De termijn van de installatie van het telefoonpakket is niet dermate lang dat de consument gerechtigd was de overeenkomst kon ontbinden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL07-1124

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de annulering van een abonnement.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 12 januari 2007 heeft de consument [een pakket] besteld, dat binnen zeven weken hierna geleverd zou moeten worden. Na het verstrijken van een periode van zeven weken ontving de consument een brief waarin stond dat hij een afspraak diende te maken met een monteur voor de installatie van de aansluiting. Deze afspraak kon pas gemaakt worden voor drie weken daarna. Hierop heeft de consument de overeenkomst per brief van 26 februari 2007 en later nogmaals per brief van 4 juni 2007 opgezegd.   Ter zitting heeft de consument voorts gesteld dat hem zowel door [de monteur] als door de ondernemer kosten in rekening zijn gebracht.   De consument verlangt dat hij niets meer met de ondernemer te maken heeft en terugbetaling van de van zijn bankrekening afgeschreven bedragen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft zich uiteindelijk op 11 januari 2007 (week 2) aangemeld voor [een TV-compleet pakket]. Op 12 januari 2007 heeft de ondernemer een welkomstbrief aan de consument gestuurd. Hierin staat onder meer dat de consument over ongeveer zeven weken na ontvangst van de activatiebrief een afspraak kan maken voor de installatie door een monteur. Op 26 februari 2007 heeft de ondernemer de activatiebrief aan de consument gestuurd. Op 3 maart 2007 (week 9) is [het pakket] en TV technisch volledig opgeleverd. De monteur waarmee de consument een afspraak moet maken voor de installatie is van een extern bureau waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen. Uit de algemene voorwaarden van de ondernemer volgt bovendien dat er enige tijd kan zitten tussen het tijdstip van het beschikbaar komen van de dienst en de uit te voeren installatie (artikel 5.8) en dat overschrijding van de leveringstermijn de consument geen recht geeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn dusdanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de consument de overeenkomst in stand laat (artikel 10.2). Van deze laatste uitzondering is in dit geval echter geen sprake. De klacht is ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft deze zaak eerder behandeld ter zitting van 12 oktober 2007. De consument is toen niet verschenen. Na de behandeling van de zaak ter zitting is gebleken dat de consument tijdig aan de commissie heeft doorgegeven dat hij op 12 oktober 2007 wegens verblijf in het buitenland verhinderd was de zitting bij te wonen. Onder deze omstandigheden heeft de consument recht en belang dat de zaak nogmaals ter zitting wordt behandeld, alvorens de commissie een bindend advies geeft.   De aansluiting is in week 9 technisch opgeleverd. Dit is zeven weken na de aanmelding en daarmee tijdig. De consument dient vervolgens zelf een afspraak te maken met een monteur voor de installatie. De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat de installatie dusdanig lang zou duren dat redelijkerwijze niet van hem gevergd kan worden dat hij de overeenkomst in stand laat. Een termijn van drie weken voor de installatie is naar de mening van de commissie in het algemeen niet te lang.   De consument heeft in het klachtenformulier geen melding gemaakt van het feit dat hem dubbele kosten in rekening zouden zijn gebracht. De consument heeft dit aspect pas tijdens de zitting naar voren gebracht. In beginsel is dit te laat en zou dit aspect buiten de beoordeling moeten blijven. De verklaring voor de dubbele kosten ligt echter voor de hand en ter voorkoming van een onnodige tweede procedure zal de commissie ook ten aanzien van dit aspect een beslissing nemen. Dat de consument dubbele kosten in rekening zijn gebracht, is het gevolg van het feit dat hij het pakket van de ondernemer niet heeft geïnstalleerd. Dit is een eigen beslissing van de consument geweest. De gevolgen – in dit geval de dubbele kosten – dienen voor rekening van de consument te komen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Gelet op hetgeen partijen tijdens de zitting over en weer hebben uitgesproken, stelt de commissie vast dat de overeenkomst tussen partijen zal eindigen twee jaar na de aanvang van het abonnement, zonder dat een nadere schriftelijke opzegging vereist is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht ongegrond.   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 21 december 2007.