De reiziger dient de juiste gegevens voor de boeking te verschaffen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0145

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 24 februari 2009 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Londen in het Verenigd Koninkrijk met verblijf in een hotel op basis van logies met ontbijt, voor de periode van 22 maart 2009 tot en met 24 maart 2009 voor de som van € 1.264,50.   Klager heeft op 25 maart 2009 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in aan partijen bekende brieven aan de reisorganisator.   Ik wilde een driedaagse reis naar Londen boeken met vertrek op vrijdag, maar noemde als vertrekdatum 22 maart 2009. Doordat ik mijn agenda niet bij me had is het mis gegaan met de data. Toen we ons op het vliegveld melden bleek dat niet voor vrijdag-zondag, maar voor zondag-dinsdag was geboekt. Dit is een duidelijke fout van het boekingskantoor waarvoor de reisorganisator aansprakelijk is.   Klager verlangt een vergoeding van € 1.215,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven aan klager.   Het is spijtig dat het zo is gelopen. We hebben een bedrag van € 512,– kunnen restitueren, maar zijn verder afhankelijk van onze agenten. Er valt op te wijzen dat op het bevestigingsformulier is vermeld: zondag 22 maart en dat voor accoord is getekend. Had klager de fout eerder bemerkt, dan was die mogelijk nog te herstellen geweest. Het mag zo zijn dat het boekingskantoor in de ogen van klager een fout heeft gemaakt, maar dat ontslaat klager niet van de plicht om de gegevens te checken. Ook zijn de reisbescheiden doorgenomen toen klager deze kwam afhalen bij het boekingskantoor.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Onomstreden is dat klager heeft aangegeven een driedaagse reis naar Londen te willen boeken met vertrek op 22 maart 2009. Bij het boekingskantoor is een en ander in orde gemaakt en klager heeft de boekingsbevestiging voor accoord getekend. Dat 22 maart 2009 niet een vrijdag maar een zondag was komt voor rekening van klager. Immers uit de overgelegde bescheiden is niet genoegzaam gebleken dat bij boeking is aangegeven te willen boeken voor vrijdag 22 maart 2009, terwijl bovendien op de boekingsbevestiging wel degelijk was vermeld dat de vertrekdatum een zondag betrof. Daarnaast zijn de hier toepasselijke ANVR-voorwaarden in artikel 5 en de ANVR-Boekingsvoorwaarden in artikel 3 lid 1 duidelijk: de reiziger dient de juiste gegevens te verschaffen. Ter zijde kan er op worden gewezen dat een controleplicht van de reiziger, die er mede toe strekt eventuele schade te beperken, ook voortvloeit uit het commune overeenkomstenrecht en dat mag worden verondersteld dat iedere volwassen Nederlander deze regel kent. Ook kan er op worden gewezen dat wie in februari boekt voor een reis in maart weinig moeite hoeft te doen om de correcte data op te geven, omdat februari 28 dagen telt en zowel 24 februari 2009 (de boekingsdatum) als 24 maart 2009 dinsdagen zijn (zodat 22 maart 2009 een zondag moest zijn).   Het door klager verlangde wordt op grond van het voorgaande afgewezen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.