Enkel stellen dat de schade niet door de bestuurder komt is onvoldoende bewijs om van non-conformiteit te spreken

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Bewijs / Non conformiteit    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 139215/154686

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De achteras van de auto van de consument valt buiten de specificaties van het voertuig, waardoor het goed uitlijnen van de auto volgens de consument onmogelijk is. De consument verlangt kosteloos herstel, omdat hij van mening is dat met zijn rijstijl verwacht mag worden dat de achteras langer dan vijf jaar meegaat. De ondernemer is van mening de consument niet te hoeven compenseren, omdat de auto buiten de garantie- en coulancetermijn valt. De door de commissie ingeschakelde deskundige meldt dat de achteras meetkundig geen afwijking heeft. De commissie oordeelt dat de consument onvoldoende bewijs heeft geleverd voor zijn stelling omtrent de achteras. De consument kon kortom onvoldoende bewijzen dat de achteras van de auto non-conform is. De klacht is daarom ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Voertuigen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [DESKUNDIGE], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen voor een digitale zitting, die op 16 mei 2022 heeft plaatsgevonden.
De consument heeft ter digitale zitting het standpunt toegelicht. Door de ondernemer is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter digitale zitting zijn standpunt toe te lichten.

De consument werd ter zitting bijgestaan/vertegenwoordigd door de heer [VERTEGENWOORDIGER].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Onderwerp van het geschil betreft het antwoord op de vraag of de achteras van de auto behept is met een gebrek dat is toe te rekenen aan de ondernemer en de ondernemer gehouden is tot kosteloos herstel.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Onze auto was na 5,5 jaar en 90.000 km, toe aan nieuwe banden. Er was geen sprake van scheef afgesleten profielen maar wel van opvallende verschillen in profieldieptes, vooral bij de achterbanden (LV 1.9;RV 2.5;LA 5;RA 2.9). De garage bagatelliseerde deze verschillen: “niet ongewoon, komt wel vaker voor.”

Noodgedwongen heb ik dus óók maar de achterbanden laten vervangen door [AUTOBEDRIJF] en de auto daar ook laten uitlijnen. Deze firma constateerde dat van de ‘vaste’ achteras de wielvlucht buiten de specificaties vallen. Daardoor is het goed uitlijnen van de auto onmogelijk. Volgens de chef-monteur van mijn [MERK]dealer kan dat zomaar veroorzaakt zijn door het raken van een stoeprand of het rijden door een kuil in de weg. Er is echter geen enkele indicatie dat ik het veroorzaakt heb. Op het ANWB-expert-platform kwam ik een vraag tegen die ook betrekking had op een wielvlucht-uitlijn probleem buiten de specificaties. De ANWB-expert [EXPERT] zegt daar in zijn antwoord niets over ‘kuilen in de weg’. Sterker nog: hij zegt letterlijk: “een dergelijk afwijking op de achteras is niet nastelbaar en dan moet de oorzaak bij de achteras zélf gezocht worden. Heel soms zit dit er af-fabriek al in, maar een aanrijding kan natuurlijk ook een oorzaak zijn”. Ik heb geen aanrijding gehad, ook niet met een stoeprand. Bewijzen dat de achteras reeds ‘af-fabriek’ buiten de specificaties is, kan ik niet. Ik heb deze kwestie óók voorgelegd aan de ANWB-Expert [EXPERT]. Zijn oordeel (integraal) leest u hieronder en hij wijst mij naar u door:

“Geachte heer [CONSUMENT],

De ongelijke bandenslijtage op de achteras is inderdaad opmerkelijk en is wellicht te wijten aan een afwijking aan de achteras. Uiteraard kan een afwijking een oorzaak van buitenaf hebben, maar zonder daar concrete sporen of signalen van te kunnen waarnemen, is het heel aannemelijk dat de bestuurder dit in ieder geval niet valt te verwijten.

U somt een aantal gebreken en defecten op die u vanaf de ingebruikname heeft meegemaakt. Ik erken dat dit géén gebreken zijn die je in alle redelijkheid en billijkheid zou mogen verwachten. De gehele afhandeling lijkt ook niet altijd naar wens te zijn uitgevoerd. Hoewel we wel van mening zijn dat de bouwkwaliteit van de [AUTOMODEL] op een hoger niveau staat dan van zijn voorganger hebben toch vooral nog altijd de Aziatische merken de beste status op het gebied van duurzaamheid en betrouwbaarheid. Maar ook buiten de garantietermijn mag u van uw [AUTOMODEL] nog altijd een bepaalde kwaliteitsverwachting hebben. Ik weet niet hoe de gebreken destijds zijn opgelost maar op basis van non-conformiteit hoop ik dat niet alle kosten in rekening zijn gebracht.

Wat de achteras betreft blijft het wel een feit dat de fabrieksgarantie inmiddels ruimschoots is verlopen. Dus in zo’n geval ligt de bewijslast bij u en is het aan u om aan te tonen dat de afwijkende achteras géén externe oorzaak kent. U zou kunnen overwegen dit euvel voor te leggen aan de Geschillencommissie. Daar zijn kosten aan verbonden maar op basis van ongelijkheid. Wint u het geschil, dan zijn die kosten niet voor u. Het is lastig om uw kansen vooraf in te schatten maar het financiële risico is relatief klein. In ieder geval is het nemen van een ‘kuil’ geen aannemelijke oorzaak en té gemakkelijk opgevoerd zonder dat uw garage dat op een af andere manier kan onderbouwen. Het probleem is echter dat ”gelijk hebben” niet automatisch ook ”gelijk krijgen” oplevert. Mogelijk zou u dat wel kunnen bereiken via de Geschillencommissie of misschien middels een rechtsbijstandsverzekering die u voor een dergelijke kwestie ook kunt inschakelen.

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/voertuigen/

Met vriendelijke groet,

ANWB Experts

[EXPERT]

E-mail: [MAILADRES] ”

Met mijn ‘pensionado rijstijl’ en dus normaal gebruik moet een achteras langer mee kunnen gaan dan 5 jaar/90.000 km en dus zou dit defect onder de Nederlandse wettelijke garantieregels vallen, zou ik zeggen. Wat vindt u?

De consument verlangt kosteloos herstel.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Wij hebben aangegeven dat mogelijke oorzaken van de afwijking aan de achteras onder andere het raken van een stoeprand of rijden door een kuil zou kunnen zijn. Er is niet vastgesteld wat de oorzaak is. De afwijking van de banden aan de achterzijde is onderling minimaal en komt vaker voor en met een looptijd van 90.000km en 6 jaar en is in dit geval ook niet verontrustend. Ook de afwijking aan de achteras is minimaal en geeft geen reden voor onrust. De auto heeft 2 jaar fabrieksgarantie en aansluitend een periode met een vorm van coulance waarbij per oorzaak bekeken wordt voor welk percentage. Deze termijn verstrijkt met 5 jaar. Daar de auto aan beide voorwaarde niet voldoet en de afwijkingen minimaal is zijn wij niet van mening om de consument te moeten compenseren of zoals hij eist de kosten voor een nieuwe achteras te dragen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De afgelezen tellerstand is 93452 kilometer. De aankoopfactuur d.d. 20 mei 2016 vermeldt een tellerstand van 15 kilometer. Derhalve is vanaf de aankoop met de auto 93.437 kilometer gereden. De auto is voorzien van een trekhaak. De gemonteerde banden hebben een profieldiepte van ruim 6,5 mm. Desgevraagd zijn de vervangen banden niet meer voor beoordeling beschikbaar. Bij het onderzoek zijn de wielstanden conform de voorwaarden en specificaties van dit merk en type auto opgemeten; onder meer voorgeschreven bandenspanning, aanwezigheid reservewiel, volle brandstoftank en volle ruitensproeierreservoir. De voorwielstanden zijn conform de specificaties. De achterwielstanden zijn voor wat betreft de sporing conform de specificaties. De achterwielstanden vertonen links en rechts enige afwijking van de wielvluchtspecificatie van -1°00’ +/- 0°10’ (= -0°50’ tot -1°10’). De wielvlucht links bedraagt -1°18’. Dit is 0°08’ onder de laagste waarde. De wielvlucht rechts bedraagt -0°48’ dit is 0°02’ boven de hoogste waarde. Het verschil van wielvlucht links/rechts is – 0°30’; dit voldoet aan de specificaties van 0°00’ +/- 0°30’. De deskundige heeft verder vastgesteld dat bij het ondersteunen en enige centimeters omhoog heffen van de auto het verschil van wielvlucht afneemt. De wielvlucht links neemt daarbij af tot 0°02’ onder de laagste waarde. De wielvlucht rechts neemt daarbij toe tot 0°03’ onder de hoogste waarde; deze is dan conform de specificatie.

De deskundige overweegt en concludeert het volgende. Bij de nu uitgevoerde uitlijning door de ondernemer, alsook in het uitlijnrapport dat eerder is opgesteld door de ondernemer blijkt dat de wielvlucht linksachter onder de laagste waarde is. Daarentegen blijkt in het overlegde uitlijnrapport van [BEDRIJF] dat de afwijking van de wielvlucht rechtsachter onder de laagste waarde is. Oorzaken hiervan kunnen gelegen zijn aan verschillen/afwijkingen van meetvoorwaarden en/of meetopstellingen dan wel aan tussentijdse veranderingen aan de bevestigingen van de wielophanging. De deskundige heeft vastgesteld dat bij verandering van de wagenhoogte ook de wielvlucht verandert (minder afwijking).Het gebruik van en blootstelling aan invloeden van buitenaf zijn van invloed op de flexibiliteit en eigenschappen/veroudering van onder meer de ophangrubbers (achterasbevestigingen). Het toepassen/gebruik van een trekhaak voor getrokken materieel zal hierop mede van invloed zijn. Afhankelijk van de mate van afwijking van wielvlucht en/of sporing zal aan een band in meer of meerdere mate scheef afslijten waarneembaar zijn. Doordat de vervangen banden niet voor onderzoek beschikbaar zijn, kan de deskundige het slijtagebeeld daarvan niet beoordelen. Een verschil van profieldiepte van banden, waarbij geen sprake is van scheef afslijten, is in het algemeen terug te voeren op verwisselen van banden gedurende de gebruik en/of onderhoud. De gemiddelde wielvlucht van de gemeten waarden is -1°03’ (de helft van de som van de wielvlucht links en rechts); dit voldoet aan de specificatie. Hieruit kan worden afgeleid dat de achteras meetkundig geen afwijking heeft. Uit het voorstaande blijkt verder niet dat deze auto bij aankoop behept was met een afwijking of ondeugdelijke achteras.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Gelet op het eerste lid van artikel 7:17 BW dient bij een consumentenkoop, waarvan in casu sprake is, de afgeleverde zaak aan de overeenkomst te beantwoorden. Het tweede lid van voornoemd artikel bepaalt dat een zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. Het tweede lid van artikel 7:18 BW bepaalt dat bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomen zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Na die zes maanden is het aan de koper om aan te tonen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Naar de commissie begrijpt stelt de consument zich op het standpunt dat de achteras van zijn auto een afwijking vertoont die hij op grond van de koopovereenkomst niet behoeft te verwachten.

Tussen partijen staat niet ter discussie dat de gestelde afwijking in beginsel ook een oorzaak zou kunnen hebben die niet kan worden toegerekend aan de ondernemer, maar de consument stelt dat er echter geen enkele indicatie is dat de door hem gestelde afwijking aan hem is toe te rekenen en hij meent om die reden recht te hebben op het door hem verlangde. De ondernemer heeft aangegeven dat dat mogelijke oorzaken van de afwijking aan de achteras onder andere het raken van een stoeprand of rijden door een kuil zou kunnen zijn, maar dat er is niet vastgesteld wat de oorzaak is. Gelet daarop en gelet op het feit dat de gestelde afwijking zich ruim zes maanden na aflevering heeft geopenbaard, is het aan de consument om het bewijs te leveren van zijn stelling dat de achteras van zijn auto behept is met een gebrek waardoor de auto niet de eigenschappen heeft die hij op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Daarvoor is niet voldoende dat de consument enkel stelt dat er thans geen enkele indicatie is dat de door hem gestelde afwijking aan hem is toe te rekenen, nu de ondernemer heeft gesteld dat de gestelde afwijking ook een externe oorzaak kan hebben hetgeen de commissie mede gelet op het rapport van de door haar ingeschakelde deskundige niet onaannemelijk voorkomt nu de auto reeds zes jaar oud is en ruim 90.000 km heeft gepresteerd. In het licht van het voorgaande merkt de commissie op dat de consument niet erin is geslaagd te bewijzen dat de achteras van de auto niet de eigenschappen bezit die de consument op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit de heer mr. D.P.C.M. Hellegers, voorzitter, de heer A.M. Velberg, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 16 mei 2022.