Gazon van slechte kwaliteit door een omstandigheid die niet voor rekening van de ondernemer komt.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GRO08-0028

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 19 februari 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden met levering van de benodigde materialen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 13.249,46 inclusief BTW. De overeenkomst is uitgevoerd in of omstreeks de periode van 10 maart 2008 tot 10 juni 2008. De consument heeft in april 2008 de klacht mondeling voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 2.107,26 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Een deel van de aangenomen werkzaamheden is niet goed uitgevoerd. Het betreft met name de aanleg van een gazon van ongeveer 75m² en de aanleg van een terras.   Het gazon Het oude gazon is te ruim afgegraven. De afgegraven grond is aangevuld met molmmest, maar die is niet goed door de bestaande kleigrond gefreesd en was op zich al ondeugdelijk (hield te veel vocht vast). De consument heeft nog gevraagd of de ondernemer geen Brabantse zandgrond gebruikte, maar dat deed hij niet. Het frezen is rommelig uitgevoerd en de gefreesde klei is niet goed los geharkt. Vóór het leggen van de zoden is de ondergrond ook niet aangerold, waardoor deze nu geleidelijk aan ongelijkmatig inzakt met kuilen en hobbels als gevolg. De zoden zijn niet strak opgebracht, maar met veel te grote naden. Die zijn wel dichtgespoeld, maar door besproeien en regen is de grond in de naden ingezakt en/of weggespoeld. Een deel van de molmmest is weer afgevoerd en vervangen door een soort boetseerklei, waarop gras is ingezaaid. Dat wil echter niet erg goed kiemen/groeien en is bovendien anders van kleur dan het gras van de zoden. Het gazon blijft vol hobbels en kuilen zitten. Hierdoor is het niet goed te maaien, waardoor het gras op sommige plaatsen te kort wordt en op andere te lang blijft. De ondernemer heeft geprobeerd om dat te verhelpen met een aandrukmachine, maar dat heeft geen resultaat gehad.   Het terras Dit moest volgens de ondernemer op afschot worden gelegd, aflopend naar het gazon. De consument wilde liever dat het vlak, horizontaal zou liggen. Uiteindelijk is het op afschot gelegd, maar dat afschot is veel te groot. Op 1,5 meter is een hoogteverschil aangebracht van 4 cm. Het terras is opnieuw gelegd, maar nog steeds niet goed. Stenen gaan scheef liggen en er treden verzakkingen op. Het hemelwater loopt af naar één punt en vormt daar en op het gazon urenlang plassen, waardoor de maairobot niet kan functioneren. Onder het terras is een speciale laag aangebracht die hard wordt en verhindert dat water door het terras de zandgrond in kan. Daarop is een laagje zand aangebracht en daarop de stenen. Wanneer deze laag verhindert dat het water wegzakt, dan zou die laag verwijderd moeten worden.   De schutting De consument heeft er bij het geven van de opdracht de nadruk op gelegd dat de aan te leggen schutting dicht moest zijn, zodat er geen planten doorheen zouden kunnen groeien. De ondernemer heeft de schutting gemaakt van rabatdelen. Tegen die schutting moest een verhoogde border worden gemaakt (soort plantenbak). De rabatdelen zijn niet goed op elkaar aangedrukt, waardoor de planken gaan werken en bol gaan staan. Daardoor kunnen er toch planten tussendoor groeien.   De consument verlangt herstel door een derde voor rekening van de ondernemer. Het gazon dient vervangen te worden, waarbij zand door de klei gefreesd moet worden. Het terras moet opnieuw worden gelegd, nu vlak en eventueel na verwijdering van de harde onderlaag. De hiermee samenhangende kosten bedragen waarschijnlijk meer dan het nog openstaande factuurbedrag. De consument heeft de betaling daarvan opgeschort. Zij heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De werkzaamheden aan het gazon zijn op 16 en 17 juni 2008 uitgevoerd. Op grond van de gehanteerde voorwaarden heeft de consument een termijn van vier weken om te reclameren. Pas bij brief van 25 juli 2008 is geklaagd. De ondernemer neemt het standpunt in dat dat te laat is geweest.   Bij de oplevering is alleen geklaagd over het gazon. Met de consument was overeengekomen dat de oneffenheden zouden worden aangevuld met een grondmengsel. Dat is ook gebeurd.   In de offerte is duidelijk aangegeven dat het terras op afschot zou worden aangelegd. Dat is noodzakelijk om te voorkomen dat er water op het terras blijft staan. Over stenen die scheef zouden liggen is bij oplevering niet geklaagd. Er zijn dan ook geen gebreken aan het terras en als die er al wel zouden zijn heeft de consument haar recht om te klagen verwerkt door het terras bij oplevering te accepteren.   Het gazon De grond is niet aangevuld met molmmest, maar met Terrafin. De ondernemer werkt niet met Brabantse zandgrond en heeft ook uitgelegd waarom niet. Terrafin komt qua structuur met Brabantse zandgrond overeen. De bodem is vervolgens naar geldende normen aangetrapt (niet gerold) en aangeharkt. Het leggen van de zoden heeft geen problemen opgeleverd, want deze zijn goed vergroeid. Daarbij merkt de ondernemer op dat hij het leggen van zoden heeft afgeraden. Achteraf is gebleken dat de Terrafin te veel water vasthield. Deze is toen deels vervangen door een lichte zavelgrond en pertinent geen "boetseerklei". In die werkgang zijn alle hobbels en kuilen weggewerkt. Deze kunnen in een later stadium alleen zijn ontstaan door een te vroeg betreden van het gazon. Molmmest is wel als grondverbetering toegepast. Deze is op vakkundige wijze door de grond gefreesd.   Het terras Dit is aangelegd aan de hand van een schetstekening. Een tekort aan stenen is aangevuld en het terras is overeenkomstig de wensen van de consument uitgevoerd. Een terras dient op afschot aangelegd te worden. De door de consument genoemde verhouding (4 cm op 1,5 meter) is niet juist: die bedraagt zoals normaal 1 cm. Gelet op de vorm van het terras was het aangebrachte afschotprofiel de beste keus. Dat er plassen zouden blijven staan, betwist de ondernemer. Over hoogteverschillen is met de consument telkens gecommuniceerd. De bloembak is op een hoogte van 52 cm vanaf het terras richting tuin waterpas uitgezet. De tuin loopt sterk af naar achteren, waardoor het moeilijk was een juiste werkhoogte te krijgen. In overleg met de consument is toen afgesproken dat het gazon licht zou oplopen naar de plantenbak. De hele tuin ophogen was geen optie, omdat daardoor een te groot hoogteverschil zou ontstaan met de tuin van de buren en de onderkant van de schutting in de grond zou komen te staan.   Ten aanzien van de schutting is door de consument niet geklaagd bij de ondernemer. Hij kan deze klacht niet beoordelen.   In het algemeen was er bijzonder slecht te communiceren met de consument. Alle klachten die nu spelen zijn telkens vóór de uitvoering uitvoerig besproken en door de consument geaccordeerd. Het personeel van de ondernemer werd echter keer op keer geconfronteerd met andere wensen en verdraaide afspraken, met eindeloze discussies als gevolg.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De foto’s die nu zijn nagezonden tonen vermoedelijk de plekjes waar de deskundige de beworteling van de grasmat heeft gecontroleerd. De oorzaak voor de slechte kwaliteit van het gazon ligt in gebrekkig onderhoud: te kort maaien en niet bemesten.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het terras Het terras bestaande uit hergebruikte en nieuwe waalformaatklinkers. Het is met een normaal afschot aangelegd naar punt A. Vandaar moet het water zijn weg vinden in het gras. Dit gras ligt nagenoeg vlak. Mijn bezoek vond plaats na een regenrijke periode. Er stond geen water op het gras. Ook de grond in een door mij gemaakt proefgat was niet nat en mooi doorgroeid met fijne grasworteltjes. De grond kan kennelijk de waterhoeveelheid aan. Alleen bij extreme buien zal er gedurende enkele uren een plas op het gras ontstaan.   Het gazon Het gazon is grotendeels omgeven door houten plantbakken van 52 cm. Bij een deel lag het gras hellend vanaf de bak. Dit is gewijzigd door er een banket van cc 100 cm aan te brengen. In dit gedeelte zijn in overleg geen graszoden gelegd, maar is ingezaaid met gras. Na de aanleg in mei heeft er geen bemesting meer plaats gevonden. Hierdoor en door het erg kort maaien heeft het gazon nu geen mooie groene kleur. Er zijn in het ingezaaide deel wat kleine kale plekjes van circa 10 x 10cm. Ook zijn er wat kleine oneffenheden. Dit kan opgelost worden door wat bij te zaaien en te bekleden met een zanderig grondmengsel. Als onderhoudswerkzaamheid moet kunstmest gestrooid worden.   De schutting Een later geuite klacht over de schutting betreft een houten wand van grenen planken, horizontaal verwerkt met messing en groef breed circa 12 cm. Bij extreme droogte en warmte krimpt het hout zodanig dat de ‘voeg’ open gaat staan en er een klein takje groen van de buren tijdelijk zichtbaar zou kunnen worden en door de opening groeien.   Herstel is mogelijk door te bekleden met een zanderig grondmengsel en bij te zaaien. De deskundige begroot de daarmee samenhangende kosten op € 120,– inclusief BTW. Tot slot merkt de deskundige nog op dat, praktisch gezien, een ACU drainage op de rand van het gras en de bestrating aangelegd had kunnen worden om ook tijdelijke plasvorming te voorkomen. Hiervoor is in de offerte niet gekozen en praktisch gezien is dat ook niet noodzakelijk voor een normale grasontwikkeling op het natste gedeelte.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie sluit zich aan bij het rapport van de deskundige, waarvan noch de bevindingen noch de conclusies door de consument zijn betwist. Een door haar gemachtigde aangekondigde contra-expertise heeft de commissie niet mogen ontvangen en de consument noch haar gemachtigde zijn ter zitting verschenen om het oordeel van de deskundige verder aan te vechten. De commissie neemt zijn bevindingen en conclusies daarom over en maakt die tot de hare.   Daaruit volgt dat ten aanzien van het terras geen redenen bestaan tot klagen. De deskundige heeft een normaal afschot waargenomen. Een aanleg zonder afschot, zoals de consument wenst, is naar maatstaven van redelijke vakbekwaamheid onwenselijk, omdat dit tot wateroverlast op het terras (en wellicht ook op vochtoverlast in daaraan gelegen bebouwing) kan leiden.   Ten aanzien van de schutting is niet weersproken dat deze klacht nimmer bij de ondernemer is gemeld. Wanneer dat niet is gebeurd, kan de commissie die klacht niet in behandeling nemen. Ten overvloede zij overigens opgemerkt dat het rapport van de deskundige geen aanleiding geeft om te oordelen dat deze schutting niet goed zou zijn.   Rest de kwestie van het gazon. De deskundige, die in januari 2009 is komen kijken, heeft vastgesteld dat het gazon sedert de aanleg in mei 2008 nooit is bemest en (te) kort is gemaaid. De commissie is van oordeel dat een deel van de klachten kan verklaren. Bij gebreke aan voldoende bemesting zal een grasmat niet, althans niet voldoende snel, volledig dichtgroeien. De foto’s tonen een beeld dat de bevindingen van de deskundige kan bevestigen. Bovendien blijkt daar inderdaad uit dat bij tenminste één van de door de consument gefotografeerde plekken een kleine vierkante plag zichtbaar is, wat aannemelijk maakt dat op die plek de deskundige een monster van de grasmat heeft genomen.   In dit geval geldt dat de ondernemer gemotiveerd heeft gesteld dat het gazon van slechte kwaliteit is door een omstandigheid die niet voor zijn rekening komt. Voor de juistheid van die stellingname kunnen aanwijzingen gevonden worden in het rapport van de deskundige en wordt niet ontzenuwd door de overgelegde foto’s. In dat geval kan de commissie de klacht van de consument over het gazon niet gegrond bevinden.   Het voorgaande voert dan ook tot de navolgende beslissing.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het in depot gestorte bedrag ad € 2.107,26 wordt uitbetaald aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 3 april 2009.