Door het terughalen van de bomen heeft de ondernemer kennelijk ingestemd met een ontbinding van de koopovereenkomst. Hij dient daarom de koopsom aan de consument terug te betalen.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GRO08-0035

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 9 april 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van 44 bomen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.237,50. De levering vond plaats op of omstreeks 10 april 2008. De consument heeft vrij snel na aflevering de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het aangaan van de overeenkomst is afgesproken dat de ondernemer de bomen zou terugnemen en de aankoopsom zou terugbetalen, wanneer de bomen niet goed zouden blijken te zijn. De tuinontwerper van de consument heeft geconstateerd dat de bomen niet goed waren, waarna de ondernemer deze op 29 april 2008 weer heeft opgehaald. Daarbij is afgesproken dat de ondernemer de consument een bedrag van € 1.050,– zou terugbetalen. Ondanks aanmaning wil hij dat bedrag echter niet betalen. De consument verlangt nu het volledige aankoopbedrag, € 1.237,50, terug.   Ondertussen heeft de consument wel drie maal een dag vrij moeten nemen. Daarvoor verlangt hij een vergoeding van € 17,50 per uur voor 24 uren (€ 420,–).   De consument verlangt vergoeding van € 1.657,50.   Standpunt van de ondernemer   Van de ondernemer werd geen enkele reactie op de klacht ontvangen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Los van de vraag of partijen bij het aangaan van de overeenkomst een ontbindende voorwaarde zijn overeengekomen, stelt de commissie vast dat de consument geveerde spillen heeft gekocht, maar struiken geleverd heeft gekregen. Daarmee staat vast dat de ondernemer niet heeft geleverd wat was gekocht. De ondernemer heeft de geleverde zaken teruggenomen en een creditering toegezegd. Die toezegging is niet nagekomen.   Nu de ondernemer – door het terughalen van de bomen – kennelijk heeft ingestemd met een ontbinding van de koopovereenkomst, dient hij de koopsom aan de consument terug te betalen. Dit betreft een bedrag van € 1.237,50.   Dat de consument drie dagen vrij heeft moeten nemen, is niet weersproken. Echter: niet gebleken is dat dit onbetaald verlof is geweest, zodat van enige inkomensschade aan de zijde van de consument niet is gebleken. De verlangde vergoeding van 24 uren ad € 17,50 zal daarom niet worden toegekend. Voor zover deze uren (deels) zijn besteed aan het voeren van deze procedure, merkt de commissie tot slot nog op dat artikel 22 van het Reglement geschillencommissie Groen bepaalt dat de kosten die samenhangen met het voeren van de onderhavige procedure voor rekening van partijen blijven, behoudens in uitzonderlijk geval, waarvan naar het oordeel van de commissie hier geen sprake is.   Het voorgaande betekent dat zal worden besloten als na te melden.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.237,50. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 115,–.   Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 3 april 2009.