Expertisekosten komen niet voor vergoeding in aanmerking nu deze zonder noodzaak gemaakt zijn.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: INS09-0167

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 april 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het vernieuwen van het pannendak van de woning van de consument alsmede tot het plaatsen van een toiletunit tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.051,10. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks december 2008.   De consument heeft een bedrag van € 1.390,81 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft de klacht op 23 januari 2009 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De overeengekomen werkzaamheden zijn door de ondernemer niet deugdelijk uitgevoerd.   1. De nieuwe pannen sluiten niet goed aan op de pannen van de buren. 2. Het loodwerk aan de schoorstenen is niet netjes aangebracht. 3. Pannen zijn beschadigd. 4. Gootaansluitingen met buren en expansiestukken zijn niet professioneel aangebracht. 5. Ventilatiepan gebruikt in plaats van ventilatiekapje. 6. Lood van de dakkapellen is weggezakt.   Overeengekomen is dat een toiletunit zou worden geplaatst. Dit is niet gebeurd en de kosten zijn niet verrekend. In opdracht van de consument is een [bouwkundig expertiserapport] opgesteld.   Om voormelde redenen wenst de consument de laatste termijn van € 1.390,81 niet te voldoen. Tevens vordert de consument vergoeding van de gemaakte expertisekosten ter hoogte van € 467,07.   Standpunt van de ondernemer   In reactie op het rapport van de deskundige van de commissie stelt de ondernemer zich op het volgende standpunt:   De ondernemer is het eens met de conclusie van de deskundige op de punten 1, 3, en 6 en is bereid om de aldaar genoemde aanpassingen uit te voeren. De ondernemer geeft aan het op de punten 2 en 4 gedeeltelijk eens te zijn met de deskundige. Ten aanzien van punt 2 stelt de ondernemer dat hij bereid is de loketten goed vast te zetten met loden siernagels. Bij punt 4 is de ondernemer bereid om een zinken afdeklijstje met iets grotere kraal aan te brengen over de expansiestukken. Het aanbrengen van een zinken afdeklijstje op de verbinding met de buren acht de ondernemer niet nodig.   De ondernemer is het niet eens met de conclusies van de deskundige op punt 5. Hij stelt dat het leveren en aanbrengen van een dakdoorvoer niet door hem is begroot en op verzoek van de consument ook niet is aangebracht. De kosten voor een dakdoorvoer dienen voor rekening van de consument te blijven. De ondernemer verklaart ter zitting van de commissie dat als er geen toiletunit is geplaatst de op dat punt in rekening gebrachte kosten gecrediteerd kunnen worden.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   1. Vanaf de straatkant en de tuin ligt het dak er netjes bij, maar als je met de ladder erbij bent gaan kijken verspringt de horizontale lijn iedere keer een klein beetje zodat onderaan het verschil plusminus 1,5 cm is. De werklengte van de nieuwe pan is een plusminus 1 cm langer dan de oude pan. Dit is door de ondernemer teruggebracht tot plusminus een 0,3 cm. 2. De loden zijstroken van de schoorsteen zijn netjes aangebracht en onder de vorst doorgelegd en de loketten er overheen aangebracht zodat dit een beter aangezicht geeft. Echter, de loketten zijn niet netjes aangebracht en niet in verticale lijn vastgezet. 3. Op enige pannen zijn lichte beschadigingen waar te nemen, echter niet noemenswaardig. 4.De expansiestukken zijn niet tot over de kraal aangebracht en zijn daardoor plusminus 3 cm te kort en niet mooi afgewerkt. De gootaansluitingen met de buren waren eerst afgeplakt en later na een klacht van de consument met een nieuw stuk zink gesoldeerd echter niet netjes vooral op de kraal. 5. De ventilatiekap was voordat het dak vernieuwd werd reeds een ventilatiepan, maar bij de buren zijn er ventilatiekapjes aangebracht en zou netter en beter zijn geweest, om dit ook hier toe te passen. 6. Het lood onder en aan zijkanten was door de aannemer die de kapellen geplaatst heeft reeds aangebracht. Bij het ophalen van het lood bleek dat het lood niet goed aan de binnenkant was vastgezet en daardoor los kwam te zitten. Ondernemer is toen heel voorzichtig te werk gegaan en ook het lood niet verder ingekort en daardoor is op een plaats iets lager dan de rest. Het kan nu geen lekkage geven. Om dit te wijzigen zouden de dakkapellen met kunststof ramen weer gelicht moeten worden en het lood goed bevestigen aan onderzijde kozijn. Dit ligt niet op de weg van de ondernemer.   Herstel is technisch mogelijk. Daartoe dient het navolgende te worden gedaan: 1. Op een paar plaatsen moeten de pannen verlegd worden zodat de aansluiting beter wordt 2. De loden loketten moeten verwijderd worden en nieuwe loketten aanbrengen maar dan aan de verticale zijde met een dubbele kant zodat de loketten onzichtbaar vastgezet kunnen worden en met loden proppen in de voegen vastgezet worden. Tevens opnieuw afvoegen met zand en cement. 3. Een paar pannen vernieuwen. 4. Het mooiste zou zijn een zinken afdeklijstje met iets grotere kraal aan te brengen over de expansiestukken en aan 1 kant vast te hechten door te solderen. En bij de 4 verbindingen met de buren idem echter aan 2 kanten solderen, zodat het een netjes één geheel wordt. 5. Door ondernemer is aangegeven om er een ventilatiekapje met loden pan aan te brengen. 6. Hier kan de ondernemer niets aan doen. Klacht naar ondernemer van de dakkapellen.   De herstelkosten hiervan zijn: (bij benadering de kosten van materiaal en/of arbeid (incl. BTW) specificeren)   Punt 1-3 Pannen goed leggen en waar beschadigd vernieuwen. Materiaal: pannen € 50,– Arbeid: 4 uur à € 50,–: € 200,– BTW: € 47,50 Totaal € 297,50   Punt 2 Loketten vernieuwen Materiaal: 10 loden loketten enzovoorts: € 45,– Arbeid: 5 uur à € 50,–:€ 250,– BTW € 56,05 Totaal: € 351,05   Punt 4 6 stuks deklijstjes aanbrengen. Materiaal: zink soldeer enzovoort: € 35,– Arbeid: 4 uur à € 50,–: € 200,– BTW: € 44,65 Totaal: € 279,65   Punt 5 Ventilatiekapje aanbrengen met loden pan. Materiaal: 1 ventilatiekap € 45,– Arbeid: 1 uur à € 50,–: € 50,– BTW: € 18,05 Totaal: € 113,05   Punt 6 is niet van toepassing.   Totaalbedrag € 1.041,25   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie sluit zich in aan bij de conclusies van de deskundige van de commissie. De klacht van de consument zal dan ook gegrond worden verklaard.   De door de deskundige becijferde herstelkosten voor de punten 1 tot en met 4 acht de commissie redelijk en komen naar het oordeel van de commissie voor vergoeding in aanmerking. De ondernemer is niet gehouden kosten voor het aanbrengen van een ventilatiekapje te vergoeden nu het plaatsen van een dergelijk kapje niet tussen partijen is overeengekomen. Dat het aanbrengen van een ventilatiekapje netter zou zijn geweest dan de door de ondernemer gemonteerde ventilatiepan doet daar niet aan af.   De commissie acht het tot slot aannemelijk dat de toiletunit niet door de ondernemer is geplaatst. Dienaangaande acht de commissie een creditering ter hoogte van € 200,– redelijk.   De gevorderde expertisekosten komen niet voor vergoeding in aanmerking nu deze kosten niet als noodzakelijk gemaakte kosten kunnen worden beschouwd. Onderdeel van de procedure bij de commissie vormt immers reeds een – voor de consument kosteloos – onderzoek door de commissie aangestelde onpartijdige deskundige.   Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de ondernemer een bedrag van – afgerond – € 1.128,– (€ 1.041,25 -/- € 113,05 + € 200,–) aan de consument dient te vergoeden, zodat na verrekening van dit bedrag met het bedrag in depot, € 262,81 door de commissie uit het depot zal worden uitbetaald aan de ondernemer. Het bedrag van € 1.128,– zal door commissie uit het depot aan de consument worden teruggestort.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer dient aan de consument een bedrag van € 1.128,– te betalen, welk bedrag zal worden verrekend met het door de consument in depot gestorte bedrag van € 1.390,81. Aldus zal de commissie uit het depot een bedrag van € 262,81 aan de ondernemer uitbetalen en zal voormeld bedrag van € 1.128,– aan de consument worden terugbetaald.   Overeenkomstig het reglement van de commissie dient de ondernemer een bedrag van € 100,– te vergoeden aan de consument ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 27 september 2010.