Foto’s woning geen onderdeel van opdracht tot dienstverlening

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij Consumentenmarkt    Categorie: Overeenkomst / Schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Niet bevoegd   Referentiecode: 191544/196255

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil ziet op de afgifte van foto’s, gemaakt op verzoek van de consument ten behoeve van de verkoop van haar woning. Nadat de makelaar een afspraak met de fotograaf had gemaakt, gaf de consument aan dat zij liever koos voor het maken van foto’s in eigen beheer. De makelaar geeft aan dat zijn kantoor niet faciliteert in het maken van professionele foto’s voor eigen gebruik. De opdracht tot dienstverlening werd vervolgens niet door de consument getekend. De makelaar weigert nu de foto’s – tegen een door de consument voorgestelde vergoeding – af te geven. De voorgenomen verkoop van de woning van de consument door tussenkomst van het kantoor is uiteindelijk niet doorgegaan. De commissie heeft het volgende overwogen. De relatie tussen de consument en de makelaar is ontstaan in het voornemen van de consument om de makelaar in de arm te nemen bij de verkoop van haar woning. Dat betekent dat de consument in beginsel in haar klacht kan worden ontvangen. De opdracht tot dienstverlening bij verkoop van de woning, waarvan het maken van foto’s onderdeel uitmaakt, is evenwel achterwege gebleven. Er is geen schriftelijke overeenkomst opgesteld en daarmee zijn ook geen algemene voorwaarden overeengekomen. De commissie ontleent haar bevoegdheid uitsluitend aan die algemene voorwaarden. Op grond van voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de makelaar.

Het geschil ziet op de afgifte van foto’s, gemaakt op verzoek van de consument ten behoeve van de
verkoop van haar woning. De makelaar heeft de afspraak met de fotograaf gemaakt. De opdracht tot
dienstverlening werd echter niet door de consument getekend. De makelaar weigert nu de foto’s -tegen een
door de consument voorgestelde vergoeding- af te geven.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Met het oog op een mogelijke verkoop van mijn woning wilde ik deze zomer alvast foto’s laten maken, bij
voorkeur als op zichzelf staand product, los van een opdracht aan een makelaar. Omdat dit niet leek te
kunnen ben ik in beginsel akkoord gegaan met een opdracht aan de makelaar. Het kantoor maakte voor mij
een afspraak met Z voor het maken van foto’s op 28 juli 2022.

Hierna heb ik op meerdere momenten meegedeeld dat ik tóch koos voor het maken van foto’s in eigen
beheer. Ik heb de overeenkomst voor de opdracht niet ondertekend. Een medewerkster van de makelaar
vroeg mij in een telefoongesprek op 26 juli expliciet om de foto’s wel via Z te laten maken, omdat die
afspraak al op korte termijn stond gepland. Daarmee heb ik ingestemd, hoewel het niet mijn voorkeur had
(ik had inmiddels een andere en bovendien goedkopere optie) en het ook niet nodig was volgens de
voorwaarden van Z. We spraken af dat de factuur dan direct naar mij zou gaan. De op 28 juli gemaakte
foto’s werden door Z echter naar de makelaar gestuurd. Ik heb deze nooit ontvangen.

Twee weken hoorde ik helemaal niets. Bij navraag aan het kantoor werd gezegd dat ik maar moest
wachten tot de makelaar terug was van vakantie. Daarover heb ik op 10 augustus 2022 meteen per email
beklag gedaan. Hierop werd niet gereageerd. Ik kreeg in augustus wel per mail de factuur van Z, wat
aangeeft dat hierover wel degelijk een (afwijkende) afspraak was gemaakt. Ik liet te goeder trouw aan de
makelaar weten dat ik die factuur pas wilde betalen als ik de foto’s had ontvangen. Vervolgens heeft de
makelaar de foto’s zelf betaald en kreeg ik een creditnota. Uit diverse hierop volgende contacten per
telefoon en email bleek de makelaar te weigeren mij de foto’s te sturen als ik geen overeenkomst met hem
teken. Hij weigert serieus in te gaan op mijn argument dat ik de afspraak met Z alleen liet doorgaan omdat
zijn eigen collega mij dat vroeg. De medewerkster zegt achteraf dat zij mijn bedoeling niet goed had
begrepen, terwijl ik daar meermaals zeer expliciet over ben geweest. Maar ook als er van haar kant
werkelijk een misverstand is geweest hoort dat niet mijn probleem te zijn.

Ik begrijp niet op welke grond de makelaar zich de foto’s van mijn huis kan toe-eigenen en afstand kan
nemen van de mondelinge afspraak die ik maakte met zijn kantoor. Ik verzoek de Geschillencommissie om
in haar oordeel met name dat aspect toe te lichten. Ik ben door deze zaak niet financieel gedupeerd in de
zin dat ik heb betaald voor een niet geleverde dienst, maar ik ben wel op andere manieren benadeeld en ik
ervaar de gang van zaken als belastend voor mij en oneerlijk. Ik heb zeer veel tijd en energie gestoken in
de voorbereiding van de foto’s: alles schoonmaken, daarvoor ook externe hulp inroepen tegen betaling, en
een heleboel losse spullen uit mijn huis verplaatsen naar de berging beneden. Het is voor mij een grote
belasting om dit allemaal opnieuw te doen. Bovendien zijn de foto’s gemaakt in de beste tijd van het jaar,
zowel voor wat betreft de buitenfoto’s (bloeiende tuin) als het zonlicht binnen. Juist om die reden wilde ik
ook de foto’s vast in de zomer laten maken. Mocht ik op korte termijn alsnog tot verkoop willen overgaan
dan is de tijd van het jaar nu veel minder gunstig voor foto’s. Voor de makelaar levert het geen enkel nadeel
op als ik de foto’s krijg tegen betaling van de factuur. Voor mij heeft zijn weigering tot medewerking wél
negatieve gevolgen. Ik ervaar deze handelwijze als een vorm van machtsmisbruik en schending van het
vertrouwen waarmee ik heb gehandeld. Ook vind ik de (non-)communicatie vanuit het kantoor in de maand
augustus onacceptabel.

Mijn wens is om de foto’s alsnog te ontvangen, tegen betaling van het door Z gefactureerde bedrag.
Er is inmiddels ook al bemiddeling geweest van het klachtenloket makelaardij, maar de makelaar houdt
voet bij stuk.

Standpunt van de makelaar
Voor het standpunt van de makelaar verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De voorgenomen verkoop van de woning van de consument door tussenkomst van ons kantoor is
uiteindelijk niet doorgegaan. Ons kantoor faciliteert niet in het maken van professionele foto’s voor eigen
gebruik.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De relatie tussen de consument en de makelaar is ontstaan in het voornemen van de consument om de
makelaar in de arm te nemen bij de verkoop van haar woning. Dat betekent dat de consument in beginsel
in haar klacht kan worden ontvangen. De opdracht tot dienstverlening bij verkoop van de woning, waarvan
het maken van foto’s onderdeel uitmaakt, is evenwel achterwege gebleven. Er is geen schriftelijke
overeenkomst opgesteld en daarmee zijn ook geen algemene voorwaarden overeengekomen. De
commissie ontleent haar bevoegdheid uitsluitend aan die algemene voorwaarden.

Op grond van voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie acht zich niet bevoegd om het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, bestaande uit de heer mr. D. van den Brink,
voorzitter, mevrouw J.P.J. de Kleermaeker, mevrouw mr. D.E. Valle Robles-Roomer, leden, op 18 januari
2023.