Factuur op naam van bedrijf, betaling via zakelijke rekening, commissie onbevoegd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: voorbeslissing   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 179820/188112

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klager kocht een fiets van de ondernemer. De fiets is meerdere keren kapot gegaan en de reparatie duurt volgens de klager te lang, zodat klager ontbinding van de overeenkomst verlangt. In artikel 3 van het Reglement van de Geschillencommissie Tweewielers wordt de bevoegdheid van de commissie geregeld. De commissie dient ambtshalve te onderzoeken of zij bevoegd is kennis te nemen van het geschil. De factuur staat op naam van een bedrijf en de rekening is betaald via een zakelijke rekening. Nu er sprake is van een zakelijke overeenkomst, is de commissie onbevoegd om inhoudelijk te oordelen over de zaak.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
De klager heeft op 16 augustus 2022 het geschil bij de commissie aangebracht.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De commissie heeft een onderzoek laten doen door de heer [deskundige], die schriftelijk heeft gerapporteerd.

De behandeling van het geschil heeft ter (zoom-)zitting van 20 april 2023 te Utrecht plaatsgevonden.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen om ter zitting te verschijnen.

De klager is ter zitting verschenen. De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ter zitting zijn standpunt nader toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 24 april 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe fiets van het merk [merk], type [model], tegen een door de klager te betalen bedrag van € 4.199,–.

De klager heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

De overeenkomst is uitgevoerd.

Standpunt van de klager
Voor het standpunt van de klager verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De klager wil de koop ontbinden omdat de fiets te vaak kapot is gegaan en de reparatie telkens te lang heeft geduurd en de ondernemer in tweede instantie niet heeft voorzien in een passende oplossing voor de mobiliteit van de klager. Ook zijn er verschillende terugroepacties geweest. De ondernemer is bovendien niet bereid de garantietermijn te verlengen.

De fiets is aangeschaft voor particulier gebruik. Dat er gebruikt gemaakt is van een fiscaal voordeel is niet relevant. De aard van de werkzaamheden van de koper c.q. gebruiker is particulier. Het is een consumentenkoop. De fiets wordt als fiets gebruikt en is voor privégebruik. Er is geen sprake van een commerciële activiteit.

Ter zitting heeft de klager voor zover van belang nog in hoofdzaak het volgende aangevoerd.

Het was een verjaarscadeau. De factuur van de fiets is betaald via de zakelijke rekening van de vrouw van de klager. Van btw-aftrek is geen sprake geweest. De klager weet niet of de fiets in de boekhouding van de onderneming van zijn vrouw is opgenomen. Het gaat er niet om hoe de financiële afwikkeling van de aankoop is gegaan. Het gaat erom dat sprake is van een consumentenkoop nu de fiets niet zakelijk of commercieel wordt gebruikt. De aanschaf van de fiets heeft niets met het werk van de klager of zijn vrouw te maken.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De fiets is op 24 april 2020 zakelijk aangeschaft door de klager en gefactureerd aan de zaak van zijn vrouw, [naam]. Het beroep van de klager op het consumentenrecht is dan ook niet terecht. Het is niet zo dat de fiets louter privé wordt gebruikt.

Deskundigenonderzoek
Een weergave van de bevindingen van de door de commissie ingeschakelde deskundige kan achterwege blijven nu de commissie gelet haar onderstaande beslissing van de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beslissing in deze zaak.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Alvorens een zaak inhoudelijk te kunnen behandelen dient de commissie ambtshalve of op verzoek van partijen vast te stellen of zij bevoegd is van het geschil kennis te nemen dan wel of de klager in zijn klacht kan worden ontvangen.

De taak en daarmee de bevoegdheid van de commissie wordt met name bepaald en begrensd door artikel 3 van haar reglement. Artikel 3 lid 1 luidt:

“De commissie heeft tot taak geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken.”

Dit brengt mee dat de commissie onder meer dient vast te stellen of de klager als consument kan worden aangemerkt. De commissie is van oordeel dat daarvan geen sprake is en zal zich dan ook onbevoegd verklaren om van dit geschil kennis te nemen.

De commissie is van mening dat nu de factuur is gesteld op de onderneming van de vrouw van de klager en is betaald van de zakelijke rekening van de vrouw en derhalve in de administratie daarvan is opgenomen, niet kan worden gezegd dat sprake is van een consumentenkoop, te weten de koop door iemand die niet bedrijfs- of beroepsmatig handelt. Daarbij komt ook dat is erkend dat beoogd is om fiscaal voordeel te behalen. De enkele omstandigheid dat de aankoop is bedoeld om privé te worden gebruikt maakt dat niet anders.

Dit brengt mee dat de commissie geen inhoudelijk oordeel over dit geschil toekomt en zich derhalve niet verder over het over en weer gestelde kan uitlaten.

Derhalve wordt beslist als volgt.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd om van het geschil van partijen kennis te nemen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, P.G. Nieuwenhuijse en mr. A. van Aldijk, leden, op 20 april 2023.