Dubbel glas kleurt intredend daglicht sterk blauw en beperkt lichtinval. Ondernemer had consument vooraf moeten informeren.

  • Home >>
  • Garantiewoningen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Garantiewoningen    Categorie: Herstel    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112740

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het geplaatste blauwe glas in de kozijnen aan de zijgevel.

Standpunt consument

Voor het standpunt van de consument verwijzen de arbiters naar het vragenformulier dat de commissie op 4 september 2017 heeft ontvangen.

De consument heeft op 7 maart 2016 een koop-aannemingsovereenkomst gesloten met de ondernemer. Tijdens de bouw constateerde de consument dat de ondernemer in de zijgevel van de woning blauw getint glas had aangebracht. Hij heeft hierover de mevrouw, die namens de ondernemer de kopers van het project begeleidde, aangesproken, die hem meedeelde dat hij zich geen zorgen hoefde te maken want de blauwe folie op het glas zou nog worden verwijderd.
Bij de oplevering bleek dat er geen verwijderbare folie op het glas zat. Het geplaatste glas geeft een onplezierige en storende blauwe gloed in het trappenhuis, de gang, overloop en zolder van de woning.

De consument verzoekt de commissie ondernemer te veroordelen tot het vervangen van het blauwe glas in blank glas.

Standpunt ondernemer

De ondernemer heeft niet binnen de door de commissie gestelde termijn verweer gevoerd. Eerst bij brief van 10 november 2017 heeft de ondernemer gereageerd op de klacht van de consument.  Dit verweer luidt in hoofdzaak als volgt:

De ondernemer stelt dat er geen sprake is van een tekortkoming. Zoals op de bouwtekening is aangegeven was het altijd al de bedoeling om in de zijgevel een speciaal glas te plaatsen. Op de tekening zijn de ramen in de bewuste gevel gearceerd weergegeven. De consument had hieruit kunnen en moeten afleiden dat er ter plaatse van de gearceerde ramen een ander type glas zou worden gezet. De keuze voor een donkerblauw glas is pas in een later stadium door de architect gemaakt. Hierdoor zijn de kopers van de woningen pas na het ondertekenen van de koopovereenkomst van de kleur van de ramen op de hoogte gesteld. De ondernemer betreurt dit, maar stelt dat er geen sprake is van een schending van de overeenkomst of een garantiegebrek. Er is geen sprake van een tekortkoming en esthetische kwesties zijn uitgesloten van garantie. Het staat de kopers vrij op eigen initiatief en op eigen kosten het glas te vervangen door glas in de gewenste kleur.

De ondernemer verzoekt de arbiters de vordering van de consument af te wijzen

Behandeling van het geschil

Op 17 november 2017 heeft te Den Haag de behandeling van het geschil plaatsgevonden door de arbiters, bijgestaan door [naam van de secretaris] fungerend als secretaris.
Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen om ter zitting te verschijnen. Beide partijen zijn ter zitting verschenen.
De ondernemer werd ter zitting vertegenwoordigd door [naam van de projectleider], projectleider, [naam van de juriste], juriste, [naam van de jurist] jurist en werd bijgestaan door [naam van de gemachtigde], gemachtigde.

Nadere standpunten van partijen ter zitting

De consument en de ondernemer hebben ter zitting hun standpunten nader onderbouwd en verduidelijkt.

De consument heeft ter zitting aangegeven dat hij inderdaad op de bouwtekening een arcering van een aantal ramen heeft gezien, maar dat er geen nadere omschrijving is gegeven. Hij hoefde niet te verwachten dat er donkerblauw glas naast de voordeur en in het trappenhuis zou worden geplaatst. De ondernemer heeft van te voren niets over deze glaskeuze gemeld. Ook in de technische omschrijving en kleurenstaat is niets hierover opgenomen.
Omdat de ramen zo donker zijn moet de verlichting in het trappenhuis al vroeg worden aangedaan. In plaats van een zicht-beperkende functie, die door de ondernemer aan het glas is toegeschreven, is -met de verlichting aan – het glas juist verre van zicht-beperkend. Ook aan de buitenkant is het glas erg lelijk. Je ziet een paarse zuil in een rode steen. De architect hecht blijkbaar niet aan de kleur, want de ondernemer heeft al aangegeven dat we het glas op eigen kosten mogen vervangen.
De consument stelt dat hij door het plaatsen van het blauwe glas schade lijdt, te weten het gemis aan daglicht in de hal en in het trappenhuis, alsmede een hogere elektriciteitsrekening vanwege de verlichting die de hele dag moet branden en ook het gebrek aan privacy.

De ondernemer heeft nogmaals aangegeven dat hij dit gekleurde glas op instigatie van de architect heeft geplaatst. De kopers hadden kunnen en moeten verwachten dat er een ander type glas zou worden geplaatst gelet op de arcering in de bouwtekening van de ramen in de zijgevel. Er is geen sprake van een tekortkoming op grond van de garantieregeling.

Beoordeling van het geschil

Uitgangspunten

In de op 7 maart 2016 tussen partijen gesloten koop-/ aannemingsovereenkomst heeft de ondernemer zich onder meer verbonden de woning (af) te bouwen conform de betreffende technische omschrijving en tekening(en) en – voor zover aanwezig – staten van wijzigingen, zoals aangegeven op de bij de overeenkomst behorende situatietekening, zulks naar de eisen van goed en deugdelijk werk en met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven. De woning is op 28 augustus 2017 opgeleverd.

Tevens is op genoemde koop-/aannemingsovereenkomst eerdergenoemde garantieregeling van toepassing verklaard. Op grond van de van toepassing zijnde artikelen van de garantieregeling heeft de ondernemer gegarandeerd dat de toegepaste constructies, materialen, onderdelen en installaties onder redelijkerwijs te voorziene externe omstandigheden deugdelijk zijn en bruikbaar voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, een en ander voor zover ter zake geen beperkingen zijn opgenomen. Tevens is gegarandeerd dat de woning voldoet aan de toepasselijke eisen van het Bouwbesluit dat van toepassing is op de verkregen bouwvergunning. Deze normen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de garantienormen.

De consument is in het bezit gesteld van waarborgcertificaat [nummer waarborgcertificaat].

Overeenkomstig artikel 16 lid 2 sub g bevat het arbitrale vonnis, naast de beslissing, in elk geval de vaststelling welk gedeelte van het arbitrale vonnis betrekking heeft op die onderdelen van het geschil die vallen onder de SWK Garantie- en Waarborgregeling en welk gedeelte van het vonnis niet.

Beoordeling

Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overwegen de arbiters het volgende.

Toetsing aan de garantie- en waarborgregeling

De arbiters stellen vast dat het geschil dat de consument heeft voorgelegd in feite een  leveringsgeschil betreft. De garantie- en waarborgregeling ziet hier niet op. Voor zover de consument ten aanzien van dit geschil een beroep op de garantieregeling heeft beoogd, wordt dit beroep afgewezen nu er geen sprake is van een tekortkoming in de zin van de garantieregeling en esthetische kwesties van garantie zijn uitgesloten.

Toetsing aan de koop-/aannemingsovereenkomst.

De arbiters zijn van oordeel dat de consument, op grond van de bouwtekening, waarin in de zijgevel een arcering in de ramen is aangebracht, had moeten en kunnen verwachten dat een ander type glas zou worden aangebracht in deze zijgevel. Echter gezien de foto’s die als bijlage bij het vragenformulier zijn gevoegd en de foto zoals ter zitting is getoond, zijn de arbiters van oordeel dat de consument in redelijkheid niet had hoeven te verwachten dat er dubbel glas met folie aan de binnenzijde dat het intredende daglicht sterk blauw kleurt, zou worden geplaatst in de kozijnen in de hier aan de orde zijnde zijgevel.

Daarbij nemen de arbiters in beschouwing dat dit blauw kleurende glas een zeer bepalende en indringende kleur licht in het trappenhuis en in de hal geeft en vanwege de juist daardoor verminderde lichtinval, veel vroeger dan normaal de verlichting moet worden aangedaan met als gevolg dat de inkijk van buiten-reducerende functie van het glas, voor zover dit was beoogd door de ondernemer, in belangrijke mate teniet wordt gedaan. Het had op de weg van de ondernemer gelegen, gezien het ingrijpende karakter van deze kleurstelling op het interieur van de woning, om hierover vooraf met de consument te communiceren. De arbiters zijn van oordeel dat de ondernemer in deze tekort is geschoten in zijn contractuele verplichting jegens consument en dat de vordering van de consument dient te worden toegewezen.

De consument vordert vervanging van het blauwe glas in helder glas. Gelet op de brief van de ondernemer, waarin zij expliciet heeft aangegeven dat er geen bezwaar bestaat tegen het vervangen van het blauwe glas in glas in elke gewenste kleur, zullen de arbiters de ondernemer veroordelen tot het vervangen van al het blauwe vensterglas in helder glas. De ondernemer dient de betreffende ruiten in deze zijgevel binnen 3 maanden na verzending van dit vonnis te vervangen.

Klachtengeld
Ten aanzien van het klachtengeld, dat de consument voor de behandeling van het geschil aan de commissie heeft voldaan, overwegen arbiters dat, nu de consument voor meer dan 75% in het gelijk is gesteld, dit klachtengeld aan hem dient te worden gerestitueerd.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

Beslissing

Arbiters, als goede personen naar billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen geldende voorwaarden

I. veroordelen de ondernemer tot het vervangen van al het blauwe glas in de betreffende zijgevel van de woning van consument in blank glas;

II.  bepalen dat zulks binnen drie maanden na datum van verzending van dit vonnis moet zijn uitgevoerd;

III.       beslissen dat het klachtengeld conform het toepasselijke Reglement aan de consument zal worden terugbetaald;

IV.  wijzen het anders of meer gevorderde af.

Dit arbitraal vonnis is gewezen te Den Haag op 14 december 2017.