Door omvang en opzet van de advertenties op internet geen sprake van hobbymatige activiteiten; commissie onbevoegd.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: POS05-0176

De uitspraak:

Standpunt van TPG

Het standpunt van TPG luidt in hoofdzaak als volgt.   Volgens TPG dient klager in zijn klacht niet ontvankelijk te worden verklaard, aangezien hij geen consument is in de zin van het reglement van de commissie. De consument handelt volgens TPG in postzegels en dergelijke en wel samen met [een andere zaak].   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is geen sprake van het uitoefenen van een beroep of bedrijf. Klager stelt, dat hij als hobby heeft het verzamelen van postzegels.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ingevolge het reglement van de commissie heeft de commissie tot taak geschillen tussen consumenten en ondernemers te beslechten, voorzover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten (artikel 3). Consument is de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf (artikel 1).   Verdere criteria, die de commissie hanteert om te bepalen of een persoon als consument kan worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld: a) of iemand is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; b) of iemand BTW-plichtig is en c) of de omvang en opzet van de activiteiten voldoende aanwijzingen geven om aan te nemen, dat in de beroeps- of bedrijfsmatige sfeer wordt gehandeld.   Indien een persoon valt onder een van de zojuist genoemde criteria is de commissie niet bevoegd inhoudelijk van het geschil kennis te nemen en dient die persoon derhalve niet – anders dan TPG heeft gesteld – niet ontvankelijk in zijn/haar klacht te worden verklaard.   In het onderhavige geval acht de commissie het criterium onder c toepasselijk. De omvang en opzet van de advertenties op internet (waarvan uitdraaien aan het dossier werden toegevoegd) geven onvoldoende aanleiding te veronderstellen, dat in het onderhavige geval uitsluitend of in hoofdzaak sprake zou zijn van ruil van zogenoemde dubbele exemplaren tussen pure verzamelaars of van hobbymatige activiteiten.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie acht zich niet bevoegd inhoudelijk van het geschil kennis te nemen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post  op 13 maart 2006.