Extra kosten na verzwaring van de aansluiting noodzakelijk door de aanschaf van een elektrische auto; dwaling door consument; financiële gevolgen moeten duidelijk zijn; klacht gedeeltelijk gegrond.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Installatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117424

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op transport- en aansluitingskosten voor elektriciteit te weten extra kosten na verzwaring van de aansluiting, noodzakelijk door de aanschaf van een elektrische auto.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een aanvraag gedaan bij de ondernemer voor een verzwaring van de elektriciteitsaansluiting in verband met het opladen van een elektrische auto. De ondernemer stuurde de consument een offerte van € 188,–. De consument heeft dit geaccepteerd en de werkzaamheden zijn door de ondernemer uitgevoerd. Van zijn energieleverancier ontving de consument de jaarafrekening waaruit bleek dat de netbeheerkosten waren gestegen van € 225,46 naar € 834,06. De ondernemer meldde dat dit kwam door de nieuwe aansluiting. De consument was niet op de hoogte van deze kostenstijging. De consument is van mening dat de ondernemer te kort is geschoten in de informatievoorziening doordat de verhoging van de transportkosten niet is gemeld aan de consument. Op de site van de ondernemer staat wel een link naar een overzicht van aansluitingen, daar staat de aansluiting van de consument echter niet in. De consument is van mening dat in de offerte van de ondernemer niet alleen de eenmalige kosten voor de aansluiting vermeld moeten worden maar ook de verandering in de jaarlijkse kosten.
De consument heeft de zwaardere aansluiting laten verwijderen en is overgegaan tot een 3 x 25 A aansluiting. Ook dit heeft weer kosten met zich meegebracht.

Consument wil de door hem gemaakte extra kosten van € 659,00 vergoed hebben van de ondernemer.

De consument heeft nog schriftelijk gereageerd op het verweer van de ondernemer. Hij heeft daarin gesteld dat hij in dit geval niet wist dat hij daadwerkelijk ook meer moet gaan betalen. Ook geeft de consument aan dat hij zelf uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de mogelijke financiële gevolgen van de wijziging van de aansluiting. Ook heeft hij gezien dat er melding wordt gemaakt van het feit dat de periodieke aansluit- en transportkosten mogelijk kunnen veranderen.
Ook de zogenaamde rekentool die op de site van de ondernemer is te vinden acht de consument goed en duidelijk. Het probleem was echter dat volgens hem nergens gedurende als na de offerte verwezen is naar deze rekentool. De consument was in de veronderstelling dat in zijn geval geen extra periodieke kosten zouden ontstaan. Tenslotte stelt de consument dat de vergelijkbare zaak waar de ondernemer naar wijst niet vergelijkbaar is omdat er belangrijke verschillen zijn.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het gaat in deze zaak om de verzwaring van een aansluiting van eenmaal 35 A naar driemaal 35 A. Dat heeft tot gevolg dat er ook een hoger transporttarief betaald moet worden. De consument heeft daarna de aansluiting weer laten verlichten naar driemaal 25 A.

De ondernemer is van mening dat een consument zelf onderzoek dient te doen naar de financiële gevolgen van een wijziging in de aansluiting. Ook is het zo dat in de portal van de ondernemer waar consumenten een aanvraag doen voor aanpassing van de aansluiting, wordt aangegeven dat het mogelijk is dat de periodieke aansluit- en transportkosten wijzigen. En dat deze kosten in rekening worden gebracht door de energieleverancier. Ook verwijst de ondernemer naar een rekenmodule die beschikbaar is op de website van de ondernemer waarmee inzichtelijk wordt gemaakt wat de financiële gevolgen zijn bij een verandering van de aansluiting.

Tenslotte verwijst de ondernemer nog naar een onlangs door de commissie gedane uitspraak die als bijlage bij het verweer is toegevoegd.

Ter zitting heeft de ondernemer nog de bereidheid getoond om een bedrag van (afgerond) € 218,– te vergoeden wegens kosten verbonden aan het terugbrengen van driemaal 35 A aansluiting naar een van driemaal 25 A.

De ondernemer acht voor het overige de klacht ongegrond.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Alles overwegende en mede naar aanleiding van hetgeen partijen ter zitting nader hebben toegelicht is de commissie van oordeel dat er aanleiding is om de consument gedeeltelijk tegemoet te komen.

De consument heeft in voldoende mate aangetoond dat hij alle aanmeldingsprocedures nauwgezet heeft opgevolgd maar desondanks niet heeft begrepen dat de zwaardere aansluiting ook tot hogere netbeheer kosten zou leiden. In zoverre zou geoordeeld kunnen worden dat er sprake is van een zekere vorm van dwaling aan de zijde van de consument.

Anderzijds ligt het op de weg van de netbeheerder om in gevallen als de onderhavige zo duidelijk mogelijk aan te geven welke financiële gevolgen de overstap naar een zwaardere aansluiting met zich mee kunnen brengen. Die informatie is weliswaar beschikbaar maar op een zodanige manier dat de exacte consequenties daarvan niet direct en op een voor een gemiddelde consument acceptabele wijze kenbaar worden gemaakt.

Het aanbod dat de ondernemer ter zitting heeft gedaan gaat wat de commissie betreft niet ver genoeg. De commissie stelt het bedrag dat de ondernemer dient te betalen teneinde de consument in voldoende mate tegemoet te komen vast op 50% van het door de consument verlangde bedrag van
€ 659,– ofwel op een bedrag van € 329,50.

Er dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De klacht is gedeeltelijk gegrond.

De ondernemer dient een bedrag van € 329,50 aan de consument te betalen dan wel te verrekenen met opeisbare facturen en wel binnen vier weken na verzending van dit bindend advies.

Voorts dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie het klachtengeld t.b.v. € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Het meer of anders verzochte wordt afgewezen.

Op grond van het reglement van de commissie is de ondernemer een bijdrage in de behandelingskosten aan de commissie verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 18 juli 2018