De oorzaak van de verzakking kan niet worden vastgesteld, maar heeft niet te maken met de uitgevoerde werkzaamheden In dat geval is ondernemer niet aansprakelijk op basis van de Algemene Voorwaarden

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120213

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 10 april 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 12.031,34. De oplevering vond plaats op of omstreeks 15 mei 2017. De consument heeft op 21 augustus 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
Bij het aanleggen van de tuin is aan de waterzijde een terras aangelegd. Binnen drie maanden na oplevering is het terras verzakt. Tot twee maal toe is de echtgenote van de consument weggezakt in een gat dat onder de tegels was ontstaan, één maal zelfs een gat van 75 à 100 cm.

Ondanks herstelpogingen blijven de klachten bestaan. Inmiddels is voor de vierde keer een verzakking geconstateerd.

De consument is van mening dat voor aanvang van de werkzaamheden geen goede analyse van de situatie ter plekke heeft plaatsgevonden, waardoor de gekozen uitvoering problemen oplevert en in de toekomst zal blijven opleveren. De ondernemer heeft nagelaten om maatregelen te treffen om het uitspoelen van zand van onder het terras te voorkomen.

De ondernemer betwist aansprakelijk te zijn en neemt het standpunt in dat de problemen worden veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden.

Naar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft de consument nog opgemerkt dat op de plaats waar nu verzakkingen zijn geconstateerd nog nooit activiteiten van ratten zijn vastgesteld. En waar dat in 2018 wel werd vastgesteld, deed zich geen verzakking voor. De consument wijst er voorts op dat het probleem zich alleen onder het terras voordoet en niet onder het hek waar hedera’s tegenaan geplant zijn. Dat hek staat er sinds 2002 en is nog nooit verzakt.

Van verzakkingen in de tuin door de activiteit van ratten is vóór de aanleg van het terras nooit sprake geweest. Dat wijst er volgens de consument nu juist op dat het terras niet goed moet zijn aangelegd.

De consument vraagt zich voorts af wat de meerwaarde van het aanleggen van een draadraster is. De hovenier heeft onder de verzakkingen al een laagje beton aangebracht, waardoor de activiteit van ratten vrijwel onmogelijk is geworden.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het terras ligt er op dit moment redelijk goed bij. Na het laatste bezoek van de ondernemer is grond aangevuld. Ik heb wel op meerdere plaatsen kleine verzakkingen geconstateerd. Met betrekking tot de oorzaak van het probleem zijn we echter niet veel verder gekomen.

De consument verlangt dat de ondernemer kosteloos een analyse maakt van de situatie ter plekke en een passende, duurzame en veilige uitvoering van zijn ontwerp realiseert.

 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij de aanleg heeft de ondernemer langs de beschoeiing een deel van de aarde afgegraven om zand aan te kunnen brengen. Daarbij zijn langs de bestaande beschoeiing geen onregelmatigheden of verzakkingen geconstateerd.

Bij een tweede bezoek na de constatering van verzakkingen heeft de ondernemer geen oorzaak voor die verzakkingen kunnen achterhalen. Er bleek geen zand van achter de beschoeiing in de sloot terecht te zijn gekomen. Bij een derde bezoek heeft de ondernemer gangen van ratten waargenomen. De ondernemer is van oordeel dat het probleem wordt veroorzaakt door het ondergraven van het terras door die ratten.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Bij eerdere bezoeken hebben we niet kunnen vaststellen wat de oorzaak van de verzakkingen is. We hebben ook niet kunnen achterhalen of  er grond was uitgespoeld. Ik heb in elk geval geen uitgespoelde grond kunnen zien.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Door derden is in het verleden langs de slootzijde een stalen betuining van minimaal één meter diep geplaatst die geen gebreken vertoont. Aan de rechter zijde van het terras, waar nog een haag staat van hedera’s, langs de betuining, is geen verzakking te constateren.

Tijdens de inspectie is het niet mogelijk om de oorzaak van de verzakte tegels vast te stellen. De tegels lagen terzijde en in het zandbed was in het midden een gat met een doorsnede van 15 cm naar de ondergrond. Na het uitgraven van het gat, tot een diepte van 80 cm is alleen maar zand aangetroffen.

Om toch een beeld te vormen is twee meter verder het terras langs de waterzijde, waar geen verzakking aanwezig was, open gebroken en een grond inspectie uitgevoerd. Onder de tegels is een verdicht zandpakket aangebracht van 15 cm. Het zandpakket is op de bestaande grondslag aangebracht. De werken zijn vaktechnisch goed uitgevoerd.

De oorzaak van de verzakking van tegels op een locatie kan alleen ontstaan zijn door een ondergrondse gang van woel-/waterratten. Uit de documenten en foto’s in het dossier blijkt dat in het verleden ratten, gangen gemaakt hadden onder de tegels. Om verzakkingen enigszins te voorkomen door rattengangen, kan men ter breedte van een meter langs de betuining een draadraster aanbrengen onder het zandbed. Verzakkingen door woel-/waterratten kan echter altijd mogelijk blijven.

Naar aanleiding van de reactie van de consument heeft de deskundige nog opgemerkt dat, zoals in het rapport staat vermeld, ter plekke niet kon worden vastgesteld wat de oorzaak van de verzakkingen is geweest. Activiteiten van ratten heeft de deskundige ook niet waargenomen. Hij heeft alleen geconstateerd dat zich onder de weggehaalde tegels een gat bevond. Of dat een verzakking was of een gang van ratten of andere dieren viel niet meer vast te stellen.

De deskundige heeft ter plekke wel onderzocht of er een technisch probleem is geweest bij de aanleg van het terras. Hij heeft bekeken of er schade was aan de betuining, die jaren geleden door derden was geplaatst. En hij heeft gekeken naar de opbouw van de zandlaag onder de tegels. De deskundige heeft daarbij geen technische gebreken kunnen vaststellen. Bij zijn graafwerk is hij niet op beton gestuit.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Wanneer een consument zich beklaagt over de wijze waarop een ondernemer opgedragen werkzaamheden heeft uitgevoerd en stelt dat dat niet goed is gebeurd, is het in principe de consument die moet aantonen (of ten minste aannemelijk moet maken) dat de ondernemer een verwijt kan worden gemaakt. Daarvoor is het doorgaans nodig dat een oorzaak voor het ontstaan van de klacht aannemelijk wordt, hetzij doordat die direct wordt vastgesteld, hetzij doordat andere mogelijke oorzaken kunnen worden uitgesloten.

In het onderhavige geval heeft deskundige zowel in zijn rapport als in de reactie op het commentaar van de consument op dat rapport aangegeven dat hij de oorzaak voor de verzakking niet kan vaststellen en dat hij niet kan uitsluiten dat activiteiten van dieren onder het terras de oorzaak vormen voor de verzakkingen.

De deskundige merkt op dat langs de waterzijde een stalen betuining is aangebracht van minimaal één meter diep. Verder heeft hij vastgesteld dat onder de tegels op de bestaande grondslag een verdicht zandpakket is aangebracht van 15 cm dik en dat de werken vaktechnisch goed zijn uitgevoerd.

De commissie tast – met de consument en met de ondernemer – in het duister ten aanzien van de oorzaak van de verzakking. In elk geval kan de commissie op grond van de stukken in het dossier en de inhoud van de rapportage en reactie van de deskundige niet vaststellen dat de ondernemer bij het aanbrengen van het terras de opgedragen werkzaamheden niet deugdelijk heeft uitgevoerd.

De commissie wijst in dit verband nog op het bepaalde in artikel 16, lid 7 van de toepasselijke Algemene Consumentenvoorwaarden voor ondernemers in het groen, versie 1 januari 2016. Deze bepaling luidt als volgt:
“7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van
    bodem/grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met het
    aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.”
In het onderhavige geval kan een verband met het aanbrengen, de bewerking of de verwerking van de grond of bodem niet worden vastgesteld en dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer voor verzakkingen op grond van de aangehaalde bepaling uitgesloten.

Het voorgaande betekent dat de commissie niet anders kan beslissen dan na te melden.

 
Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, mw. drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk en de heer R. Ruijs, leden, op 14 december 2018.