Er is een overeenkomst tot stand gekomen op het moment dat klager bij het verzoek om de aanvraag nogmaals op te sturen niet heeft gezegd dat hij dat niet zou doen

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI07-0497

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 februari 2007 via het bovengenoemde boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een eigen vervoerreis voor 5 personen naar Maurach in Oostenrijk met verblijf in een appartement op basis van logies voor de periode van 24 februari t/m 3 maart 2007, voor de som van € 592,50.   De reis is niet doorgegaan.   Klager heeft een bedrag van € 595,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Klager heeft op 22 maart 2007 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 21 februari 2007 heb ik telefonisch contact opgenomen met het boekingskantoor met de vraag of het appartement in Maurach, dat was vermeld in een van het boekingskantoor ontvangen fax, nog beschikbaar was. Ik kreeg ten antwoord dat ik eerst een ondertekende aanvraag per fax moest indienen en dat die pas na ontvangst daarvan in behandeling zou worden genomen. Ik heb de aanvraag gefaxt, maar kreeg tot twee keer toe een foutmelding op mijn faxapparaat. Intussen had ik van een particulier een ander appartement aangeboden gekregen. Ik heb vervolgens telefonisch contact met het boekingskantoor opgenomen en gevraagd of mijn fax was aangekomen. Er werd gezegd dat dat niet het geval was en of ik de aanvraag opnieuw wilde faxen. Ik heb vervolgens het appartement van die particulier gereserveerd. Ik meende dat te kunnen doen, omdat mijn fax nog niet was gearriveerd bij het boekingskantoor en men mij eerder had gezegd dat een aanvraag pas in behandeling werd genomen nadat deze was aangekomen. Later op de dag werd ik gebeld door het boekingskantoor met de mededeling dat het appartement was gereserveerd. Ik ben naar het boekingskantoor toegegaan en heb daar de situatie uitgelegd. Men zou trachten de reservering ongedaan te maken, maar later kreeg ik te horen dat dit niet was gelukt. Het boekingskantoor stelde zich op het standpunt dat ik de kosten van € 595,– in totaal moest betalen. Ik heb dat geweigerd omdat ik meen dat de fout bij het boekingskantoor ligt, dat mij heeft meegedeeld dat mijn fax niet was aangekomen, terwijl dat in werkelijkheid wel het geval was.   Klager verlangt creditering van het bedrag van € 595,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Toen klager telefonisch contact met het boekingskantoor opnam met de vraag of zijn fax was gearriveerd, heeft een medewerkster naar het faxapparaat gekeken. Er lag geen fax, en dus ging zij ervan uit dat geen fax was ontvangen. Bovendien had klager zijn naam niet gezegd, zodat er geen aanleiding bestond om apart naar een fax van klager te zoeken. Aan klager is gevraagd de fax opnieuw in te zenden. Klager heeft niet gezegd dat hij dat niet zou doen. Later bleek dat op basis van de eerdere fax van klager, die toch was aangekomen, de reservering was gemaakt. Dat was gebeurd door een andere medewerker dan degene die klager aan de telefoon had gehad. Wij hebben getracht de reservering ongedaan te maken, maar dat is niet gelukt. Klager is naar onze mening aansprakelijk voor de kosten van € 595,– in totaal.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Kern van het geschil vormt de vraag of tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen die klager tot betaling van de reissom verplicht. De commissie is van oordeel dat dit het geval is. Op het moment waarop klager het verzoek kreeg de aanvraag nogmaals te faxen heeft hij niet gezegd dat hij dat niet zou doen, waardoor hij bij het boekingskantoor het vertrouwen heeft gewekt dat hij zijn eerder ingediende aanvraag wilde handhaven. Voor het boekingskantoor bestond er dus geen reden om klager apart te waarschuwen, toen bleek dat de eerdere fax toch was binnengekomen. Als klager had gezegd dat hij zijn aanvraag introk (er – al dan niet terecht – van uitgaande dat deze nog niet in behandeling was genomen) zou het risico voor rekening van het boekingskantoor zijn gekomen. Een aanbod kan immers worden ingetrokken voordat dit is aanvaard. Bovendien zou het boekingskantoor in dat geval waarschijnlijk nog de mogelijkheid hebben gehad de reservering niet door te zetten of tegen te houden. Doordat klager niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij van het aanbod zou afzien en dus niet zou voldoen aan het verzoek de fax nogmaals in te sturen, is aan het boekingskantoor deze mogelijkheid onthouden. Klager is mitsdien gehouden de reissom te voldoen.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Het depotbedrag wordt aan de reisorganisator overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 18 september 2007.