Door fout van ondernemer beschikte consument over een onjuiste aansluitwaarde; te kort schietende communicatie; van ondernemer mag verwacht worden dat correcte gegevens worden gebruikt op facturen.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 96094

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de aansluiting elektriciteit en meer in het bijzonder op toepassing van het zogeheten capaciteitstarief.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij de plaatsing van zonnepanelen en een zogenaamde slimme meter in februari 2014 is de consument er achter gekomen dat er zekeringen geplaatst waren van 35 Ampère terwijl hij tot dat moment betaalde voor zekeringen van 25 Ampère.

Bij brief van 2 april 2014 heeft de ondernemer meegedeeld dat de consument een te laag tarief betaalde voor de aansluiting en dat voortaan het juiste tarief zou worden berekend. In die brief is vermeld dat hij tot dusver voor een capaciteit van 325 per maand betaalde terwijl dit 335 had moeten zijn, maar dat geen naheffing zou worden opgelegd. Deze mededeling was voor de consument onbegrijpelijk

De consument heeft aan de ondernemer voorgesteld om alles te maken zoals het behoorde te zijn en alle teveel betaalde kosten terug te betalen. De ondernemer wilde echter alleen compenseren voor de te veel betaalde netbeheerderskosten over de periode van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 en dat vindt de consument onredelijk en onrechtvaardig.

De consument heeft pas nadat hij de jaarafrekening ontving de inhoud van de brief van 2 april 2014 begrepen welke gevolgen de zwaardere zekeringen hadden voor het te betalen tarief. Uit een onderzoek is vervolgens gebleken dat er met de 25 Ampère zekeringen kon worden volstaan en vervolgens heeft hij tot aanpassing besloten. Per 20 juli 2015 zijn 3x 25 Ampère zekeringen geplaats maar ondertussen had de ondernemer vanaf 1 januari 2014 het aangepaste tarief voor 3x 35 Ampère in rekening gebracht.

De consument wenst een bedrag van € 1198,– terug te ontvangen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Door een administratieve fout is tot 1 januari 2014 in de administratie van het bedrijf opgenomen geweest dat de consument beschikte over een aansluiting van 3 × 25 Ampère. Het ging echter om een 3x 35 Ampère aansluiting. Dit heeft tot gevolg gehad dat de consument tot 1 januari 2014 een lager tarief is berekend dan waartoe de wettelijke regelingen de ondernemer verplichtten.

Na het indienen van de klacht op 30 juni 2015 heeft de consument op 13 juli 2015 een verzoek tot aanpassing van de aansluiting ingediend. Deze aanpassing is uitgevoerd op 20 juli 2015.

De kosten van de omzetting zijn door de consument betaalt maar deze is van mening dat de ondernemer de kosten van omzetting alsmede die van de zwaardere aansluiting voor zijn rekening moeten nemen.

De ondernemer heeft geheel onverplicht een restitutie aangeboden op de periodieke aansluitkosten over de periode van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014. Dit aanbod wordt inmiddels niet meer gestand gedaan vanwege de kosten die het bedrijf moet maken voor de onderhavige procedure.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit de stukken blijkt dat het gaat om een bedrag van € 1.065,– aan kosten wegens te veel betaalde capaciteit uitgaande van niet benodigde maar wel alsnog berekende 3x 35 Ampère aansluiting, namelijk € 695,– over de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 en € 370,– over de periode van 1 januari 2016 tot 20 juli 2015. De kosten voor het overzetten bedroegen € 133,–. In totaal dus om € 1.198,–.

Met de consument is de commissie van mening dat de (standaard) brief van 2 april 2014 van de ondernemer op essentiële onderdelen onbegrijpelijk is. Zo wordt daarin vermeld een capaciteit van 325 resp 335 per maand hetgeen doet vermoeden dat het om euro’s gaat. Er had echter moeten staan: 3×25 resp. 3×35 Ampère.

Daarnaast is de commissie van oordeel dat van de ondernemer verwacht mag worden dat deze correcte gegevens gebruikt bij het opstellen van facturen.

Naast een onduidelijke brief is er sprake van te kort schietende communicatie van de zijde van de ondernemer naar de consument. De ondernemer heeft niet meer gedaan dan een onduidelijke brief sturen en had onder de onderhavige omstandigheden nader contact met de consument behoren op te nemen om in goed overleg de door haar gemaakt fout te herstellen. Dit alles heeft de ondernemer nagelaten.

De consument behoort niet daarvan de dupe te worden en heeft recht op teruggaaf van de extra berekende kosten en de kosten van de omzetting naar 3×25 Ampère.

De klacht is gegrond.

Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.

Beslissing

De commissie is van oordeel dat de klacht gegrond is.

Het door de consument verlangde wordt toegewezen.

De ondernemer betaalt binnen 4 weken na verzending van dit bindend advies een bedrag van
€ 1.198,– aan de consument.

Voorts dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 18 september 2015.