Enkele vermelding op factuur: drie maanden BOVAG garantie is geen uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van consument dat hij heeft afgezien van BOVAG garantie.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE06-0745

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 28 februari 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst.
 
De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte Volvo S 60, 2.4 D tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 12.400,–.
 
De aflevering vond plaats op of omstreeks 4 maart 2006.
 
De consument heeft op 7 augustus 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt – voor zover hier nog van belang – in hoofdzaak als volgt.
 
De auto is gekocht met een lichte achterschade en met drie maanden garantie. De garantie zou op
3 juni 2006 aflopen. De ondernemer heeft geen BOVAG-garantiebewijs aan de consument verstrekt.
Tijdens de garantieperiode heeft de ondernemer wegens olielekkage een reparatie aan de pakking van de kleppendeksel uitgevoerd. Bij het monteren van een roetfilter op 27 december 2006 bleek dat opnieuw sprake was van olielekkage. De oorzaak hiervan bleek opnieuw de pakking van de kleppendeksel te zijn. De dealer die het euvel constateerde deelde de consument mee dat er een vloeibare pakking was gebruikt, hetgeen ongebruikelijk is voor Volvo. De consument heeft bij brief van 22 februari 2007 de ondernemer verzocht de lekkage alsnog deugdelijk te verhelpen.
 
Tegen het einde van de rit naar de vakantiebestemming in juli 2006 begaf de koppeling het. Onderzoek wees uit dat de centrale hydraulische cilinder van de versnellingsbak het had begeven. De in Frankrijk uitgevoerde reparatie kostte € 1.185,31. De consument, die inmiddels van het BOVAG-bemiddelingsbureau had begrepen dat de BOVAG-garantie niet drie maar zes maanden bedraagt heeft de ondernemer hiermee geconfronteerd. De consument heeft de ondernemer daarbij het voorstel gedaan de nota van de in Frankrijk uitgevoerde reparatie te delen aangezien niet alleen de hydraulische cilinder, maar ook de drukgroep en de koppelingsplaat zijn vervangen. De ondernemer wenste daar niet op in te gaan.
 
Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De auto stond op internet aangeboden voor een bedrag van € 12.000,–. Het rechten van het chassis kostte € 400,–. De ondernemer zei ‘ de auto is zo goed ik geef je drie maanden BOVAG-garantie’. Hij deed het voorkomen alsof het een soort cadeau was. Over het feit dat de BOVAG-garantie normaal zes maanden bedraagt is in het geheel niet gesproken. Er was sprake van een geringe schade van ongeveer € 875,–. De ondernemer heeft niet gereageerd op mijn klacht met betrekking tot de lekkende pakking van het kleppendeksel. Die klacht is nog niet verholpen.

Standpunt van de ondernemer
 
De consument heeft de auto op 28 februari 2006 met een flinke achterschade gekocht. Normaliter wordt er geen garantie gegeven op een schadeauto. De ondernemer wist dat de auto verder niets mankeerde en gaf om die reden een garantie van drie maanden. Hiermee is de consument akkoord gegaan.
 
Deskundigenrapport
 
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.
 
Korte omschrijving van de klacht(en)
 
1.       Tijdens de vakantie in Frankrijk is de – inwendige – bedieningscilinder van de koppeling stuk gegaan. De- en montage versnellingsbak noodzakelijk. Zomede is ook een koppelingsset vervangen;
2.       Klepdeksel lekt; ondanks een reparatie – in de garantietermijn – door de ondernemer;
3.       Recentelijk zijn er achterschokbrekers vervangen.
 
1.       Tijdens de vakantie in Frankrijk is de – inwendige – bedieningscilinder van de koppeling stuk gegaan. De- en montage versnellingsbak noodzakelijk. Zomede is ook een koppelingsset vervangen; een daadwerkelijke oorzaak van het defect raken is niet meer te achterhalen. Onderdelen zijn niet meer aanwezig. Daar het een vloeistof lekkage betreft welke in aanraking kan komen met de koppeling, valt het niet uit te sluiten dat deze – om die reden – is vervangen. Zie bijlage I voor detail koppeling en cilinder. Het defect aan deze cilinder is niet exemplarisch; komt meer voor.
2.       Klepdeksel lekt; ondanks een reparatie – in de garantietermijn – door de ondernemer;opfoto 2 ziet u dat er materiaal tussen “gesmeerd” is dat er niet op hoort. Volvo gebruikt een ander afdichtingmiddel. Lekkage was duidelijk aanwezig, de carterbescherming plaat diende verwijderd te worden om een goed beeld te verkrijgen. Op foto 3 ziet u de plaat; vervuild met olie. Op foto 4 en 5 ziet men duidelijk dat er een behoorlijke lekkage aan de zijkant van de motor is.
 
Is herstel technisch mogelijk? :  ja, gedeeltelijk uitgevoerd + nog te herstellen.
 
1.       Tijdens de vakantie in Frankrijk is de – inwendige – bedieningscilinder van de koppeling stuk gegaan. De- en montage versnellingsbak noodzakelijk. Zomede is ook een koppelingsset vervangen; in de geproduceerde factuur zitten nog al wat prijsverschillen. Ten eerste: de onderdelen zijn in Nederland aanzienlijk goedkoper ( € 220,– ). Ten tweede: de arbeidsloon post in uren is hoog; daarentegen is het uurloon zeer laag. In Nederland meer dan drie maal zo hoog is € 520,–. In de Nederlandse VOLVO organisatie wordt er een prijs opgegeven van € 940,–; inclusief BTW.
2.       Klepdeksel lekt; ondanks een reparatie – in de garantietermijn – door de ondernemer; vervangen is een tijdrovend werk, diverse delen moeten vervangen worden, waaronder de inspuitleidingen. Deze kunnen slechts eenmalig gebruikt worden. Een totaal kostenplaatje is: € 560,–.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De commissie stelt voorop dat het ingevolge artikel 15 van de BOVAG-voorwaarden is toegestaan dat de ondernemer geen of minder garantie verleent dan de gebruikelijke zes maanden BOVAG-garantie, mits de consument daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk afziet. Naar het oordeel van de commissie is door het enkel vermelden op de factuur van de ondernemer van “drie maand BOVAG garantie” geen sprake van een uitdrukkelijke en schriftelijke verklaring van de consument dat deze afziet van de gebruikelijke BOVAG-garantie af te zien. De consument heeft bovendien onweersproken gesteld dat door de ondernemer in het geheel niet is gesproken over het feit dat de termijn normaal zes maanden bedraagt. Het is de commissie evenmin op andere wijze gebleken dat partijen over deze kwestie hebben gesproken en dat bijvoorbeeld de consument in ruil voor het doen van afstand van zijn recht op volledige BOVAG-garantie een prijs- of ander voordeel heeft weten te bedingen.
 
Ook de omstandigheid dat sprake is van een auto met schade kan de ondernemer in deze niet baten aangezien de opgetreden gebreken in geen enkel aantoonbaar verband staan met de ten tijde van de koop bestaande schade aan de achterzijde van de auto. Gelet op het bovenstaande en onder verwijzing naar hetgeen de door haar ingeschakelde deskundige daaromtrent heeft opgemerkt is de ondernemer gehouden de kosten van de tijdens de vakantie van de consument in Frankrijk noodzakelijk geworden reparatie overeenkomstig het voorstel van de consument voor de helft te vergoeden.
 
Tevens is gebleken dat de door de ondernemer binnen de garantietermijn uitgevoerde reparatie van de klepdeksel niet op juiste wijze is uitgevoerd en de lekkage nog steeds aanwezig is. De commissie is van oordeel dat nu de consument de ondernemer in de gelegenheid heeft gesteld deze klacht alsnog op juiste wijze te herstellen en de ondernemer daarop ten onrechte niet heeft gereageerd de consument in redelijkheid mag verlangen dat de reparatie door de Volvo dealer waar de consument zijn auto in onderhoud heeft wordt uitgevoerd. De commissie zal de ondernemer dan ook veroordelen tot vergoeding van de door haar deskundige begrootte bedrag van de onderhavige uit te voeren reparatie.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.152,50 (50% van € 1.185,– plus
€ 560,–). Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. 

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 13 april 2007.