Essentie voor plaats op camping in verband met medische problemen. Gegrond.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0723

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 16 januari 2009 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Rovinj in Kroatië met verblijf op een camping op basis van logies, voor de periode van 16 juni tot en met 7 juli 2009 voor de som van € 2.604,20.   Klager heeft op 13 juli 2009 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het boeken van de reis is een essentie aangevraagd, betaald en toegezegd in verhand met een medische noodzaak. Klager heeft spierproblemen, versleten gewrichten en wervels over het hele lichaam. Klager is bekend met de situatie op de camping en heeft uitgemaakt dat de stacaravan met nummers 1982, 1983 en 1984 voor hem het gunstigst zijn gelegen met het gevolg dat hij met minder inspanning de diverse faciliteiten op de camping kan bereiken vice versa. Gebleken is dat de camping niet met essenties werkt, zodat de essentie niet is uitgevoerd. Het bedrag van de essentiekosten ad € 23,– is terugbetaald, maar er is geen alternatief aangeboden. Klager heeft als gevolg van de niet-toekenning van de verlangde stacaravan moeten verblijven in een aanmerkelijk hoger gelegen stacaravan. Klager kreeg steeds meer klachten en heeft de caravan nauwelijks nog kunnen verlaten. De commissie verwijst kortheidshalve naar de e-mail van klager aan de reisorganisator d.d. 13 juli 2009. De inhoud hiervan moet als hier ingevoegd worden beschouwd.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Verwezen wordt naar de e-mail van klager aan de reisorganisator d.d. 17 januari 2009 waarin de bovengenoemde nummers van de favoriete caravans zijn genoemd in verband met de gezondheidsklachten.   Klager verlangt een vergoeding van € 1.302,10 en heeft dit bedrag als volgt gespecificeerd: de reissom van een persoon.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Het vakantiepark blijkt de essentie geïnterpreteerd te hebben als een preferentie voor een bepaalde zone van de camping. Aan onze vertegenwoordigster is niet medegedeeld dat de aangeboden stacaravan tot ernstige medische problemen zou kunnen leiden. De aangeboden stacaravan ligt weliswaar een terrashoogte hoger, maar ligt niet “aanmerkelijk hoger op de heuvel” zoals klager stelt. Voor dit minieme hoogteverschil van circa 90 cm moet circa 150 meter route overbrugd worden. Het is niet aannemelijk dat enkel door de wijziging van een nummer van de stacaravan de fysieke problemen van klager zijn veroorzaakt. Iedere vergoeding boven de € 100,– acht de reisorganisator disproportioneel. De commissie verwijst verder kortheidshalve naar de brief van de reisorganisator aan de commissie d.d. 13 oktober 2009. De inhoud hiervan moet als hier ingevoegd worden beschouwd.   De reisorganisator heeft d.d. 9 september 2009 een vergoeding aangeboden van € 300,– ter vermijding van de gang naar de commissie. Het aanbod wordt niet meer gestand gedaan, nu klager de commissie heeft ingeschakeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vaststaat dat klager een essentie heeft gekregen en dat aan de reisorganisator duidelijk is gemaakt dat er een medische problematiek was. Klager kent de situatie op de camping en kan derhalve geacht worden zelf te bepalen wat voor hem nog wel of niet fysiek haalbaar is. Het is niet aan de reisorganisator of de commissie om (medisch) te beoordelen of klager nu wel of niet klachten heeft ondervonden doordat hij niet de gewenste stacaravan heeft toegewezen gekregen. Het had op de weg van de essentieverlenende reisorganisator gelegen om er zeker van te zijn dat een van de drie gewenste stacaravans aan klager inderdaad zou worden toegewezen in verband met de in de e-mail van 17 januari 2009 bedoelde medische beperkingen bij klager. Klager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij de reis niet zou hebben geboekt, indien hij van te voren had geweten dat hij de gewenste stacaravan niet zou krijgen.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 20 november 2009.