Doorberekenen toeristenbelasting over alle recreanten onredelijk

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Kosten    Jaartal: 2010
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: REC10-0001

De uitspraak:

Waar gaat deze uitspraak over?

Het geschil gaat over een aantal conflictpunten. Namelijk de tarieven van gas en elektra, de huurverhoging, het plaatsen van watermeters, de verschuldigdheid van toeristenbelasting, de verkoopvoorwaarden en gebrekkige stroomvoorziening. De consument stelt onder meer dat de energietarieven hoog zijn vergeleken met de tarieven die andere aanbieders in rekening brengen. De consument verlangt dan ook dat er redelijke tarieven worden gehanteerd. Ook wordt geklaagd over de huurprijsverhoging van 5%. De ondernemer voert aan dat hij geen vast contract heeft voor de levering van propaangas. Daarom worden bij de afrekening per kwartaal de actuele tarieven in rekening gebracht. Tevens zijn de onderhoudskosten bij de berekende prijs inbegrepen. Ook voert de ondernemer aan dat hij jarenlang de prijs op basis van de prijsindex heeft verhoogt, maar daar niet aan is gebonden.

De commissie is van oordeel dat de door de ondernemer gehanteerde energietarieven niet ongebruikelijk zijn in de recreatiebranche. De commissie is tevens van oordeel dat een huurprijsverhoging van 5% niet aangemerkt kan worden als een aanmerkelijke prijsverhoging. De commissie beslist dat de ondernemer de berekende toeristenbelasting wel aan de consument dient terug te betalen, omdat de consument in dezelfde stad woont.

 

De uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de tarieven van gas en elektra; de huurverhoging in 2010; het plaatsen van watermeters; de verschuldigdheid van toeristenbelasting; de verkoopvoorwaarden en gebrekkige stroomvoorziening.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Tarieven voor gas en elektra
De consument meent dat de tarieven exorbitant hoog zijn vergeleken met de tarieven die [energieleverancier] en [energieleverancier 2] in rekening brengen. Volgens de ondernemer zitten de kosten van de leidingen verwerkt in de prijs. De consument heeft echter bij aanvang van zijn verblijf op de camping aansluitkosten betaald. Bovendien begrijpt hij niet waarom de gastarieven ieder kwartaal variëren. Het ene kwartaal zat er een opslag van 38 cent op de kale gasprijs, de volgende keer 69 cent. De consument verlangt dat er redelijke tarieven worden gehanteerd.

Verhoging huurprijs
In 2010 is de huurprijs verhoogd met 5%, hoewel het onderhoud van het terrein tekortschiet. Er was echter afgesproken dat de prijs jaarlijks zou worden aangepast met de prijsindex. De index was veel lager dan 5%. Bovendien is een prijsverhoging met 5% aanmerkelijk en had de ondernemer deze op grond van artikel 4 van de Recron-voorwaarden 24 maanden van te voren moeten aankondigen. De consument is bereid de huurverhoging conform de prijsindex te betalen.

Watermeters
De ondernemer heeft aangekondigd watermeters te gaan plaatsen. Tot nu toe is het waterverbruik inbegrepen in de huurprijs. De consument vreest dat de plaatsing van watermeters zal leiden tot extra kosten.

Toeristenbelasting
De ondernemer brengt de consument toeristenbelasting in rekening hoewel hij als inwoner van [gemeente] geen belasting verschuldigd is.

Verkoopvoorwaarden
In een Bijlage bij de jaarrekening voor 2010 wordt het volgende bepaald over verkoop van caravans: “De verkoop van caravans gaat alleen via de directie. Indien u de caravan toch zelf wilt verkopen, dan in overleg of zonder standplaats. Bij verkoop dient een bedrag van € 250,– voor overname van de infrastructuur door zowel de koper als de verkoper te worden voldaan. Vraag naar de voorwaarden bij de receptie”. Hoewel de consument daarom heeft verzocht, heeft de ondernemer geen nieuwe verkoopvoorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld.

Bij het aangaan van de overeenkomst in 2001 golden er andere voorwaarden. Volgens die voorwaarden betaalde de nieuwe recreant eenmalig een bedrag van 500 gulden. De consument acht zich alleen gebonden aan de voorwaarden die golden in 2001. Er zijn door hem geen nieuwe voorwaarden geaccepteerd.

De consument heeft van andere recreanten gehoord dat het zelf verkopen van een kampeermiddel problemen oplevert. Hij wenst de gelegenheid te hebben desgewenst zelf zijn chalet op de standplaats te verkopen.

Gebrekkige stroomvoorziening
De elektriciteit is in mei en juni 2010 een groot aantal malen uitgevallen. Ter zitting deelt de consument mee dat dit probleem inmiddels is opgelost.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Tarieven voor gas en elektra
Het vastrecht voor elektra is ondergebracht in het KwH-tarief. De ondernemer heeft geen vast contract voor de levering van propaangas, maar neemt periodiek gas af tegen de dan geldende prijs. Daarom worden bij de afrekening per kwartaal de actuele tarieven in rekening gebracht. Bij de prijs die de ondernemer berekent voor de levering van gas en elektra is het onderhoud van de leidingen inbegrepen. Voor het propaangas moet een dure tank worden gehuurd. De tarieven van de ondernemer zijn gebruikelijk in de branche.

Verhoging huurprijs
De ondernemer heeft jarenlang de prijzen verhoogd met de prijsindex, maar is daaraan niet gebonden. De ondernemer heeft voor 2010 een grotere prijsverhoging in rekening gebracht in verband met een verhoging van de pachtsom.

Watermeters
In verband met het stimuleren van zuinig waterverbruik gaat de ondernemer watermeters plaatsen. De zuiveringslasten zijn tot nu toe berekend bij de post gemeentelijke heffingen. De waterprijs is inbegrepen in de huurprijs. Hoe de tarieven er na de plaatsing van de meters gaan uitzien, is nog niet bekend.

Toeristenbelasting
De gemeente brengt een forfaitair bedrag in rekening. De ondernemer slaat dit bedrag om over alle recreanten. De toeristenbelasting maakt deel uit van de gemeentelijke heffingen. Het is voor de ondernemer niet mogelijk om onderscheid te maken tussen inwoners en niet-inwoners van [gemeente].

Verkoopvoorwaarden
Verkoop met behoud van standplaats is toegestaan. De consument mag zelf zijn chalet verkopen. Wel moet hij met de aspirant koper bij de ondernemer langs gaan.

Gebrekkige stroomvoorziening
Er is al enige tijd geleden een directe aansluiting op de meterkast voor het chalet van de consument tot stand gebracht. De ondernemer heeft sindsdien geen klachten meer vernomen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tarieven voor gas en elektra
Het is gebruikelijk dat een ondernemer een opslag op de tarieven van leveranciers van gas en elektra toepast in verband met ondermeer onderhoud van de leidingen, het opnemen van de meters, het huren van een gastank et cetera. De commissie is van mening dat de door de ondernemer gehanteerde tarieven niet ongebruikelijk zijn in de recreatiebranche. Deze klacht wordt derhalve ongegrond geacht.

Verhoging van de huurprijs
Op grond van artikel 4 lid 5 van de thans geldende Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen kan de ondernemer jaarlijks zijn prijzen verhogen. Hij is daarbij niet gebonden aan de prijsindex. Er is niet gebleken dat tussen partijen een van deze bepaling afwijkende overeenkomst is gesloten die de prijsverhoging beperkt tot indexering met de prijsindex.

Een “normale” prijsverhoging dient drie maanden voor het eind van het overeenkomstjaar bekend gemaakt te worden. Voor een aanmerkelijke prijsverhoging geldt echter een aankondigingtermijn van 24 maanden. De commissie is van oordeel dat een prijsverhoging van 5% niet aangemerkt kan worden als een aanmerkelijke prijsverhoging.

De factuur is gedateerd op 20 november 2009. Dat is dus binnen de termijn van drie maanden. De consument heeft echter ook een lijst met jaarplaats tarieven 2010 overgelegd waarvan niet aan de commissie is meegedeeld wanneer deze aan de recreanten is bekend gemaakt. De consument heeft niet gesteld dat de prijsverhoging later dan drie maanden voor afloop van het overeenkomstjaar is aangekondigd. De commissie gaat er derhalve van uit dat de huurprijsverhoging rechtsgeldig heeft plaatsgevonden en acht de klacht ongegrond.

Watermeters
De ondernemer heeft het recht watermeters te plaatsen. Hoe de prijs zal zijn samengesteld na de plaatsing van de meters is nog niet bekend. De commissie kan dan ook geen uitspraak doen over de eventuele prijsverhoging die hiervan het gevolg kan zijn. Deze klacht wordt dan ook ongegrond verklaard.

Toeristenbelasting
Uit de verordening toeristenbelasting van de gemeente [gemeente] blijkt duidelijk dat alleen
niet-ingezetenen van de gemeente toeristenbelasting verschuldigd zijn. De ondernemer dient het forfaitaire bedrag dan ook om te slaan over de recreanten die geen ingezetene zijn van de gemeente [gemeente]. De ondernemer dient aan de consument de hem in rekening gebrachte toeristenbelasting te restitueren.

Verkoopvoorwaarden
Een ondernemer dient bij het aangaan van de eerste overeenkomst de dan geldende verkoopvoorwaarden aan een recreant ter beschikking te stellen. Dit is gebeurd. Een ondernemer heeft het recht op grond van artikel 5 van de Recron-voorwaarden zijn regels waaronder de verkoopvoorwaarden later aan te passen. In 2010 maakte de ondernemer gebruik van deze mogelijkheid door het tarief voor de overname van de infrastructuur ad € 250,– aan zowel de koper als de verkoper van een kampeermiddel in rekening te brengen. Dat er nog andere verkoopvoorwaarden van toepassing zouden zijn, is niet gebleken.

Ter zitting heeft de ondernemer bevestigd dat de consument zijn chalet op de standplaats mag verkopen en dat hij dit zelf mag doen, mits hij vooraf de aspirant koper aan de ondernemer voorstelt. De klacht is derhalve ongegrond.

Gebrekkige stroomvoorziening
De commissie heeft er goede nota van genomen dat het geschil hierover inmiddels is opgelost.

Op grond van het bovenstaande worden de klachten van de consument ten dele gegrond geacht.

Beslissing

De ondernemer betaalt restitueert aan de consument de door hem in 2010 betaalde toeristenbelasting. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.