diverse opleveringsgebreken, ondernemer moet vergoeding betalen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (on)deugdelijke levering / uitvoering    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114064

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 januari 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor aan de consument in rekening gebrachte prijs van – in totaal –  € 15.365,81. De oplevering vond plaats op of omstreeks 6 oktober 2017. De consument heeft op 22 september 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 3.620,03 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Het werk is niet volledig zonder gebreken uitgevoerd. De gebreken die bij de oplevering zijn vastgesteld zijn niet allemaal hersteld. Meer in het bijzonder betreft het de navolgende klachten:
1. de afwerklat aan de bovenkant van het deurkozijn ontbreekt;
2. het vrij/bezet slot valt niet volledig in het slotgat;
3. de rubbers onder de douchedeuren zijn te kort afgesneden;
4. de douchedeuren sluiten erg stroef en langzaam;
5. een draadje van de ventilator is zichtbaar;
6. de ventilator werkt niet op de vochtsensor;
7. het klepje van de ventilator sluit niet goed vanwege een dikke kitrand;
8. de kitrand bij het toilet laat los;
9. de kitrand bij het plafond laat los en is niet netjes gekit;
10. de randjes van het blad van het badkamermeubel zijn niet netjes afgewerkt;
11. er zit een kras in het badkamermeubel als gevolg van het afsnijden van de randjes;
12. tegels vertonen beschadigingen;
13. 2 vloertegels zijn niet deugdelijk gevoegd;
14. het toilet kan bewegen ten opzichte van de muur;
15. de toiletrolhouder hangt niet stevig;
16. de constructie van de wand waaraan het meubel hangt is mogelijk niet stevig genoeg;
17. het plafond is niet netjes strak gestuukt.

Verder vraagt de consument zich af of het meerwerk wel juist en volledig is berekend.

Naar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft de consument laten weten dat hij zich in grote lijnen met de inhoud daarvan kan verenigen, met uitzondering van diens conclusie ten aanzien van het draadje van de ventilator. De zichtbaarheid ervan is nog niet eens het probleem, maar wel dat door de dikke kitrand de ventilator niet makkelijk bevestigd kon worden (waardoor het klepje om de vochtsensor in te stellen niet kan worden gebruikt) en de ventilator niet netjes tegen de wand hangt.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
We kunnen ons vinden in het rapport van de deskundige, met uitzondering van de kwestie van de ventilator. We zien het liefst een financiële oplossing, waardoor we het werk kunnen laten afmaken door een derde.

De consument verlangt een vergoeding voor het uitvoeren van de nog niet verrichte herstelwerkzaamheden en een deugdelijke specificatie van het in rekening gebrachte meerwerk.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer – voor zover de commissie begrijpt uit de door hem overgelegde verzameling stukken – luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer merkt op dat een groot deel van de klachten inmiddels is opgelost. Verder betwist hij de aard en de ernst van de gestelde gebreken en merkt op dat verhoudingsgewijs de betaling van een te hoog bedrag wordt opgeschort. Het meerwerk is volgens hem naar behoren berekend.

Naar aanleiding van het rapport van de deskundige heeft de ondernemer nog het navolgende opgemerkt.

Het blad van het badmeubel heeft de ondernemer zelf moeten voorzien van fineerranden, omdat de consument een compleet afgewerkt blad te duur vond.

De toiletpot beweegt wanneer die opgetild wordt. De pot heeft echter nooit een opwaartse belasting, alleen een neerwaartse. Dat er opwaarts beweging in zit, komt omdat de fabrikant aan de onderzijde geen bevestigingspunt heeft gemaakt.

Met betrekking tot de ventilator merkt de ondernemer op dat de deksel er eenvoudig in geklikt kan worden, wanneer het afdekkapje van de ventilator tegen de kitrand wordt gezet en het kapje iets omhoog wordt gedrukt, zodat het lipje van de afdekkap over de voetplaat valt. Op de printplaat is zichtbaar dat de ventilator geen stelmogelijkheid kent. Wanneer deze permanent wordt aangesloten, betekent dat dat de ventilator vanwege het vocht in de niet geïsoleerde woning volcontinu (24/7) zal werken.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Ook wij kunnen ons wel vinden in het rapport van de deskundige. En wij kunnen ook instemmen met de wens van de consument om tot een financiële afwikkeling te komen, met dien verstande dat we daarbij opmerken dat een vergoeding slechts zou moeten worden toegewezen voor zover de klachtpunten ons toe te rekenen zijn. Tussen ons en de consument werkt het niet meer.

Ons standpunt met betrekking tot de ventilator hebben we al uitvoerig toegelicht. De ventilator is aangeleverd door de consument en kwam pas op de laatste dag binnen. De werking van de ventilator was bovendien niet duidelijk. Dat het draadje zichtbaar bleef was onvermijdelijk. Had ik de ventilator eerder gekregen, dan had ik de aansluiting daarvan anders kunnen maken. Maar de consument wilde een strak plafond en daardoor hebben we de centrale verdeeldoos onder het plafond weg moeten werken. Eigenlijk moet je daar bij blijven kunnen, maar dat snapte de consument niet en die wilde hem weggewerkt hebben. Maar dan kun je er in een later stadium niet meer bij, als er nog een apparaat of lichtpunt op aangesloten moet worden.

Het had allemaal niet zo ver hoeven te komen. Aanvankelijk verliep de samenwerking gewoon goed, maar op een gegeven ogenblik was er geen duidelijkheid meer over wat de consument nu precies wilde en ontstond er steeds meer discussie over de uitvoering van het werk. Daar hebben we toen paal en perk aan gesteld.

Wij merken nog op dat de kosten voor het herstel van het badmeubel wel erg hoog zijn. Daar kun je bijna een nieuw badmeubel voor kopen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Algemeen:
In opdracht van consument is door ondernemer de badkamer in de woning van consument aan de Piet Heinstraat 3 verbouwd. Hiertoe is door ondernemer een offerte d.d. 18 januari 2017 aan consument verzonden. Een kopie van de offerte bevindt zich in het dossier. De verbouwingswerkzaamheden in de badkamer zijn door ondernemer (in overleg met consument) in de periode februari-oktober 2017 uitgevoerd. De aanneemsom van ondernemer voor de verbouwing van de badkamer in het pand van consument bedroeg € 14.005,– inclusief de btw. Door consument zou aan ondernemer een opgave zijn verstrekt van de materialen (merk/type en hoeveelheid) die in de badkamer zouden moeten worden verwerkt.
 
Met betrekking tot de klachten:

Ad 1: In de badkamer op de verdieping stelt de deskundige vast dat boven de bovendorpel van de deur een houten afwerklat ontbrak. Van een esthetische fraaie afwerking was geen sprake en derhalve kan één en ander niet worden gekwalificeerd als goed en deugdelijk werk. De nog uit te voeren werkzaamheden omvatten het alsnog aanbrengen en schilderen van deze lat. De hiermee samenhangende kosten stelt de deskundige vast op € 87,– inclusief de btw.
 
Ad 2: Tijdens de gehouden inspectie stelt de deskundige vast dat het vrij/bezet-slot van de badkamerdeur niet geheel kon worden gesloten. De uit te voeren herstelwerkzaamheden omvatten het laten zakken van de sluitplaat in de stijl. De hiermee samenhangende kosten berekent de deskundige op € 54,– inclusief de btw.

Ad 3: Door consument wordt aangegeven dat de rubbers onder de douchedeuren te kort zijn afgesneden. Consument beroept zich op het feit dat in een filiaal van een doe-het-zelfketen de betreffende deurrubbers aan de onderzijde van de deur tegen elkaar sluiten. Een en ander is geen correct afwerkingsdetail. De rubbers tegen de zijkanten van de deuren betreffen zogenaamde
‘verstekrubbers’. Er is namelijk sprake van een dubbelsluitende deur. Hierdoor is het noodzakelijk dat de rubbers op de zijkanten van de douchedeuren volledig doorlopen tot aan de vloer. De consequentie hiervan is dat de deurrubbers aan de onderzijde niet gelijk zijn. Dit is echter inherent aan de gekozen douchedeuren.

Ad 4: De deskundige stelt vast dat de douchedeuren in de badkamer niet op gelijke hoogte hangen.
De uit te voeren herstelwerkzaamheden omvatten het nastellen van beide deuren zodat de bovenzijden van de douchedeuren gelijk komen te hangen. De hiermee samenhangende kosten berekent de deskundige op € 213,– inclusief de btw.
 
Ad 5: Tijdens de gehouden inspectie in de badkamer heeft de deskundige het draadje van de ventilator niet waargenomen. Tussen de bovenzijde van de ventilator en het plafond is namelijk kit aanwezig. Gezien de beperkte ruimte tussen de bovenzijde van de ventilator is dit niet als een storend detail aan te merken.
 
Ad 6 en 7: De ventilator in de badkamer werkt niet op de vochtsensor. Een en ander is het gevolg van het feit dat de ondernemer de sensor heeft aangesloten op de schakeldraad van de verlichting in plaats van de fasedraad. De uit te voeren herstelwerkzaamheden omvatten het openzagen van het plafond waarna in de verdeeldoos boven het plafond de juiste schakeling kan worden gemaakt. Vervolgens dient het plafond te worden dichtgezet waarna het stucwerk van het plafond dient te worden aangeheeld. De hiermee samenhangende kosten berekent de deskundige op € 243,– inclusief de btw.

Ad 8: De deskundige heeft vastgesteld dat in de kitrand van het toilet diverse scheuren aanwezig waren. Herstel is mogelijk door het vervangen van de betreffende kitrand. De hiermee samenhangende kosten begroot de deskundige op € 34,– inclusief de btw.
 
Ad 9: De deskundige heeft waargenomen dat met name bij de voorwand en de rechterwand van de badkamer het kitwerk van de wand-plafondaansluiting slordig was uitgevoerd. Herstel is mogelijk door
het wegsnijden van de kitrand en het opnieuw aanbrengen van een kitrand. De hiermee samenhangende kosten worden door de deskundige berekend op € 36,– inclusief btw.

Ad 10: De deskundige stelt vast dat aan de linkerzijde van het wastafelmeubel een fineerstrook aanwezig was. Toepassing van de fineerstrook was noodzakelijk omdat ondernemer het blad van het wastafelmeubel heeft moeten ‘paszagen’. Genoemde fineerstrook sloot niet volledig aan en was plaatselijk afgebrokkeld. De uit te voeren herstelwerkzaamheden omvatten volgens de deskundige het vervangen van deze fineerstrook. De hiermee samenhangende kosten berekent hij op € 120,– inclusief btw.
 
Ad 11: In het rechterzijpaneel van het wastafelmeubel constateert de deskundige direct onder het wastafelmeubelblad een witte streep. Aldaar is sprake van onvoldoende dekking van de verflaag. Herstel kan plaatsvinden door het uitvoeren van spot repair bij het betreffende zijpaneel van het wastafelmeubel door een daartoe gespecialiseerd reparatiebedrijf. De hiermee samenhangende kosten begroot de deskundige op € 544,– inclusief btw.
 
Ad 12: Door de consument werd de deskundige gewezen op diverse krassen in het wandtegelwerk. Deze krassen zijn echter niet, dan wel nauwelijks zichtbaar en betreffen enerzijds krassen afkomstig vanuit het productieproces van de betreffende tegels. Gezien het feit dat de betreffende krassen niet, dan wel nauwelijks zichtbaar zijn, heeft de deskundige voor deze klacht geen (herstel-)kosten vastgesteld. 
 
Ad 13: Ter plaatse van de deur stelt de deskundige vast dat het voegwerk van twee tegels ‘schraal/te dun’ was uitgevoerd. De voor herstel uit te voeren werkzaamheden omvatten het plaatselijk uitslijpen van de voegen waarna de voegen over de volledige hoogte kunnen worden aangebracht. De hiermee samenhangende kosten heeft de deskundige berekend op € 118,– inclusief btw.
 
Ad 14: De deskundige heeft vastgesteld dat de toiletpot ten opzichte van de hsb-wand in geringe mate beweging vertoonde. De uit te voeren werkzaamheden omvatten het aandraaien van de bouten waarmee de toiletpot aan het montageframe is bevestigd. De hiermee samenhangende kosten berekent de deskundige op € 23,– inclusief btw.
 
Ad 15: De deskundige heeft geconstateerd dat de toiletrolhouder enigszins ‘los’ tegen het wandtegelwerk hing. Herstel is mogelijk door het demonteren van de toiletrolhouder, waarna de bevestiging van de toiletrolhouder aan de rozet dient te worden verbeterd. Vervolgens dient de toiletrolhouder weer te worden gemonteerd. Het totaal van de hiermee samenhangende kosten berekent de deskundige op € 80,– inclusief btw.

Ad 17: De deskundige heeft geconstateerd dat in het plafond diverse ondiepe krassen en stucbaarden aanwezig waren. Herstel is mogelijk door het (plaatselijk) licht opschuren van het plafond, waarna het plafond als sausklaar kan worden aangemerkt. Onvlakheden hebben wij in het plafond niet aangetroffen. De hiermee samenhangende kosten berekent de deskundige op € 38,– inclusief btw.
 
Met betrekking tot het meerwerk heeft de deskundige een uitsnede van de proforma-factuur van het meer- en minderwerk in zijn rapport ingevoegd. Deze proforma-factuur is als zodanig door de ondernemer aan de consument is gepresenteerd. Dienaangaande heeft de deskundige een aantal opmerkingen gemaakt.
 
Verleggen elektra (2):
Volgens de toelichting van de ondernemer heeft dit betrekking op het aanbrengen van bedrading vanuit de meterkast naar de badkamer ten behoeve van de aarding van de badkamer en de bovenverdieping. Genoemd bedrag kan als reëel worden bestempeld, mede gezien het feit dat op de begane grond nergens verlaagde plafonds aanwezig zijn.
 
Tegels (3):
Ter zake de tegels is het consument niet geheel duidelijk waarom hiervoor meerkosten moeten worden betaald. In de oorspronkelijke offerte van ondernemer worden echter voor de aankoop van tegels sowieso geen kosten vermeld. De totale kosten ad € 133,– voor de wand- en vloertegels zijn volgens de deskundige ‘extreem laag’. Op basis van informatie van de consument zijn door de ondernemer 20 m2 witte tegels besteld en 6 m2 Portugese tegels (totaal 26 m2). In werkelijkheid was in totaal maar 20 m2 tegels benodigd. Later is door consument aangegeven dat men de Portugese tegels toch niet mooi vond en overal witte tegels wilde. Hiervoor was de door ondernemer (aanvankelijk) bestelde hoeveelheid van 20 m2 echter reeds voldoende. Ondernemer heeft dit echter niet beseft en heeft 6 m2 witte tegels extra besteld (kosten € 133,–). Deze tegels zijn nu ‘over’ net als de Portugese tegels. Ondernemer heeft aangegeven dat consument deze tegels mag houden.

Stuken plafond(5):
Ter zake het stuken van het plafond van de badkamer is een meerwerkpost ad € 150,– gepresenteerd. Ook dit bedrag kan, gezien het oppervlak van het plafond (ca. 5 m2), niet als extreem hoog worden bestempeld. De kosten voor het stuken van het plafond waren niet in de oorspronkelijke offerte van ondernemer opgenomen. Tevens zijn door ondernemer de benodigde stucplaten niet in rekening gebracht. 

Afhangen deuren + frezen van sloten(6+7):
Tenslotte worden op de meerwerkfactuur de kosten berekend voor het afhangen van drie deuren op de verdieping alsmede het frezen van sloten van deze deuren. Deze kosten waren niet in de oorspronkelijke offerte van ondernemer vermeld. Het bedrag kan voor de uitvoering van deze werkzaamheden als marktconform worden bestempeld.
 
Resumerend kan worden gesteld dat door ondernemer bij de berekening van het meer- en minderwerk geen onredelijke uitgangspunten en bedragen zijn gehanteerd. 
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt vast dat partijen in grote lijnen kunnen instemmen met de bevindingen en conclusies van de deskundige. De commissie zal dan ook in beginsel diens rapport volgen en hieronder nog nader ingaan op die punten waarover nog discussie bestaat of kan bestaan, gelet op het standpunt van de ondernemer dat hij zich niet aansprakelijk acht voor zaken die hem niet toegerekend kunnen worden. Dat betreft met name de klachtpunten 5, 6 en 7 (de ventilator), klachtpunt 11 (het badmeubel) en de klachtpunten 14 en 15 (kleine werkzaamheden).

Met betrekking tot de ventilator is de commissie van oordeel dat de problematiek rondom de plaatsing en aansluiting zijn oorzaak vindt in een (te) late aanlevering van de ventilator door de consument, waardoor de ondernemer niet tijdig heeft kunnen beoordelen hoe deze het beste geplaatst en aangesloten kon worden. Om die reden is de commissie van oordeel dat de door de deskundige ten aanzien van de punten 6 en 7 geschatte kosten voor rekening van de consument moeten blijven.

Met betrekking tot het badmeubel heeft de ondernemer aangevoerd dat hij de geschatte kosten in verhouding tot de nieuwprijs van een vergelijkbaar meubel erg hoog vindt. Dat doet echter niet af aan het feit dat niet is weersproken dat het badmeubel door toedoen van de ondernemer beschadigd is geraakt. In dat geval is hij aansprakelijk voor de schade die door zijn handelen is ontstaan, hetzij in de vorm van herstelkosten, hetzij (als herstel duurder is dan vervanging) voor de vervanging van het meubel. Redenen waarom deze schade niet voor rekening van de ondernemer zou komen zijn de commissie niet gebleken. Wellicht ten overvloede merkt de commissie op dat de ondernemer deze post mogelijk kan claimen bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar.

Met betrekking tot de posten 14 en 15 (vastzetten van de closetpot en het aanpassen van de toiletrolhouder) merkt de commissie op dat de kosten die de deskundige daarvoor begroot wellicht gerechtvaardigd zijn wanneer een monteur alleen voor die klusjes langs zou moeten komen, maar wanneer in het kader van het uitvoeren van herstelwerk een monteur toch al aanwezig is, kunnen deze klussen naar het oordeel van de commissie in één uur tijd uitgevoerd worden. Voor deze twee posten tezamen begroot de commissie de kosten dan ook op € 40,– inclusief btw.

Voor de overige posten zal de commissie de begroting van de deskundige volgen. Dat brengt de voor vergoeding in aanmerking komende kosten op een totaal van € 1.284,– inclusief btw. Dit bedrag kan verrekend worden met het bedrag dat de commissie in depot heeft ontvangen.

Met betrekking tot het bedrag dat wegens meerwerk is gefactureerd volgt uit het rapport van de deskundige dat dat een redelijk bedrag is geweest. Nu partijen zijn bevindingen op dit punt niet weerspreken en ook ter zitting het meerwerk niet meer ter discussie hebben gesteld, neemt de commissie aan dat over dat geschilpunt verder niet meer hoeft te worden beslist. Dit alles leidt tot de navolgende beslissing.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.284,–. Betaling kan plaatsvinden door verrekening met het in depot gestorte bedrag.

Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 3.620,03 als volgt verrekend. Aan de consument wordt een bedrag van € 1.284,– betaald. Aan de ondernemer wordt een bedrag van € 2.336,03 betaald.

Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 250,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven, bestaande uit mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, mevrouw drs. W. Nienhuis en de heer R.C. Schenk, leden, op 19 februari 2018.