Door productiefout onaanvaardbaar kleurverschil in kleurvaste tegels. Risicosfeer ondernemer.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 86356

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst die, althans volgens de consument, tussen partijen tot stand zou zijn gekomen op 1 mei 2009 waarbij de consument 60m2 [merknaam 1] tuintegels heeft gekocht type [naam type]. De tegels zouden kleurvast zijn maar zijn na enkele jaren gaan verkleuren.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een bon overgelegd waarop de naam staat vermeld van de medewerker van de ondernemer die hem de tegels heeft verkocht. Nadat de ondernemer er op heeft gewezen dat deze medewerker op 1 mei 2009 niet meer in dienst was, heeft de consument vermeld dat hij zich heeft vergist en de tegels heeft gekocht op 1 mei 2008. Voorts heeft de consument aangegeven abusievelijk uit te zijn gegaan van 60m2 terwijl het in werkelijkheid om circa 37m2 gaat.

Bij aankoop is hem verzekerd dat de tegels kleurvast zijn, hetgeen ook wordt vermeld in de productinformatie zoals deze via internet is te raadplegen. In werkelijkheid zijn steeds grotere kleurverschillen zichtbaar geworden vanaf 2013. De consument vindt deze kleurverschillen onaanvaardbaar en vordert een schadevergoeding van € 2.500,– of een tegoedbon van € 3.000,– dan wel 85% korting op aanschaf nieuwe tegels.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument kan de aankoop niet aantonen noch de hoeveelheid door hem gekochte tegels noch de door hem daarvoor betaalde prijs. Daarbij is de ondernemer niet aansprakelijk voor productinformatie afkomstig van een andere website dan die van [merknaam 1]. Uit coulance was de ondernemer bereid de verkleurde tegels kosteloos te coaten, dan wel kosteloos nieuwe [merknaam 2 tegels] betontegels te leveren dan wel [merknaam 2] keramische tegels met 50% korting.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Ten opzichte van de 60×40 tegels zijn er ernstige kleurverschillen vergeleken met de 20/40×40 tegels. Deze kleurverschillen zijn niet veroorzaakt door kalk uitbloei. Herstel is alleen mogelijk door de oude tegels op te nemen en af te voeren (kosten € 300,–), nieuwe tegels aan te kopen (kosten
 € 2.480,–) en deze opnieuw te leggen (kosten € 840,–).

De deskundige vermeldt nog dat [merknaam 1] door fusie in 2011 onderdeel is geworden van [merknaam 2].

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie verwerpt het verweer van de ondernemer dat de koop niet vast staat. De andersluidende verklaring van de consument wordt gesteund door een bewijsmiddel, namelijk een aankoop bon van de ondernemer waarop de gekochte tegels staan gespecificeerd. Daaraan doet niet af dat de consument zich kennelijk heeft vergist in het jaar van aankoop noch dat hij eveneens kennelijk abusievelijk aanvankelijk een verkeerde hoeveelheid vierkante meters noemde.
De koopovereenkomst tussen partijen staat derhalve vast. Uit het deskundigenrapport en de daarbij behorende foto’s blijkt dat er aanzienlijk kleurverschil is tussen enerzijds de 60×40 tegels en anderzijds de 20/40×40 tegels. De commissie is met de consument van mening dat dit kleurverschil onaanvaardbaar is nu de consument is uitgegaan en ook kon uitgaan van kleurvastheid, die immers ook in de productinformatie van [merknaam 1] wordt genoemd, zoals ter zitting is aangetoond.
De ondernemer heeft niet dan wel onvoldoende weersproken dat dit kleurverschil onaanvaardbaar is en ter zitting aangegeven dat er kennelijk in de productie iets is misgegaan, hetgeen een omstandigheid is die geheel in zijn risicosfeer ligt. De commissie zal de klacht derhalve gegrond verklaren.

De commissie is met de deskundige en de consument van mening dat herstel niet mogelijk is nu het opnieuw coaten, zoals door de ondernemer voorgesteld, het bestaande kleurverschil niet dan wel onvoldoende zal verhelpen terwijl bovendien niet kan worden uitgesloten dat over enige jaren het probleem opnieuw de kop opsteekt.

De commissie zal derhalve de ondernemer tot schadevergoeding verplichten. De commissie ziet geen aanleiding af te wijken van de begroting van de deskundige die marktconform is, zij het dat zij een aftrek “nieuw voor oud” zal toepassen van 25% op de aankooprijs vanwege het gebruik van ongeveer 5 jaar en de levensduur van ongeveer 20 jaar en een bedrag van € 100,– zal aftrekken als restwaarde van de af te voeren tegels, een bedrag door de consument genoemd.

De commissie zal derhalve € 2.900,– toewijzen (€ 300,– + € 1860,– + € 840,– minus € 100,–).

Beslissing

De commissie acht de klacht van de consument gegrond.

De commissie veroordeelt de ondernemer aan de consument ter zake van schadevergoeding een bedrag te betalen van € 2.900,–.

De commissie bepaalt dat de ondernemer het door de consument betaalde klachtengeld  ten bedrage van € 52,50 aan de consument dient te vergoeden.

De commissie bepaalt dat de schadevergoeding en het klachtengeld binnen 4 weken na de verzending van dit bindend advies aan de consument moeten worden betaald, bij gebreke waarvan de ondernemer over het niet betaalde vanaf 4 weken na de datum van verzending tevens de wettelijke rente verschuldigd wordt.

De commissie bepaalt conform het reglement de door de ondernemer te betalen bijdrage in de behandelingskosten van de commissie op € 230,–.

De commissie wijst af het anders of meer gevorderde.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 4 september 2014.