Diefstal geen reden voor ontbinding, risico voor consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL06-1082

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de beëindiging van een abonnement voor mobiele telefonie.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 129,66 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft bij de ondernemer een abonnement voor mobiele telefonie afgesloten. Op enig moment is het toestel gestolen, waarna het toestel is geblokkeerd. De consument wil vanwege het verlies van zijn toestel het abonnement met onmiddellijke ingang opzeggen.   De consument verlangt dat het abonnement met onmiddellijke ingang en zonder verdere kosten wordt beëindigd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft met de ondernemer een overeenkomst gesloten met ingang van 12 augustus 2005 en met een looptijd van 24 maanden. In de Algemene voorwaarden voor mobiele telefoondiensten van de ondernemer is bepaald dat in geval van diefstal de abonnementskosten verschuldigd blijven tot einde contractdatum. De consument had ook tot het einde van de looptijd van de overeenkomst van de diensten van de ondernemer gebruik kunnen blijven maken door een nieuwe simkaart op te vragen.   De ondernemer stelt zich op het standpunt dat de klacht moet worden afgewezen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer verwijst terecht naar de toepasselijke algemene voorwaarden, waarin in artikel 7d de gang van zaken bij diefstal is geregeld. Hierin is (onder meer) bepaald dat de niet-gebruikafhankelijke vergoedingen tot einde contractdatum moeten worden voldaan en dat bij heraansluiting een nieuwe kaart ter beschikking wordt gesteld tegen het daarvoor geldende tarief. Geen feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken die maken dat de ondernemer zich niet op de algemene voorwaarden zou kunnen of mogen beroepen. De consument had eenvoudig, door een ander toestel aan te schaffen, gebruik kunnen blijven maken van de diensten van de ondernemer. Hij had niet het recht de overeenkomst eenzijdig en kosteloos te beëindigen en de ondernemer houdt hem terecht aan de gesloten overeenkomst.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag ad € 129,66 wordt aan de ondernemer overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 7 maart 2007.