Gebrekkige fiets voldoet niet aan eigenschappen die consument mocht verwachten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 32624/36530

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het geschil gaat over een fiets die de consument bij de ondernemer heeft gekocht. De consument klaagt dat de ondernemer tekort is geschoten door een kapotte fiets te leveren die niet aan haar verwachtingen voldoet. De gekochte fiets moest namelijk in twee jaar tijd al acht keer gerepareerd worden. De consument vindt dat zij recht heeft op een deugdelijk product en wil een vervangende fiets of restitutie van het aankoopbedrag. De ondernemer heeft geen verweer ingediend. De commissie oordeelt dat de ondernemer als verkoper ervoor moet zorgen dat de afgeleverde fiets aan de overeenkomst beantwoordt. In het deskundigenrapport wordt bevestigd dat de aan de consument afgeleverde fiets niet beantwoordt aan de overeenkomst en dat herstel niet mogelijk is. Voor de commissie staat dan ook vast dat de fiets niet de eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De commissie verklaart de klacht gegrond en de overeenkomst ontbonden.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit de op 30 april 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer een fiets met toebehoren aan de consument heeft verkocht tegen een te betalen koopprijs van € 4.616,83.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De motoraandrijving/ondersteuning van de gekochte fiets blijft ondanks meerdere reparaties herhaaldelijk uitvallen. Ondanks de inmiddels acht maal uitgevoerde herstelpogingen blijft het probleem onopgelost. Nu doet het zich helaas voor de negende keer voor, maar de ondernemer reageert niet op de klacht en ingebrekestelling van 8 april 2020. Het is ondeugdelijk dat binnen twee jaar na aanschaf de aandrijving van de fiets zoveel problemen geeft en een duurzaam herstel hiervan uitblijft. Een consument heeft recht op een deugdelijk product. Hierdoor is de ondernemer de juridisch aan te spreken partij en gehouden om mee te werken aan een oplossing.

De consument verlangt een vervangende fiets of restitutie van het betaalde aankoopbedrag.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen verweerschrift ingestuurd.

Deskundigenrapport
De deskundige heeft in zijn rapport, voor zover hier van belang, het volgende vastgesteld.

Het gebrek is het uitvallen van de elektrische ondersteuning van de fiets. De oorzaak is gelegen in de elektromotor of de bekabeling. Het is ook mogelijk dat het veroorzaakt wordt door een pedaalsensor of een verkeerde interpretatie van het regelapparaat m.b.t. de communicatie. Er is al van alles vernieuwd en ingesteld, software heeft al een paar keer een update gehad. De deskundige heeft de fiets zelf proefgereden van Kampen naar Dronten heen en weer, circa 35 kilometer afgelegd. De ondersteuning is op de terugweg uitgevallen.

Omvang van de klacht: ernstig.

Herstel is technisch niet mogelijk. De fiets is de afgelopen twee jaar 8 keer in reparatie geweest met het zelfde probleem en het probleem is tot op heden niet opgelost.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt het volgende.

Ongeacht of de ondernemer dat wist of had kunnen weten, moet de ondernemer er als verkoper tegenover de consument voor instaan dat de afgeleverde fiets aan de overeenkomst beantwoordt.
De consument klaagt, samengevat, dat de ondernemer daarin tekort is geschoten door een gebrekkige fiets af te leveren die niet aan de verwachtingen voldoet. De ondernemer weerspreekt dat niet. In het deskundigenrapport ziet de commissie ook bevestigd dat de aan de consument afgeleverde fiets niet beantwoordt aan de overeenkomst en dat herstel niet mogelijk is. Voor de commissie staat dan ook vast dat de fiets niet de eigenschappen bezit die de consument op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

De commissie zal verklaren dat de overeenkomst is ontbonden. De commissie oordeelt dat ter beëindiging van dit geschil ook redelijk en billijk.

De commissie komt tot de slotsom dat de klacht gegrond is. Op grond van het Reglement van de commissie moet de ondernemer (ook) het betaalde klachtengeld aan de consument vergoeden en behandelingskosten betalen.

De commissie beslist als volgt.

Beslissing
De commissie verklaart dat de overeenkomst van 30 april 2018 is ontbonden. Dit betekent hier dat de ondernemer de gekochte fiets zonder kosten voor de consument moet terughalen tegen gelijktijdige (terug)betaling aan de consument van € 4.616,83. Als de ondernemer dit niet binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies is nagekomen, wordt het terug te betalen bedrag van € 4.616,83 vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf een maand na de verzenddatum van dit bindend advies tot de dag van volledige (terug)betaling.

De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument bovendien het betaalde klachtengeld van € 52,50 moet vergoeden.

De commissie stelt vast dat de ondernemer tevens aan de commissie behandelingskosten verschuldigd is.

De commissie wijst het meer of anders door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. M.G.W.M. Stienissen, voorzitter, mr. S.L.R. van Nuijs en mr. C.A. Bontje, leden, op 17 februari 2021.