Door de ondernemer gehanteerde algemenen voorwaarden gelden niet; commissie niet bevoegd.

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112842

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 juni 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een NVIDIA Modded Miner level 3 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.749,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 23 augustus 2017.

Het geschil betreft in eerste instantie de vraag of de koper ontvankelijk is en of commissie bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
Vervolgens kan de vraag aan de orde komen of de koper een herroepingsrecht heeft en zo ja, of aan het gebruik maken van dat recht voorwaarden zijn verbonden.

De koper heeft op 9 augustus 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de koper

Het standpunt van de koper luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft op 17 juni 2017 een apparaat verkocht, bestemd voor het minen van crypto-currency.

De koper heeft een woning zonder deurbel. Daarom heeft hij een bestelling geplaatst op naam en het adres van een derde. Het is echter altijd de bedoeling geweest dat de koper als contractspartij zou fungeren.

Bij de verkoop is de vraag of de koper ondernemer is niet aan de orde gekomen. Tevens is door de ondernemer niet gewaarschuwd voor de eventuele gevolgen van het maken van winst. Daarnaast wordt de geleverde apparatuur door de ondernemer niet gekenmerkt als bedrijfsgoed. Mocht het zo zijn dat de koper speculeert, dan maakt dit feit hem nog geen ondernemer. Een consument kan ook investeren om vermogen te laten toenemen, daarmee wordt hij nog geen ondernemer.

De koper was in eerste instantie op zoek naar een vaste computer voor zakelijk gebruik. Dat met de daarvoor aan te schaffen computer rendement gemaakt kan worden is een bijkomend voordeel.

Nader heeft de koper aangegeven dat hij eigenlijk slechts heeft willen betogen dat met de aangeschafte computer niet slechts gemined kan worden. Eigenlijk zal de computer slechts zeer beperkt voor zakelijke doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld incidenteel lezen van en reageren op mails. Daarnaast zijn er nog tal van toepassingen, waarvoor de koper de hardware wil gebruiken.
  
Bij de sluiting van de overeenkomst is een levertijd van dertig dagen toegezegd. De ondernemer bleek dat niet te kunnen nakomen en had telkens een andere reden voor uitstel. De koper heeft de overeenkomst willen herroepen, hetgeen hij op 9 augustus 2017 schriftelijk aan de ondernemer heeft meegedeeld.
De ondernemer weigert daar echter aan mee te werken, omdat dat uitgesloten zou zijn in aanvullende algemene voorwaarden van de ondernemer. Het recht op herroeping kan volgens de koper echter niet worden uitgesloten, dat zou in strijd zijn met de wet.
Op 23 augustus 2017 is uiteindelijk ondanks het herroepen van de overeenkomst toch het bestelde apparaat geleverd. Het apparaat was slecht gemonteerd en er zaten een aantal onderdelen los en/of scheef.

Ter zitting heeft de koper verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De koper heeft het apparaat enkel op een ander adres willen laten bezorgen en heeft gemeend dat dan ook de bewoner van dat adres als contractspartij vermeld zou moeten worden. De koper heeft het apparaat, met zijn eigen pinpas, betaald en zich niet gerealiseerd dat het kopen op naam en adres van een derde wel eens voor problemen zou kunnen zorgen. Diegene, op wiens naam het apparaat besteld is, is een vriend en tevens de zakenpartner van de koper. Dat heeft echter niets met het apparaat op zich van doen.

De koper heeft gereageerd op een lang stuk van de ondernemer. Daarbij heeft hij aangegeven dat het apparaat voor zakelijke doeleinden besteld is. Dat was echter een vergissing, die er in geslopen is door vermoeidheid bij het reageren op dat lange verhaal. De koper heeft zich niet gerealiseerd dat de opmerking consequenties kon hebben. Het is de bedoeling geweest om het apparaat aan te schaffen waarmee gemined kon worden, als particulier. Ook zouden er nog andere mogelijkheden zijn, zoals het lezen of schrijven van e-mails. Het minen was echter de hoofdzaak. Als de koper het apparaat voor zakelijke doeleinden gekocht had, was het op naam van de onderneming besteld zodat ook de BTW aftrekbaar was geweest.

De koper ziet niet in waarom hij geen recht zou hebben om de overeenkomst te ontbinden. Voor zover de koper het kan beoordelen snijdt geen enkel argument van de ondernemer hout.

De koper heeft het apparaat aangezet, gereset en weer uitgezet. Het apparaat bleek niet in orde. Verder is het apparaat niet gebruikt. Ook omdat het apparaat niet in orde was wilde de koper er vanaf. De koper heeft met de ondernemer contact opgenomen over het retourneren ervan. Van de ondernemer kwam echter slechts een negatieve of geen reactie.

De koper verlangt een schadevergoeding ten bedrage van aanvankelijk $5 per dag na de beloofde levertijd, later aangepast aan de verwachte omzet per dag die wordt berekend op de dag van de zitting.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De contractspartij van de ondernemer is niet de koper, maar [naam andere partij]. Dat [naam andere partij] zijn naam door een ander heeft laten gebruiken verandert daar niets aan. Het voorgaande heeft tot gevolg dat de koper niet-ontvankelijk is.
De ondernemer heeft bij brief van 1 november 2017 uitdrukkelijk gevraagd de koper niet-ontvankelijk te verklaren, omdat de koper niet de contractspartij van de ondernemer is geweest.

De koper heeft aangegeven het apparaat voor zakelijke doeleinden aan te willen schaffen. Dan zou de koper geen gebruik kunnen maken van de bescherming die bij een consumentenkoop hoort, waaronder ook het herroepingsrecht.
De koper vordert gederfde inkomsten. Bovendien vraagt de koper vergoeding van de door hem aan het geschil gespendeerde uren. Het minen is voor de koper derhalve een inkomstenbron, waarmee de koper niet als consument gezien kan worden. Daarom kan de koper zich niet op het herroepingsrecht beroepen.

De koper heeft een miningapparaat gekocht. Door de door de ondernemer verstrekte informatie kon er geen misverstand over bestaan dat een dergelijk apparaat enkel ten doel heeft rendement te behalen. Daarmee is de waarde van het product afhankelijk van de ontwikkeling van de miningkoersen.

Voor de totstandkoming van de overeenkomst wordt een koper er over geïnformeerd dat annuleren van de order niet mogelijk is en dat de levertijd tot 90 dagen kan oplopen. Ook voor het definitief maken van de bestelling wordt een koper er nog op gewezen dat de verwachte levertijd zes weken is.
De koper heeft een beroep gedaan op het herroepingsrecht. In de eerste plaats is het herroepingsrecht uitdrukkelijk uitgesloten voor wat betreft miningapparaten, zoals het apparaat dat gekocht was. Uitsluiting van dergelijke apparaten is toegestaan, omdat de waarde zodanig fluctueert dat gesproken kan worden van producten van speculatieve aard.

Als een koper gebruik zou kunnen maken van het herroepingsrecht heeft de ondernemer een probleem. De ondernemer bestelt de apparaten naar aanleiding van een order. De ondernemer zelf heeft echter geen herroepingsrecht, omdat de ondernemer een professionele klant van haar leverancier is. Bij het moeten terugnemen van een apparaat blijft het risico bij de ondernemer, hetgeen de ondernemer niet kan dragen. De kans bestaat dat ten gevolge van fluctuaties in de waarde van cryptocurrencys een apparaat na aanschaf en voor levering de waarde verliest. Dat is een beleggingsrisico, dat bij een koper thuishoort en niet bij de ondernemer. Daarom ook moeten de miningapparaten als goederen van speculatieve aard worden gezien, ten aanzien waarvan een uitsluiting van het herroepingsrecht is toegestaan.

De koper heeft bij het inroepen van het herroepingsrecht het betreffende apparaat niet teruggestuurd.
Daarom kan de koper terugbetaling van de koopprijs niet afdwingen.

De ondernemer is van mening dat de koper misbruik maakt van een eventueel recht op herroeping door al te herroepen voordat hij het apparaat geleverd heeft gekregen.

De koper heeft herroepen voordat hij heeft kunnen testen en inspecteren. Omdat het herroepingsrecht juist gegeven is om eerst te kunnen testen en inspecteren om vervolgens alsnog te kunnen besluiten van het product af te zien maakt de koper op deze manier misbruik van het herroepingsrecht.
De koper hoeft geen reden op te geven, maar als hij dat toch doet kan deze reden wel getoetst worden. De koper geeft aan dat de levering te lang duurt. De ondernemer heeft echter de overeenkomst niet geschonden.

De koper heeft zijn recht op herroeping verwerkt. De koper had het apparaat zonder voorwaarden vooraf aan de ondernemer moeten retourneren. Van de ondernemer kan niet verwacht worden dat het inmiddels verouderde apparaat wordt teruggenomen.

Als de koper het apparaat langer dan veertien dagen gebruikt blijkt te hebben komt hem naar de mening van de ondernemer geen herroepingsrecht meer toe. De ondernemer wil daarom de gelegenheid hebben om te kunnen vaststellen of hieraan is voldaan.

Als dat niet mogelijk is dient de koper een vergoeding te betalen ad € 5,– per dag voor iedere dag na 5 oktober 2017.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De intentie van de koper was het maken van winst met het gekochte apparaat. Daarmee is de koper ondernemer.

De door de ondernemer verkochte apparaten vallen onder de uitzondering, die de wet mogelijk maakt. Daarom heeft de ondernemer in de algemene voorwaarden, waarvan de koper kennis heeft kunnen nemen, herroeping ook uitdrukkelijk uitgesloten.

De cryptocurrency wisselt heel snel in waarde. Als de waarde lager is dan de kosten om te minen is er eigenlijk geen vraag meer naar de apparaten. Pas als de waarde van de cryptocurrency weer toeneemt is er weer vraag. Op dit moment is de prijs van apparaten weer wat gestegen, omdat de waarde van cryptocurrency is toegenomen.

De fluctuatie in waarde is zo groot, dat er een gebruik is ontstaan om apparaten te kopen en om de koop bij een dalende markt weer ongedaan te maken. Dat geeft al aan dat sprake is van speculatie. Als dat toelaatbaar zou zijn is sprake van een voor de ondernemer veel te risicovolle situatie, het speculatierisico van consumenten wordt zo op de ondernemer afgewikkeld.

Door de grote vraag ten tijde van het sluiten van de overeenkomst liep de levertijd van apparaten zoals die van de koper op. Er waren onderdelen moeilijker te verkrijgen. De levering is echter altijd binnen de daarvoor geldende termijnen gebleven. In de algemene voorwaarden is aangegeven dat de levertijd kan oplopen tot 90 dagen, de ondernemer is daar ruimschoots binnen gebleven.

Als een consument gebruik maakt van het herroepingsrecht hoeft daar geen reden voor opgegeven te worden. Maar als een consument een reden opgeeft, mag de deugdelijkheid van die reden wel getoetst worden. Als een reden ondeugdelijk is kan dat niet leiden tot herroeping.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft verzocht de koper niet-ontvankelijk te verklaren, omdat tussen de koper en de ondernemer geen overeenkomst tot stand is gekomen.

De koper heeft aangegeven dat de overeenkomst op naam van een ander is gesloten, waarbij het echter van aanvang af de bedoeling was dat de koper als contractspartij zou fungeren, de koper heeft het apparaat ook betaald.

Artikel 6:159 lid 1 BW luidt:
Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte.

De wet maakt het hierbij mogelijk om een rechtsverhouding over te dragen. Daarbij is volgens het aangehaalde artikel echter wel de medewerking van de wederpartij nodig.

De koper heeft niet aan de ondernemer gevraagd mee te willen werken aan overdracht van alle rechten en plichten uit de koopovereenkomst. Ook verder is niet gebleken dat de ondernemer heeft willen meewerken aan overdracht van de rechtsverhouding aan de koper.

De commissie is van oordeel dat niet is gebleken van een direct of indirect tussen de koper en de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. Daarmee zijn tussen partijen ook niet de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden overeengekomen en van toepassing geworden.

Artikel 4 van het reglement van de commissie luidt:
De commissie is bevoegd een geschil te behandelen, indien en voorzover partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de commissie te onderwerpen.

De overeenkomst zoals bedoeld in deze bepaling is opgenomen in de door de ondernemer gehanteerde algemene voorwaarden. Omdat die tussen partijen niet gelden is er geen basis voor de commissie om het geschil te behandelen en tussen partijen bindend te adviseren.

Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop op 23 februari 2018.