Door toedoen bedrijf is de ondernemer een maand huur misgelopen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij Zakelijk    Categorie: Kwaliteit dienstverlening    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118727

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de financiële afwikkeling van een tussen partijen mondeling overeengekomen beheerovereenkomst. De ondernemer wenst terugbetaling van het teveel in rekening gebrachte.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft in verband met problemen met de huurders van een pand van hem het bedrijf ingeschakeld. Hij hoopte aldus te bewerkstelligen dat het bedrijf zijn belangen in die problemen met de huurders goed zou behartigen en hem in de toekomst ook verder zou kunnen ontzorgen. Het bedrijf, in de persoon van X. deed zich op zijn site voor als een gedreven, jong iemand die van wanten wist. X is vervolgens namens het bedrijf in contact getreden met de probleem gevende huurders. Hij deed dat zowel mondeling als schriftelijk.
Door zijn toedoen is evenwel de positie van de ondernemer ten aanzien van de (ex) huurders ernstig ondermijnd geraakt. De ondernemer heeft deze stelling onderbouwd met een enorme reeks van klachten (de brief bevindt zich bij de stukken) en houdt het bedrijf als volgt schadeplichtig:
€ 1.210,– te veel betaald (werk niet afgemaakt);
€ 1.092,– 1 maand huur (april 2018) niet geïncasseerd;
€ 3.276,– vanwege de onjuiste afwikkeling hebben wij 3 maanden niet kunnen verhuren;
€    605,– kosten deze procedure:
=======
€ 6.183,– totaal.

Tevens wenst de ondernemer van de commissie, als tuchtkamer, een oordeel over een reeks aan klachten.

Standpunt van het bedrijf

Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.

Het bedrijf stelt als meest verstrekkend verweer dat de ondernemer geen recht heeft op deze procedure, omdat het met consumentenvoorwaarden werkt, waar bedrijven uitdrukkelijk voor worden uitgesloten.
Het bedrijf heeft dit ten behoeve van de ondernemer uiteengezet en stelt dat op een gegeven moment alle mogelijkheden en de reikwijdte als vastgoed adviseur te hebben bereikt. Voor die werkzaamheden werd aan de ondernemer in december 2017 eenmaal een factuur gestuurd. Op 25 juni 2018 werd een grens aan de dienstverlening gesteld. De opdracht is naar behoren uitgevoerd. De huurder is tegen minimale kosten uit de huurwoning vertrokken. De nog openstaande kosten zijn binnen alle mogelijkheden geprobeerd te innen. Hetgeen helaas mislukt is. Dat zou verder moeten worden overgenomen door een advocaat. Voorts heeft het bedrijf de reeks aan klachten en de gestelde schade puntsgewijs betwist.

Beoordeling van het geschil

De commissie gaat voorbij aan het verweer van het bedrijf dat zij niet bevoegd zou zijn van dit geschil kennis te nemen. Op grond van het lidmaatschap van VastgoedPro is het bedrijf aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij c.q. Makelaardij voor de zakelijke markt. Het geschil kan dus worden behandeld door de commissie, die in deze bindend zal beslissen.

De commissie heeft, gezien de veelheid aan klachten, ter zitting aan de ondernemer gevraagd wat zij precies van de commissie verlangt. Voor de ondernemer is het van belang dat wordt vastgesteld dat zij met betrekking tot de opzegging van de huur geen valsheid in geschrift heeft gepleegd en dat wordt vastgesteld dat het bedrijf niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar gevraagd mag worden. De ondernemer ziet graag het meerdere van
€ 500,– hetgeen zij aan kosten aan het bedrijf heeft voldaan geretourneerd en persisteert bij vergoeding van haar schadeposten. Zij ziet ter zitting af van het verzoek dat de commissie tevens als tuchtrechter een oordeel over het bedrijf geeft. De omvang van het geschil wordt aldus ingekaderd.
De commissie overweegt daartoe het volgende. Onder omstandigheden, in geval van toerekenbare tekortkoming bij bijvoorbeeld een ver achterblijvende inzet, blijft betaling van een tussen partijen overeengekomen rekening achterwege of wordt gematigd. Van een ver achterblijvende inzet is in dit geval geen sprake. Uit het dossier blijkt dat het bedrijf gezien de hoeveelheid verrichte werkzaamheden redelijke kosten in rekening heeft gebracht. Voor de door de ondernemer verzochte matiging of gehele teruggave is naar het oordeel van de commissie daarom geen plaats. Vaststaat dat de verwachtingen van de ondernemer jegens het bedrijf te hoog waren gespannen. Vast staat eveneens dat het bedrijf geen opdracht tot dienstverlening heeft verstrekt en onvoldoende richting ondernemer heeft gecommuniceerd. In die zin is het bedrijf, in de persoon van X, toerekenbaar tekortgeschoten. Voorts is de commissie van oordeel dat, op gronden door de ondernemer aangegeven, de ondernemer door toedoen van het bedrijf een maand huur is misgelopen. Door ter zitting niet te verschijnen heeft het bedrijf deze stelling onweersproken gelaten en gaat de commissie er van uit dat dit verwijt terecht door de ondernemer is voorgesteld. De ondernemer heeft dus recht op betaling van een maand huur door het bedrijf. Voor de overige gestelde schade kan het bedrijf niet worden aangesproken. Gezien de gedeeltelijke gegrondheid van de klacht, bepaalt de commissie dat het bedrijf door de ondernemer betaalde klachtengeld voor de helft dient te vergoeden. 

De klacht is dus deels gegrond.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het bedrijf dient aan de ondernemer een bedrag van € 1.092,– (1 maand huur) te betalen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie dient het bedrijf de helft van het klachtengeld ten bedrage van € 302,50 aan de ondernemer te vergoeden.

De betaling dient uiterlijk 2 weken na verzending van dit bindend advies te geschieden.

Op grond van het reglement van de commissie is het bedrijf behandelingskosten verschuldigd.

Het door de ondernemer meer of anders verzochte wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij voor de zakelijke markt, bestaande uit:
mr. D. van den Brink, voorzitter,
de heer R.J.P.F. Vaassen en de heer A.C. Doeser, leden, op 25 januari 2019
Dn.