De ondernemer moet de herstelkosten voor de gebreken aan de badkamer aan de consument vergoeden.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118780

De uitspraak:


Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in  2017  tussen  de consument en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen (badkamer renovatie) werkzaamheden.
De overeenkomst is kennelijk uitgevoerd in de zomer van 2017
De consument heeft een bedrag van € 806,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een reeks van klachten vermeld onder punt 11 van het door hem ingediende klachtformulier, waarnaar gemakshalve wordt verwezen. De badkamer geeft meer stress dan plezier. Voor de consument is het een grote mislukking. De consument wil (primair) schadevergoeding ten einde de gebreken door een derde op te laten lossen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Onderstaand de gebreken, waarbij aangegeven de noemenswaardige bevindingen, de conclusies, het hersteladvies en de herstelkostenraming.
 
Gebrek 1: Leidingwerk bad en douche. Bevindingen: Bij het laten leeglopen van het bad komt het water in de douchedrain naar boven en loopt over de douchevloer, Conclusie: Het riool van de badkamerelementen is aangebracht en aangesloten door de ondernemer. Dit is in de houten balken vloer weggewerkt en aan het zicht onttrokken. De exacte oorzaak is pas te bepalen als de vloer wordt geopend. Herstel: Herstel is ingrijpend aangezien ontmanteling van een groot gedeelte van de vloer en de badkamerelementen noodzakelijk lijkt. Openen verdiepingsvloer, nazien en herstellen riool, zodat afvoeren op een gedegen afschot liggen, afmetingen conform voorschriften en ontluchting kan plaatsvinden en de afvoeren adequaat functioneren. Inclusief herstel vloer. Kostenraming: De herstelkosten van de genoemde werkzaamheden worden geraamd op circa € 1.500, — (excl. BTW).
 
Gebrek 2: Stucwerk. Bevindingen: Op veel plaatsen is het stucwerk gescheurd, dan wel toont openingen en oneffenheden. Langs het bad, nabij het dakvenster, in de verticale hoeken, nabij doorvoeren, in wanden et- cetera, Een en ander geeft inwatering waardoor op korte termijn lekkages kunnen ontstaan en onthechting van stuclagen. Conclusie: Slordige en onvakkundige uitvoering. Er is daarnaast onvoldoende rekening gehouden qua detaillering en materialisatie dat het klimaat in een badkamer fluctueert en dat materialen daardoor (ongelijk) vervormen. Herstel: Herstel is ingrijpend aangezien een groot gedeelte van de wanden en de badkamerelementen ontmanteld moet worden, inclusief kitwerk, afwerking en dergelijke. Partieel herstel vrijwel niet mogelijk aangezien dit esthetisch gezien geen afdoende oplossing zal opbrengen. Kostenraming: De herstelkosten van de genoemde werkzaamheden worden geraamd op circa € 2.000, — (excl. BTW).
 
Gebrek 3: Scheuren in beton cire. Bevindingen: Nabij de douchedrain is het betoncire onthecht en afgebroken, Daarnaast zijn de diverse onderlinge aansluitingen niet strak, Een en ander geeft inwatering waardoor op korte termijn lekkages kunnen ontstaan en verdere onthechting. Conclusie: Slordige en onvakkundige uitvoering. Er is daarnaast onvoldoende rekening gehouden qua detaillering en materialisatie dat het klimaat in een badkamer fluctueert en dat materialen daardoor (ongelijk) vervormen.  Herstel: Herstel is ingrijpend aangezien een groot gedeelte van de wanden en de vloer van de douchehoek ontmanteld moet worden, inclusief kitwerk, afwerking en dergelijke. Partieel herstel vrijwel niet mogelijk aangezien dit esthetisch gezien geen afdoende oplossing zal opbrengen. Kostenraming: De herstelkosten van de genoemde werkzaamheden worden geraamd op circa € 2.000, — (excl. BTW).
 
Gebrek 4: Schilderwerk. Bevindingen: Het sauswerk is over de kit aangebracht en plaatselijk onthecht. Ook is verf op het badkamermeubel en de dorpel gekomen, De onthechting zal toenemen. Conclusie: Slordige en onvakkundige uitvoering. Herstel: Aangezien door bovenstaande punten de badkamer toch al zo goed als geheel ontmanteld en hersteld moet worden, impliceert dit tevens dat het sauswerk/schilderwerk eveneens opnieuw gedaan moet worden. Kostenraming: De herstelkosten van de genoemde werkzaamheden worden geraamd op circa € 1.500, — (excl. BTW).
 
Gebrek 5: Kitwerk. Bevindingen: Het kitwerk is niet strak uitgevoerd. Op diverse plaatsen is dit reeds onthecht. Conclusie: Slordige en onvakkundige uitvoering.  Herstel: Aangezien door bovenstaande punten de badkamer toch al zo goed als geheel ontmanteld en hersteld moet worden, impliceert dit tevens dat het sauswerk/schilderwerk eveneens opnieuw gedaan moet worden.  Kostenraming: De herstelkosten van de genoemde werkzaamheden worden geraamd op circa € 500, — (excl. BTW).
 
Gebrek 6: Ringen badkamerkraan. Bevindingen: De chromen kraanrozetten zijn beschadigd, Dit zou al in een vroeg stadium zijn opgemerkt en gekomen zijn door de verf en stucresten ervan te verwijderen. Ondergetekende kan dit niet met zekerheid stellen maar gezien de overige slordige werkzaamheden is dit zeker niet uit te sluiten. Conclusie: Slordige en onvakkundige werkwijze. Herstel: Vervangen beschadigde rozetten. Kostenraming: De herstelkosten van de genoemde werkzaamheden worden geraamd op circa € 50, — (excl. BTW).
 
De overige klachtenpunten uit het klachtenformulier zijn globale opmerkingen welke uiting geven aan gevoelens en dergelijke. De deskundige kan hieromtrent geen technisch onderzoek uitvoeren en evenmin een standpunt innemen.
 
Voornoemde herstelkosten zijn gebaseerd op uitvoering door goed geoutilleerd personeel. De uitvoering zal met zorg en aandacht moeten worden verricht. De kostenraming op basis van eenheidsprijzen, is gebaseerd op prijzen, die op basis van nacalculatie van vergelijkbare werkzaamheden zijn verkregen. De eenheidsprijzen zijn bepaald aan de hand van ervaringen opgedaan bij vergelijkbare projecten. In de bedragen is opgenomen arbeid, materiaal en materieel. In de kosten zijn meegenomen de staartkosten. Onder staartkosten vallen onder andere winst & risico, verzekeringen en algemene bouwplaats kosten. Wat betreft de arbeid is ondergetekende er van uitgegaan dat de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens normale werktijden. Bij de bepaling van de herstelkosten van het noodzakelijk geachte herstel, is ondergetekende uitgegaan van een uurloon van € 45,00 excl. B.T.W.
 
De door deskundige genoemde herstelkosten zijn bepaald op basis van een stabiele marktsituatie. Op dit moment is de bouw zodanig gespannen dat prijzen/offertes van aannemers sterk kunnen uiteenlopen. Zo ook zal de constatering bij zogenaamd “besmet werk”, voor aannemers zeer prijsverhogend kunnen werken. 
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennis genomen van de omstandigheid dat de ondernemer op 19 december 2018 is ontbonden, welke omstandigheid is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Nu echter voordien de consument heeft voldaan aan de (formele) vereisten voor behandeling van het geschil zal dit worden voortgezet tegen de (vennootschap van de) ondernemer in ontbinding.

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare. Gelet daarop acht de commissie het verzoek van de consument niet ongegrond en/of onrechtmatig. Aldus zal de commissie de consument overeenkomstig de begroting van de deskundige een schadevergoeding van € 7.550,– te vermeerderen met BTW toekennen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 7.550,– +BTW. Van dit bedrag wordt € 806,– verrekend met het depotbedrag. Aldus resteert € 6.744,– te vermeerderen met de BTW over dit bedrag. Betaling van laatstgenoemde bedragen dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 250,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Op grond van het reglement is de ondernemer behandelingskosten verschuldigd.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 806,– als volgt verrekend.

Het depotbedrag wordt aan de consument overgemaakt.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven, bestaande uit
mr J. van der Groen, voorzitter, mevrouw mr. M.J. Boon en R.C. Schenk, leden, op 11 januari 2019.