Ernstige overlast en ongerief door onderhoudswerkzaamheden, maar anderzijds heeft klager zich wel heel lijdzaam opgesteld

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI08-0900

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 april 2008 via het boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een verblijf in een hotel voor drie personen op Gran Canaria in Spanje op basis van all inclusive, voor de periode van 3 mei 2008 tot en met 14 mei 2008 voor de som van € 2.777,–.   Klager heeft op 14 mei 2008 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft de navolgende klachten aangegeven:   Het grote zwembad kon niet meer worden gebruikt door onderhoudswerkzaamheden. Door dit onderhoud was er gedurende de gehele dag lawaai en stankoverlast. De bar bij het zwembad werd geschilderd, zodat een deel daarvan niet beschikbaar was. Het betonnen podium van de entertainmentruimte werd vervangen, zodat deze ruimte niet kon worden gebruikt. Het eten was koud. Er is wel een ander hotel geboden, maar dit hotel was bij ons bekend en voor ons geen acceptabel alternatief.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Vanaf 5 mei 2008 werden er aan het grote zwembad en een deel van de bar werkzaamheden uitgevoerd, waarvan ook onze organisatie niet op de hoogte was gesteld. Erkend wordt dat dit voor overlast heeft gezorgd. Op 7 mei 2008 is klager in de gelegenheid gesteld om naar een ander hotel te verhuizen, waar wel alle faciliteiten aanwezig waren. Van dit aanbod is geen gebruik gemaakt. Naar onze mening heeft klager recht op een vergoeding van € 417,– in totaal. Dit bedrag is berekend over de reissom van de dagen vijf, zes en zeven mei, te weten de dagen dat klager door ons toedoen overlast heeft ondervonden. De klacht over de maaltijden wordt door de reisleiding ter plekke weerlegd. Op de maaltijden was niets aan te merken, zo is door de reisleiding proefondervindelijk vastgesteld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de door partijen overgelegde bescheiden alsmede het verhandelde ter zitting heeft de commissie vastgesteld dat klager in ernstige mate overlast en ongerief heeft ondervonden van de onderhoudswerkzaamheden op de door hem geboekte accommodatie met name aan en in de omgeving van het zwembad, waarmede hij vooraf geen rekening behoefde te houden. Daar staat evenwel tegenover dat de reisorganisator klager op 7 mei 2008 een andere accommodatie heeft aangeboden, welke door klager om hem moverende reden niet is geaccepteerd. Voorts heeft de commissie bij haar oordeel mede laten wegen, dat klager zich wel heel lijdzaam heeft opgesteld, nu hij na 7 mei 2008 geen stappen meer heeft ondernomen om bij de reisleiding ter plekke aan te dringen op een andere accommodatie dan wel daarover in contact te treden met het hoofdkantoor in Nederland. Naar het oordeel van de commissie heeft klager de reisorganisator dan ook onvoldoende de gelegenheid geboden om de klachten op te lossen dan wel een poging daartoe te doen. Voor een hogere vergoeding dan welke de reisorganisator in tweede instantie heeft gedaan ziet de commissie dan ook geen aanleiding. Hetgeen klager ter verdediging van zijn standpunt in deze heeft aangevoerd kan het gegeven oordeel van de commissie niet anders maken.   De commissie acht dan ook het aanbod dat de reisorganisator heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De reisorganisator is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod.   De commissie acht de klacht derhalve in die zin gegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 417,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 4 november 2008.