Excursie: niet de reisorganisator, maar een derde is de wederpartij (2).

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI02-1553

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 13 februari 2002 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor vier personen naar Kos in Griekenland met verblijf in een appartement op basis van logies, voor de periode van 28 april t/m 5 mei 2002 voor de som van € 1.865,00 in totaal.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

De geboekte excursies “Eilandtour” en “Nyssyros” hebben wat betreft de begeleiding respectievelijk de uitvoering niet voldaan aan de gewekte verwachtingen.

De reisorganisator heeft mij voor de behandeling van de klacht doorverwezen naar de commissie.

Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

De geboekte excursies maken geel deen uit van de overeenkomst met onze organisatie.

Lokaal te boeken excursies c.q. activiteiten liggen buiten onze invloedssfeer. Wij bemiddelen hierbij uit serviceoverwegingen. De lokale agenten zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit wordt onder andere in de algemene informatie in de brochure en op de informatieborden in de hotels vermeld.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De inhoud van de overeenkomst tussen partijen wordt bepaald door hetgeen op het boekingsformulier is vastgelegd, alsmede door de verwachtingen die in het gepubliceerde reisaanbod zijn gewekt. De door klager op de vakantiebestemming geboekte excursies zijn niet vastgelegd op de boekingsbevestiging en worden evenmin in de brochure van de reisorganisator vermeld. Blijkens overgelegd afschrift biedt Aegeas Travel excursies aan, zodat ook deze lokale organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering daarvan.

Terzijde wordt klager erop gewezen dat de reisorganisator in zijn eerste reactie op de klachtmelding reeds heeft aangegeven dat lokaal geboekte excursies buiten zijn invloedssfeer liggen. Vervolgens heeft de reisorganisator slechts voor het geval dat klager zich hierin niet zou kunnen vinden, erop gewezen dat het haar vrij staat zich tot de commissie te wenden.

Op grond van het voorgaande acht de commissie klager niet-ontvankelijk in haar klacht.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Klager wordt in haar klacht ontvankelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 4 december 2002.