De Meltemi op Kreta. Omschrijving van dit bekende verschijnsel (harde wind) was onvoldoende. De reiziger kon 8 dagen niet buiten zitten vanwege de wind.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113837

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 augustus 2017 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een reis voor twee personen naar Plakias op Kreta (Griekenland) met verblijf in een appartement op basis van logies van 25 augustus tot 8 september 2017 voor de som van € 1.116,–.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Er hing een constante rioollucht. De douche was koud. De ligging van het appartement was in de wind, waardoor we niet buiten konden zitten. Ook was er geen wifi. Ik verlang een vergoeding van € 558,–.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Een zodanige sterke wind is niet altijd aanwezig op Zuid Kreta. Daarom is er geen aanleiding dit in onze algemene informatie vermelden. De Meltemi is een klimatologisch gegeven en speelt een rol gedurende de maanden juli en augustus in een groot deel van Griekenland en Turkije. Pagina 10 van onze brochure spreken wij hier ook over met enkele woorden. Wij hebben deze bestemming al 11 jaar in het programma. Dat juist in een van de twee weken van het verblijf van klager de wind sterker was dan gebruikelijk, ligt buiten onze macht.
Voor de eerste week hebben wij een alternatieve accommodatie aangeboden waar geen gebruik van is gemaakt. Kwaliteit van wifi kunnen wij niet garanderen. Toen het mankement na het weekend verholpen was, kon er weer kosteloos gebruik van gemaakt worden. De rioollucht is geen structureel verhaal. Gedurende het seizoen heeft een enkele gast hier melding van gemaakt. Dit kan optreden bij langdurige droogte. De klacht over het ontbreken van warm water is voor ons niet helemaal duidelijk geworden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Naar het oordeel van de commissie is de belangrijkste klacht die over de wind, hoewel door het daardoor veroorzaakte vele binnen zitten de andere klachten wel als erger werden ervaren. Dienaangaande staat met betrekking tot de plaats Plakias in de brochure van de reisorganisator het volgende: “De bewoners van Plakias beweren dat de zon hier meer dan 300 dagen per jaar schijnt. Ook in de wintermaanden is het heel aangenaam in deze streek. In de zomermaanden zorgt wind uit het noorden voor een aangename verkoeling. Op enkele dagen kanaliseert deze in de kloof om aan de zuidkust heviger te voorschijn te komen.” Op grond van deze vermelding behoefde klager er geen rekening mee te houden acht dagen geconfronteerd te worden met een wind die volgens klager het onmogelijk maakte op het balkon te staan, laat staan lekker buiten zitten.
Verder zijn de problemen met betrekking tot de periode, die wifi en het warme water niet terstond en effectief opgelost. Onder de gegeven omstandigheden maakt klager op goede gronden aanspraak op het gevraagde bedrag.

Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat klager minder heeft ontvangen dan wat klager redelijkerwijs mocht verwachten. De commissie acht de klachten van dien aard dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 558,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 18 januari 2018.