Gebreken aan dakbedekking worden vergoed

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Dakbedekking    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 147241/174791

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument twijfelt aan de kwaliteit van de nieuwe dakbedekking. De ondernemer stelt dat de schadeclaims al zijn afgehandeld. Daarnaast zijn alle genoemde punten al verholpen. De ondernemer geeft aan dat het dak voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. De deskundige bevestigt dat de ondernemer de geoffreerde werkzaamheden niet volledig heeft uitgevoerd en dat herstel mogelijk is. De commissie trekt daaruit de conclusie dat de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming. Aangezien de verhouding tussen partijen zeer is verslechterd, ziet de commissie geen aanleiding om de ondernemer op te dragen de gebreken te herstellen. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft het aanbrengen van nieuwe dakbedekking en de kwaliteit van het geleverde werk. De ondernemer is van mening dat de werkzaamheden voldoen aan de eisen van kwaliteit die daaraan gesteld zijn.
De consument heeft een bedrag van € 3820,14 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Bij het aanleggen van een nieuwe dakbedekking is bij mij sterke twijfel over de kwaliteit van het werk ontstaan en of alle punten uit de offerte wel uitgevoerd zijn. Dat is mede onderbouwd door een adviesbureau dat tijdens de werkzaamheden voor ons op het dak is geweest.

Werk was begin augustus klaar en aannemer weigerde oplevering tot december. Bij oplevering heb ik meerdere punten aangegeven waar ik het niet mee eens ben. De aannemer wijst die allemaal af en zegt dat het prima is. Aannemer wenst niets te veranderen. Op mijn verzoek heeft zelfs de brancheorganisatie Vebidak al informeel contact gezocht met dit bedrijf. Ook dat leverde geen andere houding op.

Er waren hier 14 woningen die tegelijk gedaan werden. Omdat tijdens het werk het dak niet dicht was hebben 8 van de 14 woningen ook waterschade opgelopen. Dit heb ik bij de oplevering ook aangegeven. We mogen wel een rekening sturen voor herstel binnen in de woning, maar aannemer is niet bereid te laten meten hoeveel waterschade/vocht er onder de isolatielaag terecht is gekomen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De schade die is ontstaan tijdens de uitvoering, zijn met elke bewoner afgehandeld en ook de consument heeft toezegging gekregen dat wij zijn schade zullen betalen.
Er is inderdaad een rapport gemaakt door [adviesbureau] en de punten die daarin naar voren komen zijn bijna allemaal verholpen op het nalopen van de daktrim na en er moet een inspectie ingepland worden om de staat van het dak nu te checken, visueel en met name gericht op het zichtbaar zijn van [bedrijf]. Na oplevering is door de consument een aantal punten op papier gezet waar wij op hebben beantwoord. Het grootste probleem lijkt dat de consument het zicht van de nieuw aangebrachte trim niet mooi vindt, omdat het afwijkt van de oude situatie. Hier geven wij aan dat de aangebrachte daktrim voldoet aan wat er is geoffreerd, door de consument is bevestigd en uitgevoerd is door ons. Het totale dak, waar ook dat van de consument deel van is, voldoet aan de eisen en er wordt een Dakmerk garantie van tien jaar op gegeven.

Tijdens de behandeling op de zitting gaf de ondernemer aan nog steeds tot een oplossing te willen komen maar hij betwijfelde of die oplossing conform het deskundigenrapport en de daarbij behorende kosten juist was.

Deskundigenrapport
Op 18 oktober 2022 heeft de deskundige de heer Jelle Wiersma de onderzoekslocatie bezocht. Zowel de consument als de ondernemer waren daarbij aanwezig. Het rapport betreft de uitvoering van de werkzaamheden van de dakrenovatie op basis van de offerte van 14 april 2021. Volgens de uitgebrachte offerte zouden de navolgende punten uitgevoerd moeten zijn:

a) De bestaande PVC bedekking verwijderen en afvoeren,
b) De bevestigingsmiddelen blijven gehandhaafd,
c) De eventuele kieren (>5mm) tussen de isolatieplaten worden opgevuld met PUR-schuim of steenwol isolatie,
d) Het leveren en aanbrengen van één laag eenzijdig APP-gemodificeerde gebitumineerde polyestermat MEC (460 P14) mechanisch bevestigd doormiddel van dakschroeven en drukverdeelplaten. Aantal bevestigers conform NEN 6702 en NEN 6707,
e) Het leveren en aanbrengen van één laag gemineraliseerd APP-gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie MEC (470 K14), dik ca. 4 mm, aangebracht volgens de brandmethode.

Aan de punten a, b en d is voldaan.

Wel zij opgemerkt dat het aantal bevestigers per m² niet kon worden vastgesteld. Ter plaatse van de uitgevoerde dakinsnijdingen, door een medewerker van de aanbieder, werden naden tussen de isolatieplaten aangetroffen van ≥ 5 mm. Hiermee is niet voldaan aan punt c uit de offerte (foto IMG_5272). Daarnaast werd vastgesteld dat ook aan punt e niet volledig werd voldaan, gelet op niet volledig verkleven van de toplaag op de onderlaag (foto IMG_5277).

Door het niet nakomen van alle punten uit de offerte heeft de consument niet gekregen wat hij meende te hebben gekocht. Herstel is mogelijk en wanneer voldaan zal worden aan alle punten uit de offerte, dan moeten de werkzaamheden opnieuw worden uitgevoerd. Een “deel” oplossing is in dezen niet mogelijk. De (thermische) gevolgen van de huidige dakbedekkingsconstructie ten opzichte van de oorspronkelijke dakbedekkingsconstructie met de PVC toplaag is te verwaarlozen.

De herstelkosten worden gesteld op € 12.850,–. Hierbij is rekening gehouden met het slopen en afvoeren van de huidige tweelaagse dakbedekking, het vullen van alle naden tussen de isolatieplaten middels PUR-schuim en het opnieuw leveren en aanbrengen van een mechanisch bevestigde onderlaag 430P66 en een vol- en zat gebrande toplaag 470K24, inclusief alle aanwezige detailleringen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennisgenomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare.

De commissie trekt op basis van het deskundigenrapport de conclusie, dat de ondernemer is tekortgeschoten omdat de ondernemer bij de uitvoering niet aan alle punten uit de offerte heeft voldaan. Herstel is mogelijk en de werkzaamheden moeten opnieuw worden uitgevoerd omdat in deze zaak een “deel” oplossing niet mogelijk is.

De herstelkosten worden gesteld op € 12.850,– omdat het bedrag de commissie aannemelijk voorkomt. Voorts wordt ook € 1.500,– toegekend op basis van de schade die in de woning is ontstaan zoals de dakdekker met de consument was overeengekomen.

De klacht is gegrond.

Ter zitting is gebleken dat de verstandhouding tussen partijen zo zeer verslechterd is dat de commissie aanleiding ziet het geschil in financiële zin op te lossen en ook afziet van de gebruikelijke mogelijkheid tot herstel door deze ondernemer.

Het eventueel nog openstaande bedrag is de consument niet aan de ondernemer verschuldigd.
Het in depot gestorte bedrag kan dan ook aan de consument worden gerestitueerd. De ondernemer bespaart zich dan de kosten van herstel en de consument kan een haar conveniërende dakdekker inschakelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De consument is niets meer aan de ondernemer verschuldigd en de ondernemer is niet gehouden nog werkzaamheden uit te voeren.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het wordt teruggegeven aan de consument.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Dakbedekking, bestaande uit mevrouw mr. E. van Die, voorzitter, de heer G.J. Admiraal, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 12 januari 2023.