Extra administratieve lasten als gevolg van een verhuizing mogen aan de consument in rekening worden gebracht; marginale toetsing van gehanteerd tarief.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPN-D03-1028

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de in rekening gebrachte verhuiskostenaansluiting.
 
Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Wegens aansluitkosten bij een verhuizing is de consument € 35,10 in rekening gebracht. De consument wenst een specificatie. Volgens hem zijn de administratiekosten veel lager dan het in rekening gebrachte bedrag. Ter toelichting heeft de klant ter zitting opgemerkt dat bij andere bedrijven lagere bedragen (### € 13,49, ### € 11,50) in rekening wordt gebracht danwel niets zoals bij de Waterleiding. Ook bij een switch behoeft niets te worden betaald. Volgens de consument maakt de ondernemer misbruik van zijn monopoliepositie en wenst hij het bedrag van € 35,10 terugbetaald te zien.
 
Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Met een verhuizing gaan administratieve handelingen gepaard die geld kosten. Vroeger werd daarvoor ƒ 70,–, thans € 35,–, door het leveringsbedrijf in rekening gebracht. Het in rekening gebrachte tarief is door de Dte goedgekeurd. Reeds in eerdere uitspraken heeft de commissie geoordeeld dat het gehanteerde tarief niet onredelijk te achten is. Voorts voert de ondernemer aan dat de vergelijking die de consument maakt met bedragen die andere bedrijven in rekening brengen, mank gaat. Overigens is het niet juist dat de ondernemer bij een terugswitch niets in rekening brengt. Het geldende tarief daarvoor is € 35,–. Volgens de ondernemer dient de klacht te worden verworpen.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
De commissie is met de ondernemer van oordeel, dat een verhuizing van een consument extra administratieve lasten met zich brengt. Die lasten mogen aan de consument in rekening worden gebracht. De ondernemer heeft aangegeven dat met een verhuizing administratieve handelingen gepaard gaan zoals dataopslag, eventuele controle op meterstanden, risico van onjuiste gegevens etc. De vraag rijst of het in rekening gebrachte bedrag van € 35,– een redelijk tarief is. De commissie is slechts bevoegd een tarief marginaal te toetsen. Niet van belang is wat andere ondernemers voor dergelijke administratieve handelingen in rekening brengen. De commissie is van oordeel dat op grond van de hiervoor vermelde werkzaamheden een bedrag van € 35,– redelijk is. De klacht is dus ongegrond.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing
 
De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven op 23 april 2004.