De verschuldigdheid van een opzegvergoeding; een redelijke termijn bedraagt ten hoogste acht weken.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 76137

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de opzegvergoeding voor elektriciteit.   De consument heeft op 20 maart 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In het verleden nam ik elektriciteit en gas af van de ondernemer. Op enig moment ben ik overgestapt naar een andere leverancier en heb ik de contracten opgezegd. Omdat ik voortijdig mijn contract beëindigde, moest ik een opzegvergoeding betalen van € 125,– voor gas en € 125,– voor elektriciteit. De opzegvergoeding voor elektriciteit is mij op 15 maart 2013 in rekening gebracht en mijn contract is per 22 januari 2013 opgezegd. Volgens de website van Consuwijzer moet de ondernemer de opzegvergoeding binnen zes weken na opzeggen van het contract in rekening brengen anders is deze vergoeding niet meer verschuldigd. De ondernemer meent dat een termijn van zes weken niet bestaat en hanteert een termijn van twee maanden waarbinnen de eindafrekening moet zijn opgemaakt. Zij stelt dat er een fout staat op de website van Consuwijzer en weigert mij de opzegvergoeding terug te betalen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij zijn krachtens de Elektriciteitswet gerechtigd een opzegvergoeding in rekening te brengen bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst. De energie kamer van de NMa verplicht de ondernemers binnen twee maanden een eindafrekening te sturen aan de consument. Wij hebben dit correct binnen de gestelde termijn van twee maanden gedaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen is in geschil de vraag of de consument aan de ondernemer een opzegvergoeding verschuldigd is gezien het feit dat de eindafrekening binnen twee maanden, doch later dan zes weken na de opzegging door de consument werd ontvangen. Tussen partijen is niet in geschil de hoogte van de in rekening gebrachte opzegvergoeding.   Uit het door de ondernemer overgelegde besluit van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met [kenmerk] blijkt dat in artikel 8 lid 3 van dat besluit is bepaald – kort samengevat – dat de ondernemer de opzegvergoeding binnen een redelijke termijn in rekening dient te brengen. Deze opzegvergoeding dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het versturen van de eindafrekening, in rekening wordt gebracht.   Aan het artikel 8 van het hiervoor vermelde besluit is nadere invulling gegeven door de “Beleidsregel factureringstermijnen energie” [factuurnummer] uit februari 2005. In artikel 3 van die beleidsregel is opgenomen dat onder een redelijke termijn wordt verstaan een termijn van ten hoogste acht weken. Vorenstaande leidt ertoe dat de informatie die de consument verkregen heeft via de website van Consuwijzer kennelijk onjuist is. Niet kan worden vastgesteld dat de ondernemer buiten de termijn die als redelijk wordt geacht de opzegvergoeding in rekening heeft gebracht. Het feit dat er kennelijke onjuiste informatie op de website van Consuwijzer is opgenomen maakt niet dat de ondernemer geen recht zou hebben de opzegvergoeding in rekening te brengen. Immers, de ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden hetgeen derden aan informatie op een website publiceren. Vorenstaande leidt ertoe dat de ondernemer gerechtigd was de opzegvergoeding in rekening te brengen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 11 juni 2013.