Ernstig geweld is een reden om de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder voorafgaande schriftelijke waarschuwing.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Huurovereenkomst m.b.t. vaste standplaatsen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC09-0208

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurde sinds 2005 een vaste standplaats bij de ondernemer. In de nacht van vrijdag op zaterdag 7 tot 8 augustus 2009 logeerde 14-jarige [naam kind 1] bij de consument. Diens broer [naam kind 2] logeerde bij een andere recreant met een standplaats tegenover die van de consument. De moeder van beide jongens huurde ook een standplaats bij de ondernemer, maar was die nacht niet aanwezig op het park.   In die nacht deed zich het volgende incident voor. Tegen sluitingstijd van het café van het park gingen de consument en zijn echtgenote terug naar hun standplaats. [naam kind 1] en[naam kind 2] verbleven nog in het café. Op een gegeven moment kwam een medewerker van de ondernemer aanlopen met een gewonde [naam kind 1] en verzocht deze de consument snel met hem mee te komen omdat [naam kind 2] door het lint ging. De medewerker vertelde dat [naam kind 1] was geslagen door een volwassen man. Nadat de consument terug kwam bij zijn caravan met [naam kind 2], hoorde hij dat [naam kind 1] geslagen zou zijn omdat hij niets wilde weten van de dochter van deze man. Later bleek dat [naam kind 1] een gebroken neus had.   [naam kind 1] was zeer emotioneel en rende plotseling weg naar de standplaatsen 171 en 172 van degene die hem geslagen had en diens gezelschap. De consument ging met zijn scooter achter hem aan. Hij nam een stofzuigerstang mee om zichzelf te beschermen. De consument heeft zelf een horecaonderneming en weet dat indien je een voorwerp in de hand hebt, dit mensen die willen aanvallen op afstand houdt. Hij was absoluut niet van plan om met de stofzuigerstang te gaan slaan. Toen hij bij de standplaatsen 171 en 172 in de buurt kwam, kwam [naam kind 1] huilend met een bebloed gezicht aanlopen. Hij zei dat hij door vijf mannen in elkaar was geslagen. Toen liepen deze mannen op de consument af. Deze bleef kalm, hoewel hij kookte van woede over wat [naam kind 1] was aangedaan. Plotseling werd hij aangevallen door een van de mannen. De consument ontweek de klap en sloeg toen terug om zichzelf te beschermen. Ze werden door iemand uit elkaar getrokken. De consument heeft negen jaar op hoog niveau gebokst en drie jaar aan verdedigingssport gedaan. Indien hij had willen vechten, zouden de mannen die [naam kind 1] hadden aangevallen, er niet goed vanaf zijn gekomen. De consument heeft vervolgens alleen nog maar geprobeerd [naam kind 1] en [naam kind 2] weg te houden van de groep mannen. Gelukkig kwam toen de politie.   De volgende morgen heeft de ondernemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd en werd de consument de toegang tot het park ontzegd. De consument is het niet hiermee eens. Hij meent dat hem niets kan worden verweten. De medewerker van de ondernemer had hem niet bij de ruzie moeten betrekken door te vragen mee te komen omdat [naam kind 2] door het lint ging, maar had direct de politie moeten waarschuwen. De consument heeft slechts een klap uitgedeeld uit zelfverdediging en heeft voorts al het mogelijke gedaan om [naam kind 1] en [naam kind 2] in bedwang te houden. Er zal overigens geen strafvervolging tegen [naam kind 1] worden ingesteld, omdat hij als slachtoffer wordt beschouwd. De consument heeft nooit eerder problemen gehad op de camping.   De consument wil graag weer terugkeren naar de camping.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer stelt zich op het standpunt dat geweld in welke vorm dan ook op zijn park niet toelaatbaar is. Het park van de ondernemer is een familiepark. De ondernemer doet al het mogelijke om geweldincidenten te voorkomen. Het gevecht dat uitbrak bij de standplaatsen 171 en 172 was zeer heftig en beangstigend. Er rukten drie politiewagens en twee ambulances uit. Er waren twee gebroken neuzen. Dit was aanleiding voor een paar gezinnen om hun vakantie eerder af te breken.   De ondernemer verwijst naar het verslag van de gebeurtenissen dat is opgesteld aan de hand van verklaringen van medewerkers van de ondernemer. De consument heeft door het meenemen van een stang op zijn minst de indruk gewekt dat hij geweld wilde gebruiken. Hij heeft rake klappen uitgedeeld. Voor de ondernemer is niet belangrijk wat de aanleiding voor de vechtpartij was. Het is zijn beleid de overeenkomst met degenen die betrokken zijn bij geweld met onmiddellijke ingang te beëindigen op grond van artikel 12 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen. Ook de overeenkomst met de huurders van standplaatsen 171 en 172 en de overeenkomst met de moeder van [naam kind 1] en [naam kind 2] is opgezegd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie meent dat in het algemeen een incident met ernstig geweld een reden is de overeenkomst met de betrokkenen met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat een voorafgaande schriftelijke waarschuwing nodig is op grond van artikel 12 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen. De commissie acht het aannemelijk dat de consument zijn best heeft gedaan verder geweld te voorkomen. Dat neemt niet weg dat hij door het meenemen van een stang de indruk heeft gewekt te willen vechten en hij, zij het vermoedelijk uit zelfverdediging, ook klappen heeft uitgedeeld. Daarbij komt dat de commissie van oordeel is dat de consument die nacht verantwoordelijk was voor de minderjarige [naam kind 1] die aan zijn zorgen was toevertrouwd. [naam kind 1] heeft door terug te gaan naar zijn agressors op standplaats 171 en 172 het geweld doen escaleren.   De commissie is daarom van oordeel dat de consument hoe dan ook betrokken is geraakt bij het geweld. Op grond daarvan meent de commissie dat de tussentijdse opzegging van de overeenkomst op grond van artikel 12 rechtsgeldig is.   Op grond van het bovenstaande wordt de klacht niet gegrond geacht.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, op 15 februari 2010.