De ondernemer moet schade als gevolg van vertraagde juiste levering vergoeden; geen vergoeding verlofdagen

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106039

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 juni 2016 tussen partijen tot stand gekomen schriftelijk vastgelegde overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een partij stenen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 700,–. De juiste levering vond plaats op of omstreeks 25 juli 2016. Voormeld bedrag is door de consument betaald.

De consument heeft op 23 en 25 juli 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft eerst een verkeerde partij stenen/tegels geleverd op 22 juli 2016. Op 25 juli 2016 heeft de ondernemer daarom de stenen omgewisseld voor correcte exemplaren. Hierdoor heb ik schade geleden in de vorm van het extra moeten betalen van huur van materiaal ([naam verhuurder] € 118,89 inclusief BTW) en 4 verlofdagen verlies (€ 513,68). In totaal wordt een schadevergoeding gevorderd van € 632,57. De ondernemer heeft € 50,– aangeboden te betalen. Dat is dus te weinig. Ik verlang een passende schadevergoeding

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De stenen zouden gelegd worden in mijn vakantie, en wel meteen na levering daarvan door de on-dernemer. Bij [naam verhuurder] had ik daarvoor materiaal gehuurd waaronder een grote snijtafel. Ik hoefde het gehuurde door de vertraagde levering niet terug te brengen, maar heb uiteindelijk door de vertraging wel € 118,89 extra aan huur moeten betalen. Dat blijkt uit de door mij in het geding gebrachte stukken. Daarvan vorder ik de betaling. De vakantie heb ik niet voor een paar dagen teruggedraaid. Dat kan in mijn werk ook niet.

De consument verlangt een passende schadevergoeding te bepalen ten laste van de ondernemer.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De tegels zijn inderdaad omgeruild. De ondernemer heeft de consument voor schade € 50,– aange-boden. Tot op heden heeft de ondernemer geen factuur gezien van de schade, alleen een offerte. De klus zou in de vakantie van de consument worden verricht. Daarvoor past geen schadevergoeding. Bovendien rust op de consument de plicht om de schade beperkt te houden. Tevergeefs is gepoogd een vergelijk te treffen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer blijft bij wat door haar is aangevoerd. Het aangeboden bedrag van € 50,– dekt de geleden schade. Op meer kan de consument geen aanspraak maken.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer had zich jegens de consument verplicht tot levering van deze partij tegels op 22 juli 2016. De toen geleverde partij deugde niet en is door de ondernemer op 26 juli 2016 omgewisseld voor een deugdelijke partij. Daarmee staat genoegzaam vast dat de ondernemer door te late levering toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument. De ondernemer is daardoor gehouden om de door die vertraging veroorzaakte schade te voldoen aan de consument.

Die schade beperkt zich naar het oordeel van de commissie tot het bedrag van € 118,89. Dat zijn de extra kosten aan huur die de consument heeft moeten betalen aan [naam verhuurder]. De hoogte van dat bedrag is genoegzaam komen vast te staan op basis van de door [naam verhuurder] geproduceerde bescheiden en de toelichting daarop van de consument.

Voor het niet (voldoende) kunnen benutten van de vakantiedagen door de vertraagde levering, komt de consument naar het oordeel van de commissie geen vergoeding toe. De consument heeft die dagen immers nog steeds gebruikt waarvoor ze waren opgenomen, te weten voor vakantiedoeleinden. Dat de besteding van die dagen een andere is geweest dan eerst gepland, doet daar niet aan af. Aldus kan niet gezegd worden dat hier schade is ontstaan die in redelijkheid valt toe te rekenen aan de schadeveroorzakende omstandigheid van de te late levering.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 118,89. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 115,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 20 januari 2017.