Garantietermijn voorbij, klant toch recht op nieuwe laptop

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 194221/195414

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst tussen consument en ondernemer. Consument heeft een laptop gekocht bij ondernemer ter waarde van € 885,– en deze werkt na 2,5 jaar niet meer naar behoren. Ondernemer geeft aan dat de garantietermijn is verstreken; deze was namelijk twee jaar. De commissie oordeelt dat de consument een deugdelijk product mag verwachten, ook al is het 2,5 jaar in gebruik. Het product is dan non-conform. Van een laptop van deze hoge prijs mag je daarom kosteloos herstel of vervanging verwachten na een periode van slechts 2,5 jaar.
De commissie verklaart de klacht gegrond. De ondernemer moet kosteloos een nieuwe laptop van dezelfde variant aan consument leveren.

De uitspraak

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Webshop (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 20 april 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting het standpunt toegelicht.

Door de ondernemer is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 25 maart 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een laptop [naam] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 885,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 26 maart 2020

Het geschil betreft de vraag of het geleverde apparaat voldoet aan de eisen, die de consument eraan mag stellen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De gekochte laptop heeft prima gewerkt tot 4 oktober 2022. Op die datum is de laptop vastgelopen. Sindsdien start deze niet meer op. Het apparaat is vervolgens voor reparatie bij een herstelbedrijf aangeboden. Daar deed zich hetzelfde probleem voor. Volgens het herstelbedrijf moet het moederbord vervangen worden.

De ondernemer beroept zich op de garantietermijn van twee jaar. De consument is echter van mening dat van een laptop in deze prijscategorie verwacht mag worden dat die langer meegaat dan tweeënhalf jaar. Daarom heeft de consument gevraagd om kosteloos herstel of vervanging.

De ondernemer weigert echter reparatie of vervanging.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument is van mening dat zij er geen rekening mee hoefde te houden dat het apparaat al zo snel kapot zou zijn. Het moederbord van de laptop moet vervangen worden. De consument zou eventueel geen bezwaar gehad hebben tegen levering van een refurbished apparaat.

De consument heeft nog geen nieuwe laptop. Zij heeft er eigenlijk wel weer een nodig vanwege studie.

De consument verlangt kosteloos herstel of vervanging van het apparaat.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer beroept zich op een garantietermijn van twee jaar. De fabrieksgarantie op het betreffende apparaat was verstreken op het moment dat de consument de klacht meldde. De commissie is echter van oordeel dat een consument van een apparaat van het merk en in de prijsklasse als waarvan sprake is, niet hoeft te verwachten dat dit al na tweeënhalf jaar niet meer zonder kostbare reparatie te gebruiken is. De van het betreffende apparaat redelijkerwijze te verwachten gebruiksduur is in ieder geval langer is dan tweeënhalf jaar.

Het apparaat voldoet dan ook niet aan hetgeen de consument mocht verwachten, het apparaat is non-conform.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

De consument heeft recht op een deugdelijk apparaat, zonder dat daaraan voor de consument kosten zijn verbonden.
Omdat herstel vanwege de prijs van de reparatie niet aan de orde is, heeft de consument recht op vervanging van het apparaat. De ondernemer dient daarom alsnog een nieuw exemplaar te leveren van het gekochte apparaat, een [naam laptop].
Voor zover de commissie heeft kunnen nagaan, is dit apparaat uit dat jaar nog altijd nieuw leverbaar.
Als de ondernemer niet in de gelegenheid is om dat binnen redelijke termijn, één maand na de datum van verzending van deze uitspraak, te realiseren, zal de koopovereenkomst worden ontbonden en dient de ondernemer de volledige koopprijs aan de consument terug te betalen.
De ontwikkelingen van hard- en software gaan snel. Daarom staat het partijen vrij om in afwijking van deze uitspraak samen af te spreken dat een moderner apparaat geleverd wordt, eventueel tegen een tussen partijen overeen te komen bijbetaling. Omdat dat een nieuwe overeenkomst tussen partijen zou zijn, valt dat echter helemaal buiten de reikwijdte van de commissie.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer neemt de oorspronkelijk geleverde laptop terug en levert alsnog kosteloos een nieuwe [naam laptop], zoals oorspronkelijk overeengekomen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van één maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien een en ander niet binnen de gestelde termijn is geschied, wordt de overeenkomst d.d. 25 maart 2020 ontbonden verklaard. Dit houdt in dat de ondernemer de koopprijs ad € 885,– aan de consument terugbetaalt. Betaling dient dan plaats te vinden binnen veertien dagen na verstrijken van de hiervoor vermelde termijn van één maand.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, mr. H.F. Lankhorst en mr. P. Rijpstra, leden, op 20 april 2023.