Door consument gevorderde schadevergoeding disproportioneel. Blokkering wegens wanbetaling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0408

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een telefoon- en internetaansluiting.   De consument heeft op 6 mei 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik ben afgesloten van internet en telefonie omdat ik een tweetal facturen niet zou hebben betaald, terwijl dat wel het geval was. Ik heb de betalingsbewijzen laten zien, maar de ondernemer houdt stug vol dat er een achterstand is. Ik heb steeds tijdig op de aanmaningen van de ondernemer gereageerd. De blokkade is definitief geworden, zodat ik in het geheel geen gebruik meer kan maken van het abonnement. Ik zit sinds 6 juni 2008 zonder internet en telefoon en dat terwijl alles is betaald.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Aanvankelijk heb ik gevorderd dat de telefoon- en internetverbinding onmiddellijk wordt hersteld. Inmiddels heb ik geen enkel vertrouwen meer in de ondernemer. Ik heb besloten een abonnement af te sluiten bij een andere serviceprovider. Wel wens ik dat de incassoprocedure die de ondernemer heeft ingezet wordt stopgezet en ik wens vergoeding van de door mij geleden schade, die ik heb begroot op € 2.084,–. Ik heb daarvan een specificatie overgelegd. Uit de door de ondernemer overgelegde stukken begrijp ik dat twee eerdere facturen niet waren betaald en dat de bedragen die ik voor de facturen heb betaald waarvan de ondernemer zegt dat deze achterstallig zijn, zijn afgeboekt op die eerdere facturen. Ik heb nooit geweten dat die eerdere facturen niet waren betaald en ik heb daarvan ook nooit aanmaningen van de ondernemer ontvangen. Had ik een en ander geweten, dan zou ik onmiddellijk tot betaling zijn overgegaan en dan zou het probleem niet zijn ontstaan. Het ontstane misverstand is dus geheel aan de ondernemer te wijten. De ondernemer zegt dat ik had kunnen inloggen voor inzage in de facturen, maar dat kon nu juist niet doordat ik verstoken was van internet.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De door ons vastgestelde achterstand (€ 43,14) is volledig juist. De betalingen die de consument heeft gedaan zijn afgeboekt op de oudste nog openstaande facturen, waardoor de laatste twee facturen (gedeeltelijk) onbetaald zijn gebleven. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de consument geen aanmaningen heeft ontvangen ter zake van de eerdere openstaande facturen. Het verzenden van aanmaningen ingeval van niet of niet tijdige betaling is een vaste procedure. Wel erkennen wij dat wij met het verstrekken van informatie aan de consument niet volledig adequaat hebben gehandeld. Bij achterstallige betaling wordt een abonnement eerst tijdelijk geblokkeerd. Blijft de betaling nog langer uit, dan wordt het abonnement technisch beëindigd. Dat is hier gebeurd per 10 oktober 2008. De consument kan dus geen gebruik meer van het abonnement maken. Wij kunnen nu niet meer nagaan waarom ter zake van de eerdere onbetaalde facturen geen incassoprocedure en tijdelijke blokkering van het abonnement zijn ingezet, ondanks het feit dat deze respectievelijk een maand en twee maanden onbetaald waren gebleven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie twijfelt niet aan de goede trouw van de consument. Uit het door de ondernemer overgelegde betalingsoverzicht blijkt dat de aan de consument gezonden facturen regelmatig en op tijd zijn betaald tot en met de factuur d.d. 4 december 2007. Daarna wordt het betalingsgedrag grillig. Uit de stukken van het geschil blijkt dat de ondernemer de consument onvoldoende van informatie heeft voorzien als gevolg waarvan hij er niet van op de hoogte was dat de ondernemer betalingen die voor latere facturen waren bestemd had afgeboekt op eerdere facturen, waarvan de consument heeft gesteld dat hij zich er niet van bewust was dat deze onbetaald waren gebleven. Ofschoon de consument zelf verantwoordelijk is voor tijdige betaling van facturen, is de verdere gang van zaken aan de ondernemer toe te rekenen. Om die reden acht de commissie als meest redelijke oplossing van het geschil dat de ondernemer het nog openstaande bedrag van € 43,14 afboekt en dat het abonnement met directe ingang wordt ontbonden. Daarnaast acht de commissie een schadevergoeding van € 75,– redelijk en billijk. De door de consument opgevoerde schade is buitenproportioneel in verhouding tot de ernst van de tekortkomingen van de ondernemer en de eigen verantwoordelijkheid van de consument met betrekking tot het tijdig voldoen aan zijn betalingsverplichting.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer crediteert de consument voor het nog openstaande bedrag van € 43,14 en betaalt aan de consument een vergoeding van € 75,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Het telefoon- en internetabonnement wordt met directe ingang ontbonden. De ondernemer brengt voor dit abonnement de consument geen verdere kosten in rekening en verleent de consument voor het overige volledige kwijting. De ondernemer zorgt ervoor dat eventuele vermelding van het betalingsgedrag van de consument bij Preventel en/of andere instanties wordt doorgehaald.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 24 november 2008.