De verbruiker heeft de overeenkomst binnen de bedenktijd geannuleerd waardoor de overeenkomst is onterecht ingegaan; klacht gegrond.

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118170

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een geannuleerde overeenkomst.

De verbruiker/aangeslotene heeft een bedrag van € 261,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de verbruiker/aangeslotene

Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 17 februari 2018 heb ik het bedrijf ervan in kennis gesteld geen gebruik te willen maken van de diensten. Ondanks tussentijdse berichten van mijn kant en een aangetekende brief, komt geen reactie van het bedrijf. Men wil zelfs per incasso geld van mijn rekening halen.


Standpunt van het bedrijf

Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.

De verbruiker/aangeslotene heeft zich bij ons aangemeld via een intermediair. Hij heeft binnen de bedenktijd bij de intermediair geannuleerd. Helaas is de overeenkomst wel ingegaan en is er een korte periode foutief door ons geleverd. De levering is teruggedraaid middels een onterechte overname procedure. Alle in rekening gebrachte (foutieve) facturatie is gecrediteerd. De klant is teruggezet bij de vorige leverancier. De zaak is afgehandeld naar wens van de verbruiker/aangeslotene.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat het bedrijf zeer kwalijk valt te nemen dat het beroep op de bedenktermijn volstrekt is genegeerd en vervolgens ook geen reactie is gegeven op berichten van de verbruiker/aangeslotene. Integendeel: zelfs de facturatie is doorgegaan en het bedrijf heeft met incasso gedreigd. De commissie ziet aanleiding in de om-standigheden van het geval aan de verbruiker/aangeslotene een vergoeding toe te kennen die zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal vaststellen op het hierna te noemen bedrag. Uiteraard dient het in depot gestorte bedrag aan de verbruiker/aangeslotene te worden gerestitueerd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het bedrijf betaalt aan de verbruiker/aangeslotene een vergoeding van € 300,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.
Het in depot gestorte bedrag wordt aan de verbruiker/aangeslotene gerestitueerd.

Bovendien dient het bedrijf overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 181,50 aan de verbruiker/aangeslotene te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Ingevolge het reglement van de commissie is het bedrijf behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie voor de zakelijke markt, bestaande uit
Mr. D.J. Buijs, voorzitter, mr. W.H. van Oorspronk en A.F. Kolkman, leden, op 19 september 2018.