Financieel belang te hoog beide partijen stemmen in met behandeling klacht; ontvankelijk

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56005-1

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een naheffing ter zake door de ondernemer aan de consument geleverde energie ten bedrage van € 3.306,53 volgens de consument en het bedrag van € 10.873,25 volgens de ondernemer (€ 9.971,75 ter zake de door de consument betwiste jaarafrekening/naheffing van 18 juni 2010, alsmede de jaarafrekening van 7 mei 2011 ten bedrage van € 901,50).   Standpunt van partijen omtrent de ontvankelijkverklaring   De consument stelt zich op het standpunt dat de omvang van de naheffing door de ondernemer op onjuiste wijze is berekend. De consument becijfert het door hem nog aan de ondernemer verschuldigde bedrag op € 3.306,53. De ondernemer stelt zich evenwel op het standpunt dat het bedrag dat de consument nog verschuldigd is uit hoofde van de door hem bestreden naheffing het bedrag beloopt van € 9.971,75 (zie de brief van de ondernemer van 2 november 2011).   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ingevolge artikel 5 lid 1 sub d van het reglement van de commissie verklaart de commissie de consument in zijn klacht ambtshalve niet-ontvankelijk indien het financiële belang van het geschil het bedrag van € 5.000,– te boven gaat, tenzij partijen anderszins overeenkomen. Het geschil draait om het nog openstaande factuurbedrag ter zake de naheffing die door de ondernemer is becijferd op € 9.971,75. Hoewel de consument meent dat hij een aanzienlijk lager bedrag verschuldigd is, vormt het volgens de ondernemer nog openstaande factuurbedrag van de naheffing de basis voor de ontvankelijkheidstoets. Zoals reeds vermeld is dat bedrag ruim boven de € 5.000,–. Desalniettemin heeft de ondernemer in zijn brief van 2 november 2011 aangegeven in te stemmen met de behandeling van het geschil door de commissie ondanks het feit dat het financiële belang van het geschil het bedrag van € 5.000,– te boven gaat. Nu beide partijen akkoord gaan met de behandeling van het geschil door de commissie is de consument ontvankelijk in zijn klacht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument wordt in zijn klacht ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 9 november 2011.