Gebreken aan (werkzaamheden in) aangelegde tuin niet vast te stellen

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit) / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 135835/158308

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil vloeit voort uit een gesloten overeenkomst tussen partijen op basis van de offerte van de ondernemer, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het aanleggen van een tuin, tegen betaling door de consument. De consument stelt dat de aangebrachte fundering voor de tuinmuur is gaan verzakken. Hierdoor is er schade ontstaan aan de tuinmuur. De tuinverlichting is zeer onprofessioneel aangelegd. Elektriciteitssnoeren in de tuin zijn te ondiep ingegraven. De ondernemer heeft zich niet gehouden aan de legvoorschriften voor de vlonder, waardoor planken zijn gaan kromtrekken. De consument was genoodzaakt om een andere hovenier in te schakelen om werkzaamheden af te ronden. De ondernemer stelt dat de tuinregisseur alles tot in de kleinste details heeft gecontroleerd dus zou de ondernemer adviseren om de klacht bij hem neer te leggen, want de tuinregisseur is hier echt in gebreke gebleven. In het licht van de onduidelijkheid van de voorafgaande afspraken tussen de drie betrokken partijen en de onduidelijkheid over de uitvoering, kan de commissie niet vaststellen dat het werk van de ondernemer ondeugdelijk is uitgevoerd of anderszins gebreken vertoonde. De ondernemer is dan ook niet aansprakelijk. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 26 april 2019 gesloten overeenkomst tussen partijen op basis van de
offerte van de ondernemer, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het aanleggen van een tuin,
tegen betaling door de consument van een bedrag van € 55.157,28 inclusief btw.
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De aangebrachte fundering voor de tuinmuur is gaan verzakken. Hierdoor is er schade ontstaan aan de
tuinmuur. De tuinverlichting is zeer onprofessioneel aangelegd, snoeren en elektriciteitskasten staan op
emmers. Snoeren hangen los door de kruipruimte. Elektriciteitssnoeren in de tuin zijn te ondiep ingegraven.
De ondernemer heeft zich niet gehouden aan de legvoorschriften voor de vlonder, waardoor planken zijn
gaan kromtrekken. Er zijn tijdens de aanleg van de tuin in de zomer van 2019 meerdere malen klachten
gedaan bij de ondernemer. Helaas zag hij het niet zitten om bij de oplevering van de tuin aanwezig te zijn,
en heeft zelfs niet alles afgemaakt. Daardoor was de consument genoodzaakt een andere hovenier in te
schakelen om werkzaamheden af te ronden. Op 15 november 2021 heeft de consument een klacht via
e-mail gedaan omdat de tuinmuur is gaan verzakken. Er zijn dus meerdere data waarop er klachten zijn
geweest.

In reactie op het rapport van de deskundige heeft de consument het volgende naar voren gebracht.
Doordat de tuinmuur zodanig ging verzakken omdat de fundering niet correct was aangelegd, heeft de
consument dit laten repareren door een ander bedrijf. De kosten voor het plaatsen van een
boorpaal waren € 3.606,05.

Er zijn geen afspraken gemaakt tussen de tuinarchitect en de ondernemer. De consument heeft van de
architect begrepen dat de ondernemer verantwoordelijk is voor de aanleg van de fundering met of zonder
boorpalen.

Er zijn in de vlonder te veel korte planken gebruikt, waardoor er te veel naden zijn ontstaan die nu krom
gaan trekken. De aanschaf van de planken waren € 3.060,– exclusief btw. Volgens de
montagehandleiding is het voorgeschreven om een naad met twee balken eronder te verstevigen. Dit is niet
zo gemonteerd.

De tuinverlichting is op een gevaarlijke manier in de kruipruimte aangelegd. De deskundige wilde dit
begrijpelijk niet bekijken onder de vloer, dit is wel het bewijs dat de elektriciteitssnoeren zeer
onprofessioneel en brandgevaarlijk op emmers liggen in een natte omgeving.

De consument is deze kostbare aanleg van de tuin begonnen met een tuinarchitect die een hovenier
aanstelde. Helaas is de consument nu de dupe van deze twee partijen die het niet goed konden vinden met
elkaar.

Inbreng tuinregisseur
De consument heeft ook het standpunt van de tuinregisseur in de procedure ingebracht, dat op het
volgende neerkomt.

In oktober 2018 heeft de tuinregisseur de opdracht ontvangen voor het ontwerpen van de tuin van de
consument. Deze opdracht resulteerde in een vervolgopdracht om het tuinontwerp verder uit te werken en
het werk na goedkeuring te gaan aanbesteden. Hiervoor is de ondernemer benaderd aan wie het werk in
2019 is gegund. Op het uitgevoerde werk mocht de tuinregisseur de regie voeren en de tuinregisseur
constateerde bij ieder bezoek en controle in de tuin dat de hoveniers van de ondernemer zich niet hielden
aan hetgeen in de werkomschrijving stond en vermeld was in het werkboek. Enkele punten hierbij waren:
– Straatwerk (…)
– Fundering – Hierbij is een er een veel grotere en zwaardere fundering aangebracht dan was aangegeven.
Ook bleek bij latere controle dat de fundering niet aan de woning was verankerd. De fundering is in 2021
zichtbaar gaan verzakken. De ondernemer heeft verzuimd deze fundering te ondersteunen met een
funderingspaal en verankering aan de woning. Hierdoor is de tuinmuur gaan verzakken en is er schade
opgetreden aan de tuinmuur en deur. Er is een offerte aangevraagd om de fundering dermate te prepareren
dat er geen verzakking meer kan plaatsvinden en daarnaast dient de tuinmuur te worden afgebroken en
opnieuw te worden aangebracht.
– Vlonder – Aanbrengen vlonder, tijdens bezoek aan het werk constateerde de tuinregisseur dat de
composietplanken stijf tegen elkaar werden aangebracht. De ondernemer was hier ook bij aanwezig. Hij gaf
aan hier nog nooit van te hebben gehoord en ging zwaar tegen de constatering van de tuinregisseur in en
wilde dit niet aannemen. Ter plekke heeft de tuinregisseur de leverancier gebeld en die heeft nogmaals
herhaald aan de ondernemer dat deze planken met een kleine tussenruimte bevestigd dienden te worden.
Gelukkig lagen er pas een paar planken en deze zijn verwijderd en opnieuw aangebracht. Ook bleek dat
men zich niet had gehouden aan de legvoorschriften van de leverancier door het toepassen van
bijbehorende aluminium balkjes. De ondernemer gaf aan dat hij het al jaren zo deed en dat maar onzin
vond.
– Verlichting – Het realiseren van de verlichting was een drama dat weken heeft geduurd en uiteindelijk
functioneerde het maar er moesten weer geulen worden gegraven door pas aangelegd gazon, straatwerk
moest weer open. Armaturen stonden scheef, beplanting moest er weer uit etc.
– Beplanting (…)
– Oplevering – Op de dag van de oplevering zouden we al deze en andere punten willen bespreken met de
ondernemer maar hij kwam niet opdagen en gaf later aan dat hij niet meer op het werk wilde verschijnen.

Ook werden er klachten geuit over de opdrachtgever dat deze de medewerkers onheus zouden hebben
bejegend, vooral de zoon van de ondernemer die de aanleg van de verlichting op zich had genomen.
Hierbij kan de tuinregisseur zich goed indenken dat de opdrachtgevers het spuugzat waren hoe het werk
werd uitgevoerd.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft destijds voor het eerst een project voor de tuinregisseur begroot en uiteindelijk ook
uitgevoerd bij de consument.

Nu wilde de tuinregisseur nagenoeg zijn hele (forse) factuur vooruitbetaald hebben en een beetje naïef
wellicht heeft de ondernemer dat ook betaald. Toen de ondernemer begon met de aanleg ging de
tuinregisseur direct alles nameten en bij 1 centimeter afschot in de bestrating, meer- of minder moest alles
eruit en opnieuw, dit ging volledig uit de hand lopen want meneer kwam alles nameten en zat er zo dicht
bovenop, de ondernemer heeft zoiets nog nooit mee gemaakt. De ondernemer heeft ook direct gezegd dat
hij een dergelijk gedrag absurd vond. We maken gezamenlijk een mooi project voor een opdrachtgever het
liefst met inbreng van de opdrachtgever. Bij deze tuinregisseur is er maar 1 iemand belangrijk en dat is hij
zelf. Dit gaf erg veel frustratie bij één van de beste teams in de aanleg. Uiteindelijk heeft het hele project tot
veel frustratie bij de consument en bij de ondernemer geleid. Op een gegeven moment is er een bespreking
geweest waarbij is afgesproken dat we tot een finale kwijting zouden komen als de ondernemer nog een
paar puntjes zou oplossen. Dat heeft de ondernemer keurig netjes gedaan en daarna heeft de
opdrachtgever keurig het laatste deel betaald.

Dus het verbaast de ondernemer ten zeerste dat er nu terug gegrepen wordt op de oude afspraken. De
tuinregisseur heeft alles tot in de kleinste details gecontroleerd dus zou de ondernemer adviseren om de
klacht bij hem neer te leggen, want hij is hier echt in gebreke gebleven.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 7 april 2022, voor zover
thans van belang, het volgende vastgesteld.

– Algemeen
In het dossier ontbreken alle originele stukken, zoals de gespecificeerde prijsaanbieding door de
ondernemer, werkverslagen tijdens de uitvoering, c.q. een verslag omtrent de beëindiging van werken en
specificatie van de ingediende facturen. Deze stukken zijn door de deskundige opgevraagd aan beide
partijen, maar er is aangeleverd mailverkeer tussen consument/ondernemer en/of de ingeschakelde
tuinarchitect. Aangeleverd zijn een offerte waar alleen het eindbedrag op staat, een factuur voor het
opstellen van werktekeningen etc. en de 2 facturen voor betalingen aan de ondernemer door de
consument. De door de consument aangeleverde gespecificeerde werkomschrijving/offerte (niet
ondertekend door de ondernemer), bevat enkele stelposten. Deze stelposten zijn niet gespecificeerd terug
te vinden in de eind afrekeningen. Het is daarom ook niet mogelijk na te gaan welke werken er zijn
uitgevoerd op deze stelposten.
De ondernemer heeft op 11 december 2019 de werkzaamheden beëindigd c.q. hij heeft aangegeven te
stoppen met het werk en de restant werken niet meer te willen uitvoeren. De ondernemer geeft in zijn
verweer aan dat er onderling de afspraak is gemaakt over finale kwijting, als enkele puntjes nog zouden
worden opgelost en dat dit ook keurig is gedaan.

– Beoordeling ter plaatse
A. De gemetselde muur vertoont scheuren. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de fundering is gaan
verzakken. De post 05.02 aanleg fundering is een stelpost van € 1.000,-. Afspraken tussen tuinarchitect en
ondernemer ontbreken of er wel of niet boorpalen onder geplaatst moesten worden.
B. Inmiddels heeft de consument door derden boorpalen laten plaatsen.
C. Het metselwerk is niet door de ondernemer uitgevoerd, dit is door derden gedaan als onderdeel van de
restant werken.
D. De planken van de aangelegde vlonder zijn niet gelegd conform de legvoorschriften van de fabrikant. Op
foto is te zien dat men met een clip 2 planken bevestigt, hierdoor trekken de planken krom. Dit moet met 2
clips gebeuren en betekent dat er liggers bijgelegd dienen te worden, ter plaatse waar planken tegen elkaar
aangelegd zijn. Het alternatief is om alleen planken met een maximale lengte te plaatsen, zodoende is het
aantal bij te plaatsen liggers minimaal.
E. De gebruikte stalen clips voldoen aan de voorschriften van de fabrikant.
F. De opmerkingen dat de tuin verlichting onprofessioneel is aangelegd is nu achteraf niet te controleren.
De mail van de tuinarchitect d.d.11 december 2019 geeft aan dat enkel alleen over de armaturen nog
opmerkingen zijn.
Als advies over mogelijke technische oplossing(en) vermeldt de deskundige het volgende. De boorpaal is
inmiddels aangebracht in opdracht van de consument. De gescheurde voegen van het metselwerk
uitkappen en opnieuw voegen (het metselwerk is niet door de ondernemer uitgevoerd). Het bijplaatsen van
liggers onder de planken van de vlonder c.q. korte planken vervangen. Bij tuin verlichting geen
werkzaamheden. De herstelkosten (incl. btw) zouden volgens de deskundige voor herstel metselwerk
€ 350,– en voor herstel vlonder € 600,– bedragen.

Ter toelichting op het rapport heeft de deskundige nog het volgende naar voren gebracht. Specificatie van
de stelposten zowel financieel als technisch, inclusief advies/werktekeningen over boorpalen en overige
uitvoering van de aanleg werken, zijn werkzaamheden die behoren tot de opdracht (werk voorbereiding)
aan de tuinarchitect door de ondernemer.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie bevestigt de door de deskundige beschreven onduidelijkheid over de schriftelijke vastlegging
van de afspraken tussen partijen, waarmee niet alleen de consument en ondernemer bedoeld worden maar
ook de tuinregisseur (door de deskundige tuinarchitect genoemd). Deze onduidelijkheid geldt in het
bijzonder voor de (al dan niet gemaakte) afspraken – en de daaropvolgende uitvoering – met betrekking tot
de tuinmuur en de fundering daarvan. Daar ligt het zwaartepunt van de klacht van de consument jegens de
ondernemer en daarover heeft de consument bij mail van 15 november 2021 een klacht bij de ondernemer
ingediend.

Terugkijkend op hoe een en ander is verlopen constateert de commissie dat in de
prijsaanvragen/werkvoorbereidingen van de tuinregisseur van 21
februari 2019 respectievelijk 3 juli 2019 onder post 05.02 het volgende is opgenomen:
“Maken fundering voor tuinmuren:
Aanbrengen fundering voor tuinmuur (…)
In overleg met bouwer muur al dan geen boorpalen voor fundering plaatsen.”

Nadere informatie in de offerte van de ondernemer is niet terug te vinden behoudens de verwijzing naar de
werkomschrijving van de tuinregisseur. Uit een en ander blijkt niet wiens verantwoordelijkheid het was om
te beslissen tot het al dan niet plaatsen van boorpalen; de tuinregisseur/tuinarchitect of de bouwer
(ondernemer).

Bovendien concludeert de commissie uit de correspondentie van 11 december 2019 tussen de drie
betrokken partijen, dat de ondernemer uiteindelijk de tuinmuur niet gebouwd heeft maar de opdracht
voortijdig geannuleerd heeft.

Naar aanleiding van een mail van de tuinregisseur van 11 december 2019 aan de ondernemer met daarin
klachten en op-/aanmerkingen over (onder meer) elektra, kromgetrokken planken van de vlonder en
metselwerk/deur reageert de ondernemer namelijk diezelfde avond naar de tuinregisseur als volgt.
“Ik stop er mee en annuleer ook de opdracht voor de muur dit voorjaar. Ook zal ik een creditnota
uitschrijven voor de laatste factuur en ik hoop dat je een ander kan vinden om hier zijn vingers aan te
branden. (…) Dus ik ga ervan uit dat we de tekortkoming in jullie ogen met dit bedrag zo ruimschoots
hebben afgekocht dus wordt er maar rijk van. Ons zien jullie nooit meer.”

Later diezelfde avond mailt de ondernemer aan de consument en de tuinregisseur het volgende.
“Het blijkt echter dat wij in de ogen van jullie en nog meer in de ogen van [de tuinregisseur; toevoeging
commissie], geen goed kunnen doen en ik heb sterk de indruk dat, na het mailtje van vanavond dit ook niet
meer goed gaat komen. (…) Ik ga jullie een creditnota sturen voor de laatste factuur, daarmee zijn de
kosten voor het wederom opnieuw leggen van de vlonder ruimschoots gedekt en de muur hadden we nog
helemaal niet gefactureerd dus daar ga ik ook verder niets meer mee doen.”

Het voortijdig annuleren en crediteren van de resterende werkzaamheden wordt ondersteund doordat enkel
de facturen van de ondernemer van juni en augustus 2019 betaald zijn.

In het licht van de onduidelijkheid van de voorafgaande afspraken tussen de drie betrokken partijen en de
onduidelijkheid over de uitvoering, kan de commissie niet vaststellen dat het werk van de ondernemer
ondeugdelijk is uitgevoerd of anderszins gebreken vertoonde. De ondernemer is dan ook niet aansprakelijk.
De commissie zal daarom niet bepalen dat de ondernemer moet betalen voor het maken van schroefpalen
en poeren ter ondersteuning van de tuinmuur, hetgeen de consument inmiddels door een derde heeft laten
uitvoeren. Evenmin is de ondernemer aansprakelijk ten aanzien van de vlonder. Kennelijk heeft de
consument in het stopzetten van de opdracht en de creditering ten aanzien van de vlonder in 2019 geen
aanleiding gezien aan de toen al geuite bezwaren nog verder vervolg te geven. Tot slot kan de commissie
niet concluderen tot aansprakelijkheid inzake de klachten over de elektra, op basis van enkel de foto’s met
toelichting van de consument.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. J.P.C. van Dam van Isselt,
voorzitter, de heer R. Ruijs, mevrouw mr. M.J. Boon, leden, op 20 mei 2022.