De ondernemer is gerechtigd om algemene voorwaarden te wijzigen, ook ten nadele van de consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL07-0948

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil betreft een mobiele prepaid telefoonaansluiting.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De consument maakt sedert 2004 gebruik van een mobiele prepaid telefoonaansluiting van de ondernemer. Hij gebruikt deze hoofdzakelijk voor zijn bereikbaarheid, hoegenaamd niet om mee te bellen. Het aanvangssaldo van € 75,– was nog niet opgebruikt.
 
De ondernemer heeft de algemene voorwaarden gewijzigd, maar dat op onjuiste wijze bekend gemaakt. De wijziging heeft de consument pas te laat bereikt. Omdat de consument het met de wijziging niet eens is, heeft hij zijn overeenkomst met de ondernemer opgezegd en verzocht het resterende beltegoed terug te betalen.
 
De consument is er achter gekomen dat de algemene voorwaarden waren gewijzigd, doordat hij opeens enige tijd niet bereikbaar was; kennelijk was hij afgesloten. Hij heeft zijn saldo moeten opwaarderen om het telefoonnummer weer te kunnen gebruiken.
 
De consument verlangt een principiële uitspraak dat de ondernemer haar algemene voorwaarden in strijd met de wet heeft aangepast en dat deze geacht moet worden niet te hebben plaatsgevonden. Voorts verlangt de consument schadevergoeding, beëindiging van de overeenkomst en overmaken van het resterende beltegoed.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De ondernemer heeft in april 2006 een wijziging van de algemene voorwaarden doorgevoerd. De wijziging bestond er, voor zover relevant, in dat het beltegoed eenmaal per twaalf maanden moet worden opgewaardeerd om onbeperkt houdbaar te blijven. Wanneer dat niet geschiedt, wordt het resterende beltegoed na afloop van die twaalf maanden bevroren, waarna het telefoonnummer gedurende 90 dagen slechts actief blijft voor vormen van gebruik waar geen vergoeding voor is verschuldigd. Als ook daarna niet wordt opgewaardeerd, vervallen het beltegoed en het telefoonnummer.
 
In de periode dat de consument niet bereikbaar was, speelde echter een ander probleem, te weten de migratie van het netwerk van de ondernemer naar een ander netwerk. Daardoor is de consument enige tijd niet bereikbaar geweest; dat had niets te maken met de wijziging van de algemene voorwaarden of het bevriezen van het beltegoed. Wanneer het beltegoed wordt bevroren, blijft de consument immers bereikbaar.
 
De wijziging van de algemene voorwaarden is per SMS, internet en advertentie bekend gemaakt. Uit reacties van klanten is echter gebleken dat de communicatie niet voldoende duidelijk is geweest, waarna de vervaldatum van het beltegoed is uitgesteld. De vervaldatum van het beltegoed van de consument is vastgesteld op 16 oktober 2007.
 
De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de algemene voorwaarden geldig zijn gewijzigd. De consument heeft voldoende tijd gehad om hetzij zijn resterend beltegoed op te gebruiken, hetzij veilig te stellen door op te waarderen. Wanneer de consument de overeenkomst wil beëindigen, kan hij eenvoudigweg het gebruik van het prepaid telefoonnummer staken. Op grond van de algemene voorwaarden wordt resterend beltegoed niet uitgekeerd. Op grond van bijzondere omstandigheden is dat wellicht een enkele maal wel geschied, maar daarvan is in casu onvoldoende gebleken en de consument kan daar geen rechten aan ontlenen.
 
De ondernemer concludeert tot ongegrondverklaring van de klacht.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De ondernemer is gerechtigd om zijn algemene voorwaarden, ook ten nadele van de klant te wijzigen. Een dergelijke wijziging moet duidelijk en tijdig bekend worden gemaakt. De consument verlangt een principiële uitspraak van de commissie dat de ondernemer dat onjuist heeft gedaan. De commissie is van oordeel dat in het kader van een bindend advies als het onderhavige een dergelijke principiële uitspraak niet kan worden gegeven: er kan slechts een bindend advies in een concreet geval worden gegeven.
 
De consument stelt dat de wijziging van de algemene voorwaarden hem niet tijdig heeft bereikt. Doordat echter de ondernemer de wijziging pas veel later dan aanvankelijk gepland heeft doorgevoerd, is de consument daardoor niet in zijn belangen geschaad. Nadat de wijziging hem immers wel bekend is geworden, heeft hij nog voldoende tijd gehad om hetzij het resterend beltegoed op te gebruiken hetzij op te waarderen, zodat het nog langer bruikbaar zou blijven. Dat hij daar geen gebruik van maakt, is zijn goed recht, evenals het beëindigen van de overeenkomst als hij het niet met de wijziging van de algemene voorwaarden eens is. De algemene voorwaarden van de ondernemer verzetten zich echter tegen uitkering van het resterende beltegoed zoals hij verlangt. Aan de omstandigheid dat, zoals de consument heeft gesteld, in enkele individuele gevallen in strijd met de algemene voorwaarden wel een resterend beltegoed is uitgekeerd, kan hij zoals de ondernemer terecht opmerkt geen rechten ontlenen.
 
De commissie merkt nog op dat op grond van hetgeen de ondernemer heeft aangevoerd aannemelijk is geworden dat de omstandigheid dat de consument gedurende enige tijd niet bereikbaar is geweest niet samenhangt met de wijziging van de algemene voorwaarden. Wat daar overigens van zij, heeft de consument niet aannemelijk gemaakt dat hij doordat hij niet bereikbaar is geweest schade heeft geleden.
 
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 31 oktober 2007.