De nieuwe leverancier heeft bevestigd de einddatum van het lopende contract te respecteren

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Kosten / Overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 26181/28163

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer op grond van de overeenkomst gehouden was de einddatum van het lopende energieleveringscontract van de consument te respecteren. De consument heeft een aanvraag gedaan voor een contract bij een nieuwe energieleverancier. Bij deze aanvraag werd vermeld dat bij de overstap de einddatum van het lopende contract wordt gerespecteerd. Mede om deze reden kiest de consument ervoor om over te stappen naar de ondernemer. Desondanks ontvangt de consument een boete voor contractbreuk van de eerdere energieleverancier. De consument wenst de kosten te verhalen op de ondernemer. De consument wijst op de bevestigingsmail die hij van de ondernemer heeft ontvangen. Hierin staat vermeld dat de aanbieder een controle uitvoert om te zien tot wanneer het huidige contract loopt. De ondernemer stelt zich op het standpunt dat het sinds kort voor energieleveranciers niet meer mogelijk is de einddatum van het lopende energiecontract van consumenten in te zien en dat hij daarom sindsdien een standaard aanmeldtermijn van 35 dagen hanteert. Mede gelet op de bevestigingsmail acht de commissie de klacht gegrond en de vordering toewijsbaar. Het enkele feit dat het kennelijk sinds kort voor energieleveranciers niet meer mogelijk is de einddatum van een lopend contract te controleren, doet hier niets aan af.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de vraag of de ondernemer op grond van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst gehouden was de einddatum van het lopende energieleveringscontract van de consument te respecteren vooraleer tot energielevering aan de consument over te gaan en de vraag of de ondernemer door het niet respecteren van die einddatum gehouden is € 235,– aan de consument te vergoeden.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 25 januari jl. heb ik via een website waar je energie tarieven kunt vergelijken en kunt overstappen naar een andere energieleverancier een aanvraag gedaan voor een contract bij een nieuwe energieleverancier. Bij mijn aanvraag werd vermeld dat de einddatum van mijn lopende contract zou worden gerespecteerd bij de overstap. Dit vond ik gemakkelijk en mede om die reden heb ik gekozen om naar de ondernemer over te stappen. De ondernemer vermeldde in zijn email(s) aan mij dat hij bij de overstap standaard de einddatum van het oude contract controleert en op die basis de startdatum bepaalt. Ook het bedrijf achter voornoemde website heeft dit overigens bevestigd.

Mijn oude energieleverancier liet mij vervolgens weten dat ik te vroeg was overgestapt. Het contract daar liep tot 4 april 2020. Ik heb nu een boete van € 50,– gekregen vanwege de contractbreuk en heb geen recht op mijn welkomstkorting aldaar ad € 185,– vanwege de vroegtijdige beëindiging.

Ik heb hierover (telefonisch en schriftelijk) geklaagd bij de ondernemer, maar krijg uitsluitend de reactie dat ik zelf had moeten controleren en dat ik geen compensatie (schadevergoeding) krijg. Hiermee ben ik het pertinent oneens vanwege de eigen belofte van de ondernemer. Met deze klachtafhandeling ben ik bovendien ook zeer ontevreden.

De consument verlangt € 235,– van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen standpunt aan de commissie kenbaar gemaakt. Uit de stukken van het geschil, waaronder correspondentie tussen de consument en de ondernemer, blijkt dat hij zich op het standpunt stelt dat het sinds 25 januari 2020 voor energieleveranciers niet meer mogelijk is de einddatum van het lopende energiecontract van consumenten in te zien en dat hij daarom sindsdien een standaard aanmeldtermijn van 35 dagen hanteert.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft de ondernemer bij e-mail van 31 maart 2020 laten weten hem in de gelegenheid te stellen om binnen een termijn van een maand te reageren op de klacht van de consument. Daarbij heeft de commissie aan de ondernemer laten weten de behandeling van het geschil voort te zetten indien de ondernemer niet reageert binnen de gestelde termijn. Binnen de gestelde termijn heeft de commissie geen verweer van de ondernemer ontvangen. De ondernemer is hierop gewezen bij email van 20 mei 2020.

Een secretariaatsmedewerker van de commissie heeft op 4 juni 2020 contact opgenomen met de ondernemer met de vraag of het e-mailadres van de ondernemer waar de commissie gebruik van maakt in haar correspondentie met de ondernemer correct is. De commissie heeft hierop een bevestigend antwoord van de ondernemer ontvangen. Ook nadien heeft de ondernemer niet gereageerd op het eerdere verzoek zijn standpunt in het geschil aan de commissie kenbaar te maken.

De consument heeft bij de dossierstukken een door de ondernemer aan hem verstuurde e-mail d.d. 25 januari 2020 gevoegd, welke een bevestiging door de ondernemer van de aanmelding van de consument als klant bij de ondernemer betreft. In dit bericht vermeldt de ondernemer: “Goed om te weten: wij voeren standaard een controle uit om te zien tot wanneer uw huidige contract loopt. Op basis hiervan bepalen wij de startdatum van uw contract.”

In het licht van het voorgaande en in het licht van het feit dat de ondernemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken acht de commissie de klacht van de consument gegrond en diens vordering toewijsbaar, nu deze de commissie onrechtmatig noch ongegrond voorkomt. Het enkele feit dat het kennelijk sinds 25 januari 2020 voor energieleveranciers niet meer mogelijk is de einddatum van een lopend contract te controleren, doet aan het voorgaande niets af.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 235,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. D.P.C.M. Hellegers, voorzitter, de heer mr. F.J. Pirard, mevrouw mr. J.M. Hoekstra, leden, op 1 juli 2020.