Gebrekkige communicatie omtrent nummerportering

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Telefoonnummer    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TEL09-1452

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft nummerportering.   De consument heeft op 14 juli 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Een bedrag van € 127,76 is door de consument conform het reglement van de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het aangaan van de overeenkomst met de ondernemer is de nummerportering mislukt. Deze is voor de consument essentieel en dat had zij ook duidelijk gemaakt. Het is niet helder geworden waarom de portering niet is doorgegaan.   In het verlengde van de vervolgens ontstane discussie over de beëindiging van het abonnement is door de ondernemer een incassoprocedure gestart. De consument vond het onredelijk dat de ondernemer alle afkoopkosten van een tweejarig abonnement in rekening zou brengen.   De consument heeft diverse voorstellen gedaan om de zaak te schikken, maar daarop is eigenlijk nauwelijks antwoord van de ondernemer gekomen.   De consument verlangt -kort gezegd – beëindiging van de overeenkomst onder vergoeding van de door haar geleden schade, dan wel het alsnog regelen van de nummerportering en voortzetting van de overeenkomst, eveneens onder vergoeding van de door haar geleden schade, een en ander nader gespecificeerd.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Allereerst merkt de ondernemer op dat portering niet tot de overeenkomst voor mobiele telefonie als zodanig behoort. Het is een service die naast het abonnement wordt geleverd, waarbij de ondernemer afhankelijk is van gegevens van de consument en de overdragende provider.   De portering van het nummer van de consument is mislukt door redenen die niet voor rekening van de ondernemer komen. Allereerst was er geen aansluiting tussen het nummer van de simkaart en het telefoonnummer; de oorzaak daarvan ligt mogelijk in de administratie van de donorprovider. Later bleek de consument haar abonnement bij deze provider te hebben verlengd, waardoor portering niet meer mogelijk is.   De ondernemer heeft diverse keren geprobeerd de consument te informeren, maar zij was niet bereikbaar. Verder is er een korting op haar abonnement aangeboden.   De ondernemer geeft gemotiveerd aan dat hij zich ruimschoots heeft ingespannen om deze zaak op te lossen. Hij acht het niet juist dat de consument vervolgens betalingen heeft gestorneerd. Zodoende is vervolgens het abonnement van de zijde van de ondernemer beëindigd, tegen de normale kosten en rekening houdend met het bij het abonnement geleverde toestel.   De ondernemer heeft een schikkingsvoorstel gedaan, wat hij op de zitting nog eens heeft herhaald. Daarbij worden wel de abonnementskosten ad € 385,41 gehandhaafd, maar wordt de afkoopnota gecrediteerd, mits het geleverde toestel wordt geretourneerd.   Voor het overige acht de ondernemer de klacht ongegrond.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument heeft –toen de portering niet leek te slagen- haar abonnement bij haar oude provider verlengd. Daarmee heeft zij onbedoeld portering eigenlijk voorlopig verder onmogelijk gemaakt. De commissie acht dit wel enigszins begrijpelijk, maar is niet overtuigd dat de mislukte portering aan de ondernemer te wijten zou zijn.   De ondernemer merkt terecht op dat hij afhankelijk is van de juiste, door derden aan te leveren gegevens om portering te doen slagen.   Vervolgens hebben partijen hun geschil langs financiële weg voortgezet, zijn de standpunten verhard en is de communicatie verslechterd.   De commissie is van oordeel, dat de consument wellicht wat snel heeft besloten haar oude abonnement te verlengen. De ondernemer kan worden verweten dat hij weinig expliciet is geweest over de omstandigheden die voor portering noodzakelijk zijn en over de aard van deze aanvullende dienst. Verder komt het de commissie welhaast mechanistisch voor dat er tot vijf keer toe een porteringsverzoek is gedaan, zonder dat naar de mogelijke oorzaken van het eerdere falen daarvan is gedaan. Ook dat heeft uiteindelijk de consument ertoe gebracht dan maar bij haar oude provider te blijven.   Partijen lijken tot een schikking bereid, maar waren zelf niet gereed om daarin te beslissen. Zij hebben aan de commissie gevraagd een en ander alsnog af te doen. De commissie acht de klacht deels gegrond, met name door gebrekkige communicatie door de ondernemer rond de status van portering en door de merkwaardige herhaling van de porteringsverzoeken zonder nader onderzoek.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   In plaats daarvan zal de ondernemer een bedrag van € 1.154,41 crediteren (afkoopsom). De ondernemer zal het geleverde toestel retour ontvangen op een door hem te bepalen wijze (voor de consument kosteloze verzending of inleveren bij een telefoonwinkel). De consument zal de abonnementskosten ad € 385,41 aan de ondernemer betalen, gecorrigeerd voor een bedrag van € 150,– dat de commissie haar toekent wegens geleden ongemak en ergernis. Per saldo dient zij dus € 235,41 te betalen.   Een en ander dient binnen 14 dagen na verzending van deze beslissing door partijen te zijn afgewikkeld. Gelet op het bovenstaande wordt het depotbedrag aan de ondernemer uitgekeerd.   De commissie wijst het meer of anders gevraagde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 12 mei 2010.