Door expert onvoldoende op vochtproblemen gewezen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA-voorwaarden voor Expertise    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT03-0004

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst tot het verrichten van een keuring van een vaartuig, welke overeenkomst is gesloten op 25 juni 2002. De expertisekosten ad € 425,– zijn door de consument betaald.
 
De consument heeft zijn klacht schriftelijk op 16 oktober 2002 aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Op 1 juli 2002 heeft de ondernemer in opdracht van de consument een aankoopkeuring uitgevoerd. Tijdens de keuring is inwatering aan de stuurboordzijde van het vaartuig geconstateerd. De reparatie kosten daarvan werden geschat op € 1.000,–. Op basis van de informatie zoals in het expertiserapport is vastgesteld, heeft de consument het gekeurde vaartuig aangeschaft.
 
Begin augustus 2002 is de boot ter reparatie bij een andere onderneer aangeboden. Bij vochtmetingen aldaar is gebleken dat er ook sprake is van inwatering aan de bakboordzijde. De ondernemer heeft dit gebrek niet in het expertiserapport vermeld, noch heeft hij in het expertiserapport aangegeven dat keuring van de plaats waar de inwatering is geconstateerd wegens de weersomstandigheden niet mogelijk was. De keuring is zodoende onvolledig geweest, waardoor de consument geconfronteerd werd met zeer hoge reparatiekosten ten bedrage van € 3.229,–, te vermeerderen met stallingkosten. Met de vorige eigenaar van de boot is inmiddels overeengekomen dat een bedrag van € 1.750,– ter compensatie aan de consument wordt betaald.
 
De consument is verder niet tevreden met de klachtafhandeling door de ondernemer. Slechts eenmaal heeft de ondernemer gereageerd op de verschillende brieven van zijn advocaat.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
De koopprijs van het vaartuig is niet met € 1.000,– verminderd, zoals door de ondernemer wordt voorgesteld in zijn expertiserapport, maar met een aanzienlijk lager bedrag.
In een watersporttijdschrift is er op gewezen dat bij dit type boot delaminatie van het kajuitdek een zwakke plek is.
De tweede vochtmeting heeft plaatsgevonden zonder breekwerk.
De reparatiekosten zoals die in het expertiserapport zijn vastgesteld, heeft de reparateur vanuit zijn kantoor, dus zonder de boot te zien, begroot.
Het bedrag dat de consument met de verkoper ter compensatie is overeengekomen staat in geen verhouding tot de ellende en ergernis die de consument een half jaar heeft ondervonden vanwege de gebreken aan het kajuitdek. Indien hij daarvan volledig op de hoogte was geweest had hij het schip niet gekocht.
 
De consument verlangt restitutie van de expertisekosten ad € 425,–.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Het betreffende vaartuig is in opdracht van de consument door een medewerker van de ondernemer gekeurd. Het betrof een zogenaamde conditiekeuring met proefvaart. De weersituatie tijdens de keuring was bij aanvang slecht te noemen. Het regende en het kajuitdak was derhalve nat. Een exacte vochtmeting (buiten) was niet goed mogelijk. Later klaarde het weer op. Met vochtmetingen van binnenuit en afkloppen van buitenaf is de omvang van de delaminatie en intrede van vocht zo goed mogelijk vastgesteld.
 
Onder de rubriek ‘Dek, Opbouw en Kuip’ is in de toelichting weergegeven wat er op dat moment door de expert is vastgesteld. Het betrof hier inwatering van het kajuitdak (zie verder expertiserapport). Onder de toelichting staat verder opgenomen: “De inwendige conditie van het (sandwich)dek-, kuip en opbouwlaminaat, alsmede de conditie van de eventuele bevestiging van teakdelen, is zonder destructief onderzoek niet vast te stellen. Dit destructief onderzoek valt niet onder deze standaard keuring. Van pees- en afdichtrubbers kunnen wij de afdichting niet garanderen.”
 
Als wezenlijk gebrek is opgenomen de delaminatie van het kajuitdak en het roerblad. Op verzoek van de consument is bij een reparateur ter plaatse navraag gedaan naar de herstelkosten. Deze kosten zijn vastgesteld op € 1.000,–, waarbij is uitgegaan van een reparatie van binnenuit. De (ver)kopende partijen zijn akkoord gegaan met dit bedrag, dat dus tevens gezien moet worden als een afkoopsom voor het mankement. De reparatie is uiteindelijk op een gehele andere wijze, namelijk van buitenaf, uitgevoerd. Deze werkzaamheden hebben zeker hogere kosten met zich mee gebracht.
 
De ondernemer begrijpt dat de consument inmiddels een claim heeft neergelegd bij de verkoper, welke claim voor een bedrag van € 1.750,– is gehonoreerd. Daardoor heeft de consument dus een totale verrekening van € 2.750,– ontvangen.
 
Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
 
Een keuring blijft een momentopname. Bij de tweede meting was het dek plaatselijk zeer nat, maar op andere plekken juist niet
Waarschuwingen worden in een expertiserapport niet opgenomen. Daarin wordt uitsluitend opgenomen wat daadwerkelijk waargenomen is.
De verkoper zal op de hoogte zijn geweest van de gebreken, daar hij anders niet zo snel tot een schikking zou zijn gekomen.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Vast staat dat de ondernemer een aankoopkeuring heeft uitgevoerd in opdracht van de consument. In het keuringsrapport (op blz. 9) is vastgesteld dat aan stuurboordzijde van het kajuitdek sprake is van inwatering en delaminatie. Daarnaast wordt in de conclusie (blz. 11 van het rapport) vermeld dat als wezenlijk gebrek wordt aangemerkt de delaminatie in het kajuitdek en het roerblad. De herstelkosten voor deze laatstgenoemde gebreken worden, na overleg met een derde, in het keuringsrapport geschat op een bedrag van € 1.000,–.
 
Na het uitbrengen van het keuringsrapport heeft de consument het vaartuig gekocht. Toen het vaartuig vervolgens bij een reparateur werd gebracht, bleek bij een vochtmeting – hetgeen door de ondernemer niet is weersproken – dat ook aan bakboordzijde van het kajuitdek sprake was van inwatering. De consument is daarom van mening dat de ondernemer de aankoopkeuring niet goed heeft uitgevoerd, hetgeen door de ondernemer wordt betwist.
 
De commissie stelt vervolgens als onweersproken vast dat inwatering en delaminatie van het kajuitdek een bekend probleem is bij dit type schip (een Dufour 2800). Voor zover de ondernemer hiervan geen kennis droeg, had dat van de ondernemer, als deskundige op het gebied van pleziervaartuigen, wel verwacht mogen worden. Op grond van deze (aanwezig te achten) kennis had de ondernemer, na het constateren van de inwatering en delaminatie aan stuurboordzijde van het kajuitdek, er verdacht op moeten zijn dat deze problemen zich ook op andere plekken van het kajuitdek voor zouden kunnen doen. Nu verder gebleken is dat bij de tweede vochtmeting de vochtproblemen aan de bakboordzijde van het kajuitdek wel zijn geconstateerd en daarvoor geen destructief onderzoek nodig was, heeft de aankoopkeuring van de ondernemer wat dit aspect betreft naar het oordeel van de commissie niet voldaan aan de eisen die art. 5 van de toepasselijke van HISWA-voorwaarden hieraan stelt. In ieder geval had van de ondernemer verwacht mogen worden dat hij de consument er op had gewezen dat ook op andere delen van het kajuitdek vochtproblemen zouden kunnen voorkomen.
 
Aan het bovenstaande doet niet af dat in de conclusie van het keuringsrapport als wezenlijk gebrek vermeldt staat: “de delaminatie in het kajuitdek en het roerblad". Voor zover de ondernemer heeft willen betogen dat hiermee een algemene waarschuwing c.q. constatering betreffende de vochtproblemen in het kajuitdek is afgegeven, deelt de commissie dit standpunt niet. Naar het oordeel van de commissie ligt het meer voor de hand om de zinsnede “de delaminatie in het kajuitdek en het roerblad" te lezen als zijnde een verwijzing naar de geconstateerde vochtproblemen aan de stuurboordzijde van het kajuitdek, waarover op bladzijde 5 van het keuringrapport wordt gerapporteerd. In ieder geval blijkt uit genoemde zinsnede onvoldoende dat er sprake is van een algemene waarschuwing c.q. constatering betreffende vochtproblemen in het kajuitdek. Indien de ondernemer de bedoeling heeft gehad een dergelijke waarschuwing c.q. constatering te vermelden, had dit naar het oordeel van de commissie duidelijker dienen te geschieden, nu voorafgaand aan de conclusie hierover in het keuringsrapport nergens gesproken wordt.
 
Verder overweegt de commissie dat ook de weersomstandigheden ten tijde van de aankoopkeuring de ondernemer niet kunnen disculperen. Indien deze weeromstandigheden zodanig waren dat een goede vochtmeting van het kajuitdek niet mogelijk was, had de ondernemer de consument daarop moeten wijzen. Noch uit het keuringsrapport, noch anderszins is gebleken dat de ondernemer dit heeft gedaan.
 
De ondernemer heeft zich niet beroepen op de algemene exoneratieclausule op bladzijde 11 van het keuringsrapport. Ten overvloede merkt de commissie dan ook op dat zij het volledig uitsluiten van de aansprakelijkheid voor niet ontdekte gebreken in strijd acht met art. 5 van de toepasselijke HISWA-voorwaarden.
 
Hoewel het keuringsrapport uitsluitend voor wat betreft de vochtproblemen in het kajuitdek onvoldoende wordt geacht, acht de commissie het gezien de door de consument geleden schade, waarvan de commissie het aannemelijk acht dat deze niet geheel vergoed is door de verkoper van het vaartuig, het redelijk om de ondernemer te verplichten de volledige expertisekosten aan de consument te restitueren.
 
Op grond van het bovenstaande acht de commissie de klacht van de consument gegrond.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 425,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.
  
Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie op 18 augustus 2003.