Excursie: reisorganisator is wederpartij (2).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI03-1169

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 november 2002 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar Kemer in Turkije met verblijf in een hotel op basis van halfpension, voor de periode van 16 maart tot en met 30 maart 2003 voor de som van € 886,38.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij aankomst was de lounge van het hotel ijskoud. Er was één gast. Ook de eetzaal was steenkoud zodat klager met zijn jas aan moest eten. De reisleider is alleen de eerste dag verschenen en was verder nauwelijks telefonisch bereikbaar. Klager heeft bij hem drie excursies geboekt: de excursie naar Antalya, een Turkse avond en een excursie naar Cappadocië van drie dagen voor € 500,– in totaal. De excursie naar Antalya was gratis. De excursie naar Cappadocië moest onderweg worden afgebroken omdat een bergpas niet toegankelijk was door hevige sneeuwval. Klager zou het geld voor deze excursie terugkrijgen maar daarop is € 30,– (voor 2 personen) ingehouden omdat de reisleider van mening was dat de excursie naar Antalya nu niet meer gratis behoorde te zijn. Klager was en is het hiermee niet eens.
Bij de transfer is één koffer van klager door de bus niet meegenomen, hetgeen klager bij aankomst op het vliegveld heeft bemerkt. Na telefonisch contact met de hoteleigenaar zou deze de koffer nabrengen. Er verscheen een taxi die klager van de chauffeur moest betalen: € 60,–.
Klager heeft niets gehad aan de reisleider, die alleen reizen verkocht.
Klager verlangt een vergoeding van € 106,–, bestaande uit de voor de excursie naar Antalya berekende kosten (€ 30,–), telefoonkosten (€ 16,–) en de taxikosten (€ 60,–).

Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Er is geen sprake van overmacht bij de excursie naar Cappadocië omdat de sneeuwval door het weerbericht was voorspeld. Klager heeft vele malen gebeld om zijn geld terug te krijgen.
Klager heeft de koffers in de bagageruimte gezet. Omdat de klep niet goed sloot heeft de chauffeur de koffers opnieuw geschikt. Klager was toen al in de bus. Klager acht de chauffeur daarom verantwoordelijk voor het achterblijven van zijn koffer.
De derde excursie – in dit geval die naar Antalya – was gratis.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Ingeval ongenoegen niet tot tevredenheid van klager ter plaatse wordt opgelost moet hij een klachtenrapport laten opstellen. Klager heeft verder nagelaten om met de reisorganisator in Nederland contact op te nemen.
De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor de excursies daar deze een zaak zijn van de lokale agent. Gewezen wordt op punt 38 van het ANVR boekje, waarin wordt vermeld dat de reisorganisator geen aansprakelijkheid aanvaardt voor excursies die op de plaats van bestemming door bemiddeling van de reisleiding worden geboekt. In dit geval is bovendien sprake van overmacht zodat ieder zijn eigen schade draagt.
Klager is zelf verantwoordelijk voor het in- en uitladen van zijn koffers. Hij moet zijn bagage in het oog houden zodat deze niet zoek raakt of vergeten wordt.
De reisorganisator is bereid € 30,– telefoonkosten te betalen als deze kosten worden aangetoond.

Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het logo van de reisorganisator op de folder waarin de excursies worden aangeboden, is daarop niet door de reisorganisator geplaatst, maar door de reisleider zelf.
Van de bonnetjes ter zake van de telefoonkosten heeft de reisorganisator nu pas kennis genomen.
Ook als klager zijn koffers in de bus heeft gedaan, acht de reisorganisator zich voor het achterlaten van de koffers niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid ligt dan bij de vervoersmaatschappij. Aan klager valt te verwijten dat hij niet heeft ingegrepen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De telefoonkosten ad € 16,– waarvan klager vergoeding vraagt, zijn door de reisorganisator ter zitting erkend nu klager deze heeft aangetoond middels door hem alsnog overgelegde bonnen.
De door klager geboekte excursies zijn klager aangeboden door de reisleider in een folder waarop nadrukkelijk het logo van de reisorganisator prijkt. Bij boeking van de excursies bij de reisleider, die de reisorganisator immers vertegenwoordigt, mocht klager er daarom op vertrouwen dat ook de excursies onder de verantwoordelijkheid van de reisorganisator vielen. De afspraak met de reisleider hield in dat de derde excursie gratis zou zijn, in casu de excursie naar Antalya. Deze afspraak vervalt uiteraard niet door het feit dat de andere excursie naar Cappadocië afgebroken moest worden door sneeuwval. Het alsnog in rekening brengen van die excursie is dan ook onjuist zodat klager recht heeft op terugbetaling van het daarvoor middels verrekening door hem betaalde bedrag van € 30,–.
Klager heeft verder aannemelijk gemaakt dat hij zijn koffers in de bus heeft geplaatst en dat de chauffeur verantwoordelijk moet worden geacht voor het achterlaten van de koffers, omdat deze de koffers opnieuw heeft geschikt toen het bagageluik niet bleek te sluiten. De fout van de chauffeur c.q. de vervoerder als hulppersoon bij de uitvoering van de reisovereenkomst geldt als een door de reisorganisator zelf gemaakte fout, zodat de reisorganisator gehouden is de daardoor geleden schade ad € 60,– taxikosten aan klager te vergoeden.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 106,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 45,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 31 oktober 2003.