Dwaling. Geren recht op levering ontbrekende onderdelen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU03-0095

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 17 oktober 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een beveiligingspakket tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 199,–. De levering vond plaats op of omstreeks 18 oktober 2003.   De consument heeft op 18 oktober 2003 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Uit de advertentie van de ondernemer leidde ik af dat ik een compleet en goed werkend beveiligingspakket voor mijn woning kon kopen voor een bedrag van € 199,–. Toen het pakket bezorgd werd, bleek dit slechts te bestaan uit enkele dummies die niet te gebruiken waren. Voor de levering van de nog benodigde materialen, de installatie en aansluiting op de beveiligingscentrale moest nog eens € 30,– per maand worden betaald. Ik ging ervan uit dat deze aanvulling optioneel was en omdat ik van plan was de installatie zelf te doen, had ik de ondernemer verder niet nodig. Ik kwam bedrogen uit, want het beveiligingssysteem kon zonder de nog te leveren aanvulling niet functioneren. Ik heb de ondernemer dan ook laten weten geen gebruik te maken van de ontbindingsmogelijkheid gedurende de zichttermijn, maar dat ik levering wenste van de nog benodigde onderdelen. De ondernemer is hierop niet ingegaan. Hij heeft wel het geleverde basispakket teruggenomen en het bedrag van € 199,– terugbetaald. Ik was genoodzaakt bij een ander bedrijf een compleet beveiligingssysteem aan te schaffen. Voor het basispakket daarvan moest ik € 432,50 betalen. Ik heb bij de ondernemer een schadeclaim neergelegd, bestaande uit het prijsverschil ad € 233,50 en vervoerskosten ad € 42,80, in totaal derhalve € 276,30. De ondernemer weigert de schade te betalen. Ik meen echter dat hij daartoe verplicht is. Hij heeft immers niet aan zijn leveringsverplichting voldaan en de verplichting tot schadevergoeding is daarvoor in de plaats gekomen.   De consument verlangt een vergoeding van € 276,30.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij vinden de advertentie niet misleidend. In de advertentie wordt een basispakket aangeboden voor € 199,– en daarnaast de noodzakelijke aanvullende voorzieningen, zoals de installatie en de aansluiting op de beveiligingscentrale, waarvoor € 30,– per maand moet worden betaald gedurende maximaal 72 maanden. Betaling ineens van € 800,– is overigens ook mogelijk. Bovendien staat op de verpakking van het basispakket de waarschuwing dat dit zonder de aanvullende voorzieningen niet werkt, zodat de consument het pakket binnen de zichttermijn had kunnen retourneren. Uit coulance hebben wij het pakket na het verstrijken van de zichttermijn teruggenomen. Wij zijn hiermee van al onze verplichtingen jegens de consument bevrijd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft de gewraakte advertentie bekeken en is met de consument van oordeel dat deze verwarrend, zo niet misleidend is. De advertentie geeft de indruk dat men voor € 199,– beschikt over een compleet beveiligingspakket en dat de aanvullende voorzieningen voor een handige doe-het-zelver niet nodig zijn. De commissie acht het dus aannemelijk dat de consument heeft gedwaald omtrent de eigenschappen van het product dat hij heeft gekocht. Anders dan de consument meent geeft dit hem echter niet het recht op levering van de ontbrekende onderdelen en bij gebreke daarvan op vervangende schadevergoeding. De ontbrekende onderdelen zijn immers niet in het aanbod van de ondernemer begrepen en maken dus geen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Artikel 6:228 Burgerlijk Wetboek, dat ingevolge artikel 7:22 BW ook op koop en verkoop van toepassing is, geeft de consument in geval van dwaling wel het recht op vernietiging van de overeenkomst. Aangezien de overeenkomst echter reeds ongedaan gemaakt is, is vernietiging daarvan niet meer nodig.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 6 april 2004.