Eenmalig gebruik dat tot teleurstelling leidt, betekent niet dat voorbehoedsmiddel ondeugdelijk is.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU06-0040

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 maart 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [anticonceptie artikel] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 66,–. De levering vond plaats op of omstreeks 1 april 2004.   De consument heeft de klacht op 29 april 2006 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het [anticonceptie artikel] is vanwege de constructie van het artikel onbruikbaar en ondeugdelijk.   De consument verlangt vereffening van de kosten met die van een pessarium of ontbinding van de koopovereenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Kennelijk wist de consument niet wat zij kocht. Zij heeft geruime tijd ervaring met een pessarium, maar zich mogelijk onvoldoende verdiept in het gebruik van het [anticonceptie artikel]. Een artikel pleegt na gebruik niet te worden teruggenomen of vervangen, met name niet bij inwendig gebruik. Een artikel hoeft niet ondeugdelijk te zijn als het (alleen) de consument (en haar partner) niet bevalt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De stellingen van de consument zijn volstrekt onvoldoende gemotiveerd, concreet en geadstrueerd om te oordelen dat het [anticonceptie artikel] als artikel vanwege de constructie onbruikbaar en ondeugdelijk zou zijn. Dat de consument en haar partner bij eenmalig gebruik van een [anticonceptie artikel] pijn ondervonden, hinder ondervonden en daarover teleurgesteld zijn, is volstrekt onvoldoende voor een dergelijk verstrekkend oordeel over de bruikbaarheid en deugdelijkheid van het artikel als zodanig. De enkele subjectieve stellingname wordt zelfs onvoldoende concreet geacht om een deskundigenonderzoek naar de bruikbaarheid en deugdelijkheid van de constructie van dat product als zodanig te gelasten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 8 augustus 2006.