Eindopdracht maakt deel uit van opleiding; consument dient bij onduidelijkheid informatie in te winnen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 77057

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de vraag of de consument op hoogte was van het feit dat voor het behalen van het diploma van de door hem bij de ondernemer gevolgde 1-jarige opleiding HBO Hogere Bedrijfskunde tevens vereist was het schrijven van een integrale eindopdracht, waarvoor de consument aan de ondernemer een bedrag van € 600,– verschuldigd is.   De consument heeft een bedrag van € 600,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 25 juni 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik vroeg om een opfriscursus HEAO en kreeg een opleiding, geheel gericht op HRM. Op de website staat onder het kopje ‘diploma’ dat het behalen van 4 modules recht geeft op een diploma. In de website bij het lesprogramma is geen sprake van een eindopdracht. Voor die eindopdracht is een begeleidingsprogramma en daarvoor moet ik € 600,– betalen. Ik heb hier geen onderwijs voor ontvangen en evenmin is er een syllabus uitgedeeld voor de begeleiding. Kortom, er is niets door de ondernemer gedaan, enkel een bedrag van € 600,– van mijn bankrekening afgeschreven. Ik ben ook niet geïnteresseerd in de eindopdracht. Er is nooit duidelijk over gecommuniceerd en uit de website van de ondernemer blijkt duidelijk dat de eindopdracht geen onderdeel is van de opleiding Hogere Bedrijfskunde. De website van de ondernemer zegt over het behalen van een diploma: ‘Diploma U rondt de modules organisaties en verandering en Bedrijfskundig management af met een praktijkgerichte moduleopdracht. De andere twee modules worden afgerond met een praktijkgericht schriftelijk examen.’ Eerst bij het ontvangen van de factuur werd mij duidelijk dat ik naar de mening van de ondernemer verplicht ben een eindopdracht te maken. De eindopdracht stond niet in het rooster noch in E-connect. Op de website van de ondernemer staat een duidelijk lesrooster vermeld, maar in het lesrooster wordt geen melding gemaakt van een eindopdracht. Dit was wel het geval bij E-connect, maar die was niet uitgewerkt. Ik wilde enkel een opfriscursus. Door onduidelijk te communiceren en mij voor een verkeerde opleiding te hebben ingeschreven, heeft de ondernemer mij de mogelijkheid ontnomen een diploma te behalen. Het cursusbedrag is ten onrechte betaald, want ik heb niet gekregen waarnaar ik gevraagd heb en doordat een niet duidelijk gecommuniceerde eindopdracht ver buiten de data van het lesrooster viel, heb ik geen examen kunnen doen. De ondernemer heeft voorgesteld om de € 600,– te verrekenen met een nieuwe opleiding, maar ik bedenk me nog wel een keer voor ik weer met deze organisatie in zee ga.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. De klacht beperk ik tot de kwestie van de integrale eindopdracht. Over de inhoud van de cursus ben ik wel tevreden. Ik blijf erbij dat de ondernemer met mij niet goed gecommuniceerd heeft over de integrale eindopdracht. Het is niet juist dat de ondernemer mij in het telefoongesprek op 12 september 2011 gezegd heeft dat het begeleidingsprogramma te maken had met de eindopdracht. Er is toen gezegd dat het te maken had met de modules. Voor het overige handhaaf ik mijn standpunt.   De consument verlangt kwijtschelding van een bedrag van € 600,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op onze website valt onder ‘Studieprogramma’ terug te vinden, welke onderdelen tot de opleiding behoren. Daarin staat onder meer te lezen 4 modules en de integrale eindopdracht. Voor dit laatste wordt een bedrag van € 600,– in rekening gebracht. Een en ander wordt tevens op de online leeromgeving (e-connect) getoond en in onze brochure. Ook is op 12 september 2011 aan de consument telefonisch aangegeven dat het begeleidingsprogramma verband houdt met de eindopdracht. De opleiding waarvoor de consument heeft ingeschreven heeft wel HRM-aspecten. Uit het studieprogramma op de website komt duidelijk naar voren welke onderwerpen in de modules behandeld worden. Bovendien heeft de consument al in juni 2010 informatie ontvangen over verschillende HBO-opleidingen, waarna hij zich via internet op 17 augustus 2011 heeft ingeschreven voor de opleiding in geschil.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Het is juist dat wij op onze website en brochure niet hebben geschreven dat voor het behalen van het diploma het maken van een integrale eindopdracht vereist was. Wel maakt de website en brochure 1-jarige opleiding HBO Hogere Bedrijfskunde daarvan melding onder het hoofd ‘Studieprogramma’ We hebben de consument ook in ons telefoongesprek op 12 september 2011 gewezen op de eindopdracht, maar bewijzen kunnen we dat niet. Wij noteren wel alle telefoongesprekken, maar niet de woordelijke inhoud daarvan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie gaat uit van de volgende vaststaande feiten: – Via internet heeft de consument zich op 17 augustus 2011 ingeschreven bij de ondernemer voor de 1-jarige opleiding HBO Hogere Bedrijfskunde, welke hij als dagopleiding op zaterdag volgde; – Op de website en in de brochure van de 1-jarige opleiding HBO Hogere Bedrijfskunde wordt op verschillende plaatsen melding gemaakt van ‘integrale eindopdracht’, namelijk aan het begin van de rubriek ‘Studieprogramma’ en ook aan het einde van die rubriek, onder het hoofd ‘dagopleiding’ wordt gesproken van ‘2 bijeenkomsten van 3 uur voor de eindopdracht’ en tenslotte onder het hoofd ‘kosten’ staat ‘integrale eindopdracht: € 600,–‘; – Op dezelfde website en in dezelfde brochure vormt ‘de integrale eindopdracht’ geen vereiste voor het behalen van het diploma; de omschrijving die consument daarvan geeft is juist.   De commissie is van oordeel dat de website en brochure van de opleiding in geschil niet door duidelijkheid uitblinken,  wanneer uit website en  brochure blijkt dat het schrijven van een integrale eindopdracht niet vereist is voor het behalen van het diploma, terwijl die eindopdracht wel onderdeel vormt van het studieprogramma, deel uitmaakt van de dagopleiding en hiervoor een bedrag van € 600,– als kosten is opgevoerd.   Deze onduidelijkheid vraagt dan ook om uitleg, waarbij de commissie in aanmerking neemt, dat de verschillende onderdelen – studieprogramma, diploma, dagopleiding en kosten – op de website en in de brochure van de opleiding in geschil niet op zichzelf staan, maar één geheel vormen. Een redelijke uitleg van een en ander brengt mee dat het schrijven van de integrale eindopdracht onderdeel vormt van het diploma, nu dat onderdeel deel uitmaakt van het studieprogramma, de dagopleiding en de kosten. Deze uitleg is des te redelijker wanneer men kennis neemt van de tekst onder het subhoofd ‘integrale eindopdracht’: ‘(2 bijeenkomsten) Deze laatste module staat volledig in het teken van uw integrale eindopdracht; het schrijven van een bedrijfskundige opdracht over een onderwerp naar keuze. Bij het opstellen van deze eindopdracht wordt u intensief begeleid.’   Daarenboven is de commissie van oordeel dat de consument verplicht is kennis te nemen van website en/of brochure en zo nodig de plicht heeft zelf meer informatie over de inhoud van de website en brochure in te winnen en niet te volstaan met zijn eigen uitleg. Alleen informeren door de consument op 12 september 2011 naar het begrip ‘begeleidingsprogramma’ is volstrekt onvoldoende, zeker na lezing van website en/of brochure.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 600,– toegewezen aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, op 23 augustus 2013.