Excursie: niet de reisorganisator, maar een derde is de wederpartij (1)

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI-D02-1538-2

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 april 2002 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar Izmir in Turkije met verblijf in een hotel op basis van halfpension, voor de periode van 24 mei t/m 7 juni 2002 voor de som van € 1.143,20.   Klager heeft op 17 juni 2002  de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.
  Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben op 4 juni 2002 aan een excursie “Turkije beleven” deelgenomen. Wij hebben een klacht over de wijze waarop de reisleider zich gedroeg tijdens deze excursie. Hij was arrogant en autoritair en maakte bezwaar tegen opmerkingen van onze kant met betrekking tot het afranselen van schapen, waar wij getuigen van waren. Nadat ik nog enkele vragen over de Islam en de Koran had gesteld was de reisleider beledigd en sprak hij niet meer met ons.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   De excursie was geen onderdeel van de reisovereenkomst. Er was sprake van een facultatieve excursie, die door tussenkomst van de hostess werd geboekt. Afgezien daarvan heeft klager niet geklaagd bij de hostess of bij de [uitvoerder van de excursie].   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Gebleken is dat de door klager geboekte excursie geen onderdeel uitmaakt van de pakketreis zoals door hem geboekt op 24 april 2002. De excursie is door [naam uitvoerder van de excursie] aangeboden en door bemiddeling van de hostess geboekt. Bemiddeling betekent niet dat men de verantwoordelijkheid voor de uitvoering op zich neemt bij het boeken door een reiziger. Afgezien daarvan staat op het uitgereikte excursieoverzicht vermeld dat de reisorganisator niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de betreffende diensten van de kant van [de uitvoerder van de excursie].   Op grond van het voorgaande acht de commissie klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Klager wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 1 oktober 2002.