Eiseres dient volledige factuur te voldoen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat Zakelijk    Categorie: Non conformiteit / Zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: Arbitraal Vonnis   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 130547/181508

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Eiseres heeft een bedrijfspand aangeschaft en de notaris gevraagd de koop en de overdracht te verzorgen. Eiseres klaagt erover dat de opgemaakte akte foutieve aannamen bevat. Eiseres is van mening dat de eindafrekening te hoog is in vergelijking met de geleverde diensten. De notaris handhaaft de factuur. De uren die in zijn besteed voordat de opdracht door eiseres is ingetrokken, dienen te worden voldaan. De commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de notaris niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelende notaris mag worden verwacht. Derhalve heeft de notaris recht op een redelijke vergoeding voor de door hem verrichte werkzaamheden. De klacht is dan ook ongegrond.

De uitspraak

Ondergetekenden:
de heer mr. A.G.M. Zander te Oosterhout, mevrouw mr. B. van Dis te Arnhem, de heer J.H.L. den Otter te Cromvoirt, die in het onderhavige geschil als arbiters optreden, hebben het volgende vonnis gewezen.

Bevoegdheid arbiters en plaats van arbitrage
De bevoegdheid van de arbiters berust op een overeenkomst tot arbitrage, zoals vervat in een door de cliënt(e) ondertekend vragenformulier en een verplichte deelname van de notaris via de Verordening Klachten- en geschillenregeling, waarbij de bij de KNB aangesloten notarissen zich voor de beslechting van alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, onderwerpen aan arbitrage door de commissie. De notaris is lid van de KNB. Aldus is voldaan aan de eis van artikel 1021 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Alle geschillen zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Notariaat (hierna te noemen: het Reglement).

De bevoegdheid van ondergetekenden om het geschil tussen partijen als arbiters te beslechten is gezien het vorenstaande gegeven. Zij dienen gelet op het bepaalde in artikel 31 van het Reglement te beslissen als goede personen naar billijkheid, waarbij zij met in achtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteren dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

Als plaats van arbitrage is Utrecht vastgesteld.

Standpunt van eiseres
Voor het standpunt van eiseres verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Eiseres heeft een bedrijfspand gekocht en de notaris gevraagd om de koop en het transport vast te leggen. Eiseres heeft geen offerte ontvangen en de notaris heeft op eigen initiatief, zonder eiseres om input te vragen of het gesprek aan te gaan, een akte opgesteld vol (foutieve-) aannames. Daarnaast zijn de koop en levering in één akte opgenomen hetgeen in dit specifieke geval, waar veel bijzondere bepalingen zijn, niet handig is.

De akte boezemde geen vertrouwen in en was niet werkbaar. Input van eiseres na het ontvangen van het concept werd uiterst traag en onvolledig en zonder advies verwerkt. Uiteindelijk heeft eiseres de akte laten beoordelen door haar vaste notaris en haar vermoedens werden door deze notaris bevestigd. Er volgde een zeer hoge rekening die niet in verband staat met de geleverde dienst.

Eiseres heeft een factuur ontvangen van € 1.736,35. Daarvan wil eiseres een bedrag van € 310,– voor “diversen” betalen. Voor het overige dient de factuur – zo begrijpen arbiters – te worden gecrediteerd.

Standpunt van de notaris
Voor het standpunt van de notaris verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De notaris handhaaft de factuur. Het staat vast dat eiseres de opdracht heeft verleend. Daarna heeft eiseres de opdracht ingetrokken. Eiseres heeft van de notaris een nota ontvangen voor de tot de intrekking verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten. Er zijn (tenminste) 4,5 uren besteed, welke in rekening zijn gebracht.

Behandeling van het geschil
Op 23 september 2022 heeft te Utrecht de mondelinge behandeling ten overstaan van de arbiters plaatsgevonden, bijgestaan door mevrouw mr. L. Kramer fungerend als plaatsvervangend secretaris.

Partijen hebben ingestemd met schriftelijke afdoening van de zaak.

Beoordeling van het geschil
Naar aanleiding van het over en weer door partijen gestelde overweegt de commissie het volgende.

De arbiters beslissen naar redelijkheid en billijkheid, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

De kern van het geschil is of eiseres de volledige factuur van de notaris dient te voldoen.

Vast staat dat een opdracht is verleend om de koop en het transport van een bedrijfspand te verzorgen. De notaris heeft vervolgens een concept-akte opgesteld. Over deze concept-akte stelt eiseres dat de notaris ondeugdelijk werk heeft verricht. Eiseres heeft de opdracht ingetrokken zonder dat de arbiters hebben kunnen vaststellen dat de notaris niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelende notaris verwacht mag worden. De notaris heeft dan ook recht op een redelijke vergoeding voor de door hem verrichte werkzaamheden. De in rekening gebrachte kosten komen de arbiters redelijk voor.

De arbiters zijn dan ook van oordeel dat de klacht ongegrond is. Het door eiseres verlangde wordt afgewezen. De commissie zal eiseres als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de kosten van deze arbitrage, die worden vastgesteld op € 393,25 van het door de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) vastgestelde bedrag aan honorarium en verschotten van de arbiters. De commissie bepaalt voorts dat het bedrag dat eiseres ter zake van de arbitragekosten heeft voldaan in zijn geheel komt te vervallen aan de commissie.

Beslissing
De arbiters:

• verklaren de klacht van eiseres ongegrond;
• wijzen het door eiseres verlangde af;
• veroordelen eiseres in de kosten van deze arbitrage, vastgesteld op een bedrag van € 393,25 aan honorarium en verschotten van de arbiters;