Gebreken voldoende door expert beschreven, maar van foto’s in expertiserapport had consument meer mogen verwachten

  • Home >>
  • Waterrecreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA-voorwaarden voor Expertise    Jaartal: 2010
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WAT08-0012

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de door de consument aan de ondernemer verstrekte opdracht tot het verrichten van een expertise. De ondernemer heeft hiervoor een bedrag van € 879,– in rekening gebracht, welke kosten door de consument zijn voldaan.   De consument heeft de klacht op 11 november 2007 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft in 2006 een nieuwe boot gekocht. In 2007 ontdekte de consument een aantal gebreken (waaronder pinholes en gele vlekken) aan de boot en heeft daarom de ondernemer ingeschakeld om een expertise te verrichten. Het expertiserapport van de ondernemer voldoet echter niet. De gebreken worden niet duidelijk in kaart gebracht, zijn niet goed gefotografeerd en zijn niet in heldere taal gerapporteerd. Dat in tegenstelling tot wat de ondernemer op zijn website stelt. De ondernemer heeft nog een enigszins aangepast expertiserapport opgestuurd, maar daarin worden dezelfde foto’s gebruikt als in het eerste rapport. Op deze foto’s is de schade niet te terug te zien, zodat het rapport voor de consument niet bruikbaar is.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Dat de camera van de ondernemer (wellicht) niet geschikt was voor het maken van foto’s van de gebreken, met name de pinholes en de gele vlekken, is voor risico van de ondernemer. De consument heeft voor de ondernemer gekozen op basis van de info op de website van de ondernemer. Daarop staat een foto waarop de pinholes wel duidelijk zijn te zien. De kosten van het expertiserapport zijn niet bij de leverancier van het schip in rekening gebracht. De consument wil het rapport gebruiken als ondersteuning van zijn claim bij de leverancier. Het rapport van de ondernemer is daarvoor niet te gebruiken.   De consument verlangt een vergoeding van € 439,50, te weten de helft van de kosten van het expertiserapport.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Naar aanleiding van het eerste expertiserapport heeft de consument de ondernemer op een aantal taalkundige onzorgvuldigheden gewezen. In goed overleg met de consument heeft de ondernemer het rapport bijgewerkt en de consument een gecorrigeerde versie toegestuurd. De ondernemer is van mening voldaan te hebben aan de verstrekte opdracht, namelijk het in kaart brengen van de gebreken aan het zeiljacht. De ondernemer heeft ook schade aan de romp geconstateerd en gerapporteerd die de consument zelf niet had gezien.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De pinholes zijn op de foto in het expertiserapport inderdaad niet te zien. Zo’n foto moet eigenlijk met een speciale camera worden gemaakt. Bovendien zijn pinholes soms heel klein, zodat ze niet goed op foto vast te leggen zijn. Bij gele vlekken is dat sowieso bijna niet mogelijk. Een uitdrukkelijk verzoek om de pinholes en gele vlekken goed in beeld te brengen heeft de ondernemer niet gehad. Hij heeft de consument er anderzijds niet op gewezen dat pinholes en gele vlekken moeilijk te fotograferen zijn. Het expertiserapport voldoet aan de normen; alles staat erin wat er in moet staan. De ondernemer heeft zelfs nog een reparatievoorstel opgenomen.    Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie is van oordeel dat het expertiserapport van de ondernemer op zichzelf voldoet. Uit de beschrijvingen die in het rapport zijn opgenomen blijkt voldoende duidelijk welke gebreken de ondernemer heeft geconstateerd. Weliswaar bieden de foto’s daarbij geen ondersteuning, omdat daarop met name pinholes en de gele vlekken niet of nauwelijks te zien zijn, doch dat maakt het expertiserapport niet minder waardevol. Wel had de ondernemer de consument vooraf moeten waarschuwen dat de pinholes en gele vlekken mogelijk niet goed zichtbaar zouden zijn op de foto’s. Op zijn website geeft de ondernemer aan dat hij onder andere gespecialiseerd is in pinholes en verkleuringen. De tekst “De gebreken worden in kaart gebracht, gefotografeerd en in heldere taal gerapporteerd” in combinatie met een foto waarop pinholes duidelijk te zien zijn, suggereert daarbij dat de ondernemer met name pinholes ook duidelijk zichtbaar in beeld zal brengen. Zodoende zijn er verwachtingen gewekt die de ondernemer niet waar heeft kunnen maken, terwijl de ondernemer vooraf wel wist dat de consument met name juist klachten had over pinholes en gele vlekken. De commissie ziet hierin aanleiding om de ondernemer te verplichten een deel van de expertisekosten aan de consument te vergoeden. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op 1/3 van de expertisekosten, oftewel een bedrag van € 293,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 293,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.