De reikwijdte van de klacht is dat wat op het vragenformulier staat. De consument kan niet ter zitting de klacht uitbreiden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Klacht    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL06-0850

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het tarief van carrier pre select.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 38,01 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft [een abonnement] bij de ondernemer afgesloten, waarbij vrij kon worden gebeld voor een bedrag van € 34,95 per maand. Omstreeks juni 2005 zijn de tarieven verlaagd naar € 19,95 per maand. De consument heeft verzocht dit lagere tarief met ingang van de ingangsdatum van toepassing te laten zijn, maar de ondernemer heeft het lagere tarief pas op 1 september laten ingaan.   De consument verlangt dat het aldus teveel betaalde over de maanden juni, juli en augustus wordt terugbetaald. Daarnaast verzoekt de consument vergoeding van de door haar gemaakte kosten voor juridische adviezen, alsmede een reiskostenvergoeding.   Ter zitting heeft de consument de klacht uitgebreid. Bij schrijven van 23 oktober 2005 heeft de consument de relatie met de ondernemer per 1 november 2005 opgezegd, omdat sprake was van een eenzijdige ongunstige wijziging van de overeenkomst. Ten onrechte heeft de ondernemer de relatie na 1 november 2005 nog door laten lopen. De consument verlangt tevens dat hetgeen na 1 november 2005 nog is geïncasseerd, wordt terugbetaald.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft in een brief in augustus 2005 gevraagd om toepassing van de nieuwe voorwaarden. Dit nieuwe tarief is geactiveerd met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de aanvraag was ontvangen. Na de opzegging is, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, de overeenkomst beëindigd. Met inachtneming van het bovenstaande zijn de consument bedragen in rekening gebracht, die hij ook daadwerkelijk is verschuldigd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ingevolge het Reglement van de Geschillencommissie Telecommunicatie wordt een geschil aan de commissie voorgelegd door middel van een door de commissie te verstrekken en door de consument in te vullen vragenformulier.   In het door de consument ingediende vragenformulier wordt er slechts over geklaagd dat de consument niet met ingang van de datum van de tariefsverlaging in aanmerking is gekomen voor het lagere tarief. Niet wordt geklaagd over de te late beëindiging van het contract met de ondernemer. De ondernemer, die niet ter zitting is verschenen, was niet op de hoogte van dit onderdeel van de klacht en heeft daar niet op kunnen reageren. De ondernemer hoefde er ook niet op bedacht te zijn dat de consument haar klacht aldus zou uitbreiden.   Nu dit onderdeel van de klacht niet op de juiste wijze aan de commissie is voorgelegd en de ondernemer daar niet op heeft kunnen reageren, kan de consument hier niet in worden ontvangen.   Namens de consument is ter zitting nog opgemerkt dat, als zij niet in dit onderdeel van de klacht kan worden ontvangen, ook geen acht mag worden geslagen op het verweerschrift van de ondernemer, omdat dat na de daarvoor geldende termijn is ingekomen. De commissie passeert dit standpunt, omdat de consument tijdig voor de zitting over het verweerschrift beschikte en daar ter zitting op heeft kunnen reageren.   Ten aanzien van het andere onderdeel van de klacht overweegt de commissie als volgt. De consument had een contract met de ondernemer, op basis waarvan bepaalde diensten voor een bepaalde prijs werden geleverd. Nadat de consument had gevraagd om toepassing van een ander tarief, is dat andere tarief toegepast. Niet is gebleken op welke grond de consument recht zou hebben op verlaging van dat tarief met terugwerkende kracht. De ondernemer heeft steeds de bedongen prijs in rekening gebracht en is de consument met ingang van de eerste dag van de maand volgend op haar verzoek tegemoetgekomen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag wordt overgemaakt naar de rekening van de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 5 februari 2007.