De ondernemer dient te leveren hetgeen is overeengekomen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116691

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 maart 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Bosch accuboormachine 06019E8103 GSR 18 V-EC tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 119,79.

De levering vond plaats op of omstreeks 6 maart 2018.

Het geschil betreft de vraag of de consument geleverd heeft gekregen wat is overeengekomen.

De consument heeft op 7 maart 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een ouder model geleverd gekregen dan overeengekomen is. Het geleverde apparaat heeft een typenummer dat eindigt op D 6103. De ondernemer geeft aan niet in staat te zijn om alsnog het juiste model te leveren. De consument heeft echter bij eerdere bestellingen wel degelijk het bestelde type ontvangen.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument heeft meerdere apparaten besteld. Het laatst bestelde en geleverde apparaat is voor particulier gebruik.

De consument heeft bewust het apparaat besteld met het typenummer eindigend E8103. De ondernemer heeft bij eerdere bestellingen dat apparaat ook geleverd. Bij de laatste bestelling heeft de ondernemer echter een apparaat met een typenummer eindigend op D6103 geleverd. Dat is echter niet hetzelfde apparaat. Het is een model van een ouder bouwjaar, met minder vermogen en minder toeren.

De consument wil dat apparaat niet, maar het bestelde apparaat.

De consument verlangt hetzij levering van het bestelde type, hetzij levering van een opvolgend model.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer levert precies de apparaten die voldoen aan de door de fabrikant opgegeven specificaties, aan de hand van de door de fabrikant opgegeven EAN-codes. Als op een gegeven moment geen ouder type meer leverbaar is ligt dat buiten de invloedsfeer van de ondernemer. De ondernemer heeft aangeboden om de koopovereenkomst te ontbinden of het apparaat te ruilen tegen een latere versie, met bijbetaling.

 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de stukken, zoals die door partijen zijn verstrekt staat voor de commissie vast dat tussen partijen een koopovereenkomst is gesloten, betrekking hebbend op het model met typenummer E8103. De bevestiging van de bestelling vermeldt (naast een wireless charging starterset) het artikel 06019E8103 GSR 18 V-EC Accuboor 18 Volt solo in L-Boxx + 4 jaar dealer garantie voor een prijs van € 99,– exclusief BTW.

De commissie is vervolgens gebleken dat aan de consument het model met een typenummer eindigend op D6103 geleverd is. De commissie heeft vastgesteld dat dit een ander type is en niet slechts een andere aanduiding van eenzelfde model betreft. Het geleverde type D6103 is in een eerder jaar geproduceerd en heeft andere specificaties, zoals een lager maximum toerental.

De ondernemer geeft aan dat hij afhankelijk is van hetgeen de fabrikant aanlevert en dat hij daar geen invloed op heeft. Naar het oordeel van de commissie doet dat echter niet af aan de verplichting van een ondernemer om te leveren wat overeengekomen is. Als een ondernemer zelf niet geleverd krijgt wat hij aan een consument dient te leveren kan een ondernemer vervolgens niet volstaan met het zonder vooroverleg leveren van een van de overeenkomst afwijkend apparaat.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De ondernemer dient aan de consument alsnog een machine van het overeengekomen type, eindigend op E8103, te leveren.

De commissie heeft geconstateerd dat een apparaat met het betreffende typenummer nog altijd op de website van de ondernemer wordt aangeboden, en dat een dergelijk apparaat ook elders in de markt verkrijgbaar is. Als de ondernemer het betreffende type niet zelf beschikbaar heeft, is het aan de ondernemer om het apparaat elders te betrekken om aan de consument te kunnen leveren.

Uitsluitend indien de ondernemer voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat apparaten met het betreffende type niet meer leverbaar zijn (en dus ook niet elders verkrijgbaar) is ontbinding van de koopovereenkomst -deels, voor zover het de betreffende machine betreft- aan de orde.
De commissie merkt daarbij op dat op grond van de tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst de ondernemer niet gehouden is om aan de consument tegen dezelfde prijs een ander, opvolgend model te leveren, zoals de consument vraagt.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer neemt de geleverde Bosch accuboormachine type 06019D6103 terug en levert een Bosch accuboormachine type 06019E8103, zoals oorspronkelijk overeengekomen.

Voor het geval de ondernemer aan de consument met schriftelijke stukken aantoont dat het betreffende apparaat niet meer leverbaar is wordt de koopovereenkomst d.d. 4 maart 2018 ontbonden. Dat betekent dat de ondernemer het geleverde apparaat terugneemt en aan de consument de koopprijs terugbetaalt.

Zowel de levering van het apparaat zoals hiervoor gemeld als het aantonen dat het betreffende apparaat niet leverbaar is dient te geschieden binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien de koopovereenkomst op grond van het hiervoor bepaalde ontbonden wordt, betaalt de ondernemer aan de consument de koopprijs ad € 119,79 terug.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. J.M. Sier en mr. M.A. Arntz, leden, op 15 juni 2018.